Ανακοίνωση για την εισαγωγή δωρεάν μετοχών από split μετοχών της Εταιρίας

Η εταιρία με την επωνυμία “PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ” ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 9/9/2021 αποφάσισε τη διάσπαση των μετοχών της Εταιρίας (split) με αναλογία εκδόσεως τριών (3) νέων μετοχών σε αντικατάσταση μίας (1) παλαιάς, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 0,30 ευρώ σε 0,10 ευρώ με ταυτόχρονη αύξηση του συνολικού αριθμού των κοινών μετοχών της Εταιρίας από τέσσερα εκατομμύρια εξήντα χιλιάδες τετρακόσιες σαράντα (4.060.440) σε δώδεκα εκατομμύρια εκατόν ογδόντα μία χιλιάδες τριακόσιες είκοσι (12.181.320). Κατόπιν αυτού, το ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας παραμένει αμετάβλητο και θα ανέρχεται σε 1.218.132,00 ευρώ καταβεβλημένο τοις μετρητοίς και διηρεμένο σε 12.181.320 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας € 0,10 εκάστης.

Την 14-10-2021 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2647374, η με αριθμό πρωτοκόλλου 2461046/12-10-2021 αίτηση καταχώρησης της από 8/10/2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου που υλοποίησε την από 9/9/2021 ανωτέρω απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και προέβη στην τροποποίηση του άρθρου 5, του καταστατικού της Εταιρίας.

Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών στη συνεδρίασή της στις 29/10/2021 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των οκτώ εκατομμυρίων εκατόν είκοσι χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα (8.120.880) νέων δωρεάν μετοχών που προκύπτουν σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση.

Κατόπιν των ανωτέρω, με απόφαση της Εταιρίας, ορίζονται τα εξής:

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στο split μετοχών ορίζεται η 2/11/2021.

Από την ίδια ημερομηνία, οι μετοχές της Εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών με τη νέα ονομαστική αξία, ήτοι 0,10 ευρώ ανά μετοχή, χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην εν λόγω διανομή δωρεάν μετοχών, και η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Εταιρίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με την υπ΄ αριθμόν 26 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει.

Δικαιούχοι στην παραπάνω εταιρική πράξη είναι οι μέτοχοι της Εταιρίας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) την 3/11/2021.

Η έναρξη της διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών ορίζεται η 5/11/2021.
Από την ίδια ημερομηνία οι ανωτέρω μετοχές θα είναι πιστωμένες στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξίων των μετόχων στο Σ.Α.Τ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας. Υπεύθυνη: κα Δήμητρα Κοντού (τηλ 2109947007)

Αθήνα, 29/10/2021

Add event to calendar

Apple  •  Google  •  Office 365  •  Outlook Web  •  Outlook  •  Yahoo

Learn more about IBM Cloud Pak for Business Automation

One pager: Accelerate business growth with automation
Download and read this one page introduction to how a business automation platform can help you transform fragmented workflows and achieve up to 97% straight-through processing.
Download
The Total Economic Impact of IBM Cloud Pak for Business Automation
Read this paper by Forrester to help you evaluate the potential financial impact of IBM Cloud Pak for Business Automation for your organization.
Download
Improve business performance with AI-powered automation
Improve business performance with AI-augmented automation by identifying opportunities for improvement, applying automation to key areas for business impact, empowering business users to create applications quickly to address changing requirements, and augmenting your workforce with AI-powered automation.
Download
Solution brief: IBM Cloud Pak for Business Automation
Read the solution brief to see how IBM Cloud Pak for Business Automation helps clients accelerate growth and performance with end-to-end business automation.
Download
Go to IBM Cloud Pak for Business Automation main page

Learn more about Agile integration and IBM Cloud Pak for Integration

Accelerating Modernization with Agile Integration • Video
Watch the video to see how integration has changed over recent years, how modern cloud-native architectures affect it, and how organizations are adapting their approaches to take advantage of contemporary approaches to APIs, messaging, and streaming.
Watch
Accelerating Modernization with Agile Integration • PDF
This IBM® Redbooks® publication explores the merits of what we refer to as agile integration; a container-based, decentralized, and microservice-aligned approach for integration solutions that meets the demands of agility, scalability, and resilience required by digital transformation.
Download
IBM Cloud Pak for Integration - Solution brief
Get the solution brief to quickly go through the major highlights, benefits, integration capabilities, and deployment options availbale to you.
Download
IBM Cloud Pak for Integration - Infographic
Check this quick graphic overview of the IBM Cloud Pak for Integration platform that applies the functionality of closed-loop AI automation to support multiple styles of integration.
Download
Go to IBM Cloud Pak for Integration main page

Protect your data wherever it resides with the IBM Security Guardium data protection platform

This ebook offers insights and considerations, and outlines how the IBM Security Guardium data protection platform can help.