ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 v.1.2 15/5/2023

 

Εισαγωγή

Η PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε. διαβεβαιώνει ότι, η προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών της είναι πρωταρχικής σημασίας. Για το λόγο αυτό λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για να προστατευθούν τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται και να διασφαλίζεται ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται πάντοτε σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που τίθενται από το νομικό πλαίσιο, τόσο από την ίδια την εταιρία, όσο και από τρίτους που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της εταιρίας.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας – Υπεύθυνος Επικοινωνίας Για Θέματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η PERFORMANCE TECHNOLOGIES A.E., με έδρα στην Αθήνα, οδός Ευρυμέδοντος, αρ. 4, email: [email protected], τηλ: +30 2109947100, fax: +30 2109947111, website: https://www.performance.gr ενημερώνει ότι, για σκοπούς άσκησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της, προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των πελατών της σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, στο εξής «Κανονισμός») όπως ισχύει.

Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο email [email protected] ή στο τηλέφωνο 210 9947100.

Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων υπό επεξεργασία

Τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγονται και υπόκεινται σε επεξεργασία από την PERFORMANCE TECHNOLOGIES A.E. είναι τα απολύτως αναγκαία και κατάλληλα για την επίτευξη των επιδιωκόμενων σκοπών της. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται για την επίτευξη των σκοπών  αυτών διακρίνονται σε δύο κατηγορίες :

Α) Προσωπικά δεδομένα, τα οποία παρέχονται από εσάς, όπως:

 • Δεδομένα ταυτοποίησης (ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, στοιχεία δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου, ΑΦΜ, ΔΟΥ),
 • Δεδομένα επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός σταθερού ή κινητού τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου),
 • Λοιπά δεδομένα όπως επαγγελματική ειδίκευση, περιγραφή θέσης εργασίας

Τα δεδομένα που αφορούν στην ταυτοποίηση ή/και τη νομιμοποίησή σας, καθώς επίσης και τα στοιχεία επικοινωνίας είναι απολύτως απαραίτητα για κάθε συναλλακτική ή συμβατική σχέση με την εταιρία.  Όσον αφορά στα λοιπά δεδομένα που υπόκεινται σε επεξεργασία, αυτά εξαρτώνται σε κάθε περίπτωση από τη συμβατική σχέση που ήδη υφίσταται με την εταιρεία ή που πρόκειται να συναφθεί ή/και την προσφερόμενη υπηρεσία.

Σας ενημερώνουμε δε ότι είναι υποχρέωσή σας να ενημερώνετε έγκαιρα την PERFORMANCE TECHNOLOGIES  A.E. για κάθε τυχόν μεταβολή των ως άνω στοιχείων σας που μας έχετε υποβάλει με δική σας πρωτοβουλία, καθώς και να ανταποκρίνεστε σε κάθε αίτημά μας για επικαιροποίηση τους.

Β) Προσωπικά δεδομένα, τα οποία συλλέγει η PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε. για εσάς από άλλες πηγές, όπως:

 • Δεδομένα από τη χρήση ηλεκτρονικών ή/και ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών της Εταιρίας, όπως π.χ. αναγνωριστικά cookies, διευθύνσεις διαδικτυακού πρωτοκόλλου ή άλλα αναγνωριστικά στοιχεία ταυτότητας, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους χρήσης των εφαρμογών της εταιρίας,
 • Δεδομένα τα οποία σας αφορούν και τα οποία είναι δημοσίως προσβάσιμα είτε ηλεκτρονικά, είτε με άλλο τρόπο.

Η PERFORMANCE TECHNOLOGIES δεν συλλέγει και δεν επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα ειδικών κατηγοριών όπως είναι τα δεδομένα που αφορούν στη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, στα πολιτικά φρονήματα, στις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, στη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, στα γενετικά και βιομετρικά στοιχεία, στην υγεία, στη σεξουαλική ζωή ή στο γενετήσιο προσανατολισμό των φυσικών προσώπων.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεται η PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε. τηρούνται σε έγγραφη μορφή ή/και με ηλεκτρονικά και μαγνητικά μέσα.

Σκοπός επεξεργασίας και τρόπος χρήσης των προσωπικών δεδομένων

Τα δεδομένα τα οποία συλλέγονται είναι απαραίτητα για:

 • Την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών, την εκτέλεση και την εν γένει την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας προς εσάς.

Προσωπικά σας δεδομένα συλλέγουμε για να σας παρέχουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Για τον σκοπό της κατάρτισης της μεταξύ σύμβασης και για να είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας απαιτούνται στοιχεία ταυτοποίησής και επικοινωνίας. Επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία σας για λόγους διαχείρισης του πελατειακού σας μητρώου, επιβεβαίωσης της κατάστασης της παραγγελίας σας ή της συμμετοχής σας σε κάποια εταιρική εκδήλωση ή εκπαίδευση.

 • Για την επικοινωνία μας μαζί σας και τη διαχείριση της σχέσης μας με εσάς.

Ενδέχεται να χρειαστεί να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω email ή τηλεφώνου για διαχειριστικούς λόγους, όπως για παράδειγμα για τη διαχείριση των αιτημάτων και παραπόνων σας και γενικότερα για την εξυπηρέτησή σας. Ενδέχεται, επίσης, να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία επικοινωνίας σας για τη συμμετοχή σας σε κάποια έρευνα προτιμήσεων πελατών, ή έρευνα ικανοποίησης, ή για να σας ενημερώσουμε για την εξέλιξη της συμμετοχής σας σε κάποια εταιρική εκδήλωση.

 • Για τη βελτίωση των υπηρεσιών μας και την προστασία των επιχειρηματικών μας συμφερόντων.

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας προκειμένου να βελτιώσουμε τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς εσάς ανταποκρινόμενοι πιο αποτελεσματικά στις προσδοκίες σας.

 • Για να σας ενημερώσουμε για τα νέα μας.

Εφόσον έχετε συναινέσει σε αυτό, αποστέλλουμε ενημερωτικό υλικό για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας καθώς και για εταιρικές εκδηλώσεις μέσω email, τηλεφώνου ή και ταχυδρομείου.

 • Για τη συμμόρφωση με έννομες υποχρεώσεις.

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα στο πλαίσιο της συμμόρφωσής μας με έννομες υποχρεώσεις και ειδικότερα με τις διατάξεις της εργατικής, ασφαλιστικής και φορολογικής νομοθεσίας, με δικαστικές αποφάσεις, με υποχρεώσεις απέναντι σε κυβερνητικές αρχές και στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελιών, πρόληψης και εντοπισμού απάτης, ελέγχου της ορθότητας τιμολόγησης και καταστάσεων που αφορούν πιθανές απειλές για την ασφάλεια οποιουδήποτε προσώπου ή παραβιάσεις των εταιρικών μας πολιτικών.

 • Για τη διαφύλαξη των εννόμων συμφερόντων μας και την προστασία προσώπων και αγαθών.

Επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα στο πλαίσιο χρήσης κλειστών κυκλωμάτων καμερών ασφαλείας (CCTV)  προκειμένου να είμαστε σε θέση να προστατεύουμε την ασφάλεια φυσικών προσώπων, υλικών και εγκαταστάσεων.

Νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται στην PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε.  υπόκεινται σε επεξεργασία μόνο εφόσον υφίσταται νόμιμος λόγος.

Νόμιμους λόγους επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων αποτελούν:

(α) η αναγκαιότητα επεξεργασίας των δεδομένων σας στο πλαίσιο εκτέλεσης συμβατικής μας υποχρέωσης ή κατά το προ συμβατικό στάδιο κατ’ αίτησή σας για την παροχή σε εσάς των προϊόντων και υπηρεσιών μας, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης του πελατειακού σας μητρώου, της επιβεβαίωσης της κατάστασης της παραγγελίας σας και της εκτέλεσης της παραγγελίας σας.

(β) η διαφύλαξη και προστασία των έννομων συμφερόντων μας, τα οποία μπορεί να συνίστανται στην ασφάλεια προσώπων και εγκαταστάσεων, στην ασφάλεια δικτύου και λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων της εταιρίας και προστασία τους από κακόβουλο λογισμικό, στην υποστήριξη, άσκηση και θεμελίωση νομικών αξιώσεών μας, στην εν γένει οργάνωση και ανάπτυξη της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας, καθώς και στην προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών μας

(γ) η συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση, η οποία μπορεί να συνίσταται ειδικότερα σε υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της εργατικής, φορολογικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας

 (δ) η λήψη συγκατάθεσης υπό τις προϋποθέσεις που θέτει το νομικό πλαίσιο, όπως για παράδειγμα προκειμένου να λαμβάνετε ενημερώσεις για προϊόντα, υπηρεσίες και εταιρικές εκδηλώσεις.

 Πού κοινοποιούνται τα δεδομένα σας

Η PERFORMANCE TECHNOLOGIES A.E. κοινοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα ενδεικτικά στις ακόλουθες κατηγορίες αποδεκτών :

 • Συνεργαζόμενες θυγατρικές εταιρίες του Ομίλου

Η εταιρία ενδέχεται να διαβιβάζει δεδομένα στις εταιρείες του ομίλου PERFORMANCE TECHNOLOGIES για σκοπούς διαχείρισης και εξυπηρέτησης πελατών, προμηθευτών και συνεργατών ή για λόγους συμμόρφωσης με έννομες υποχρεώσεις.

Η Eταιρία έχει νομίμως διασφαλίσει ότι οι εκτελούντες για λογαριασμό της την επεξεργασία πληρούν τις προϋποθέσεις και παρέχουν επαρκείς διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, ώστε η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων να διασφαλίζει την προστασία των δικαιωμάτων τους.

 • Υπάλληλοι της Εταιρίας

Στους υπαλλήλους της Eταιρίας, οι οποίοι είναι αρμόδιοι για την αξιολόγηση και διεκπεραίωση των αιτημάτων σας, τη διαχείριση και λειτουργία της υφιστάμενης σύμβασης, για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτή, καθώς και των σχετικών υποχρεώσεων που επιβάλλονται από το νόμο. Τα προσωπικά σας δεδομένα αντιμετωπίζονται με την αυστηρότερη εμπιστευτικότητα και εχεμύθεια, καθώς όσοι εκ των υπαλλήλων επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα διαθέτουν επαρκές και σημαντικό επίπεδο γνώσεων για την προστασία αυτών και δεσμεύονται από ρήτρα εμπιστευτικότητας ή τελούν υπό τη δέουσα κανονιστική υποχρέωση τήρησης της ρήτρας εμπιστευτικότητας.

 • Κρατικές αρχές, φορείς επιβολής του νόμου στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων τους

Ενδέχεται να μοιραστούμε τις πληροφορίες σας με τις αρμόδιες υπηρεσίες,  με όργανα επιβολής του νόμου, και με άλλα τρίτα μέρη, στον βαθμό που μας το επιτρέπει ο νόμος, για την πρόληψη ή τον εντοπισμό εγκληματικών πράξεων, παράνομων δραστηριοτήτων και καταστάσεων που αφορούν πιθανές απειλές για την ασφάλεια οποιουδήποτε προσώπου ή παραβιάσεις των πολιτικών μας.

 • Κατά την ανάθεση εργασιών σε νομικούς συμβούλους, λογιστές, ελεγκτές, ασφαλιστές κλπ.

Η Εταιρία, κατά τη διαχείριση δικαστικών υποθέσεων και  για σκοπούς θεμελίωσης, άσκησης και υποστήριξης των νομικών αξιώσεων της κατά τρίτων μερών μπορεί να διαβιβάζει δεδομένα σας σε εξωτερικούς συνεργάτες-δικηγόρους, σε περίπτωση που η συνδρομή τους κριθεί απαραίτητη για την διαχείριση της υπόθεσης και την υποστήριξη των δικαιωμάτων της Εταιρίας. Επίσης, η PERFORMANCE TECHNOLOGIES A.E. συνεργάζεται με λογιστές, ελεγκτές, ασφαλιστές και άλλα τρίτα πρόσωπα, στους οποίους αναθέτει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό της.

Στις περιπτώσεις αυτές η PERFORMANCE TECHNOLOGIES A.E. παραμένει υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και ορίζει τα επιμέρους στοιχεία της επεξεργασίας, υπογράφει δε ειδική σύμβαση με τους τρίτους στους οποίους αναθέτει εκτέλεση δραστηριοτήτων επεξεργασίας, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η επεξεργασία διενεργείται σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και ότι κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί ελεύθερα και ανεμπόδιστα να ασκήσει τα δικαιώματα που του απονέμει το νομικό πλαίσιο.

Διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτες χώρες

Τα προσωπικά σας δεδομένα μπορεί να διαβιβασθούν και να αποθηκευτούν σε τοποθεσίες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), συμπεριλαμβανομένων χωρών οι οποίες ενδέχεται να μην έχουν το ίδιο επίπεδο προστασίας για προσωπικές πληροφορίες. Λόγοι διαβίβασης των προσωπικών δεδομένων μπορεί να είναι οι κατά περίπτωση ισχύουσες εγγυήσεις ανά περίπτωση αποδέκτη, όπως αποφάσεις επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες, όπως έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκάστοτε ισχύουν. Σε περίπτωση απουσίας αυτών η διαβίβαση βασίζεται σε συγκεκριμένη παρέκκλιση σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού, όπως η αναγκαιότητα της διαβίβασης για την εκτέλεση της σύμβασης μεταξύ της Εταιρίας και του υποκειμένου των δεδομένων ή η συγκατάθεση του τελευταίου. Επιπρόσθετα, η διαβίβαση μπορεί κατά περίπτωση να πραγματοποιείται λόγω θεμελίωσης, άσκησης ή υποστήριξης νομικών αξιώσεων ή όταν η διαβίβαση απαιτείται βάσει απόφασης δικαστηρίου, διοικητικής αρχής ή διεθνούς συμφωνίας ή εννόμων συμφερόντων της Εταιρίας κατ’ εξαίρεση. Σε κάθε περίπτωση διασφαλίζεται ότι πάντοτε υφίσταται ένα κατάλληλο επίπεδο προστασίας και ότι η διαβίβαση είναι νόμιμη.

Σε περίπτωση που τα προσωπικά σας δεδομένα πρόκειται να μεταβιβαστούν σε κάποια από τις προαναφερθείσες τρίτες χώρες, θα ενημερώνεστε εκ των προτέρων, μέσω email. Η ενημέρωση αυτή θα περιλαμβάνει λεπτομέρειες σχετικά με τον αποδέκτη των δεδομένων, τον σκοπό της μεταβίβασης καθώς και τα δικαιώματα της εταιρίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων

Το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων καθορίζεται με βάση τα παρακάτω ειδικότερα κριτήρια κατά περίπτωση:

Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις.

Όταν η επεξεργασία εκτελείται με βάση σύμβαση, τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης και για τη θεμελίωση, άσκηση, ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων με βάση τη σύμβαση.

Για τους σκοπούς προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών, τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης σας. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί από εσάς οποιαδήποτε στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσής δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση κατά το χρονικό διάστημα πριν την ανάκλησή της.

Για να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας απευθυνθείτε στο email [email protected]  ή στο τηλέφωνο 210 9947100. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές απεγγραφής (unsubscribe), ακολουθώντας τον αντίστοιχο σύνδεσμο (link), που υπάρχει στις ηλεκτρονικές μας επικοινωνίες.

Ποια είναι τα δικαιώματα σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα

Κάθε φυσικό πρόσωπο τα δεδομένα του οποίου είναι αντικείμενο επεξεργασίας από την PERFORMANCE TECHNOLOGIES A.E. απολαμβάνει τα ακόλουθα δικαιώματα:

Δικαίωμα πρόσβασης

Έχετε δικαίωμα να γνωρίζετε και να επαληθεύετε τη νομιμότητα της επεξεργασίας. Ως εκ τούτου, έχετε δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα και να λαμβάνετε συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους.

Δικαίωμα διόρθωσης

Έχετε δικαίωμα να μελετήσετε, να διορθώσετε, να επικαιροποιήσετε ή να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα επικοινωνώντας με τον Υπεύθυνο Επικοινωνίας Για Θέματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στα παραπάνω στοιχεία επικοινωνίας.

 

Δικαίωμα διαγραφής

Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων όταν τα επεξεργαζόμαστε με βάση την συγκατάθεσή σας ή προκειμένου να προστατεύσουμε τα έννομα συμφέροντα μας. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις, όπως ενδεικτικά όταν υπάρχει σύμβαση, υποχρέωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που επιβάλλεται από το νόμο, δημόσιο συμφέρον, το εν λόγω δικαίωμα υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς ή δεν υφίσταται ανάλογα με την περίπτωση.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων που έχει συλλέξει η Εταιρία και μέχρι να γίνει επαλήθευση, (β) όταν αντιτίθεστε στη διαγραφή προσωπικών δεδομένων και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης αυτών, (γ) όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, σας είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και (δ) όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία.

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία

Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στις περιπτώσεις που, όπως περιγράφεται παραπάνω, αυτή είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνοι επεξεργασίας, καθώς επίσης και στην επεξεργασία για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης και κατάρτισης καταναλωτικού προφίλ.

 

Δικαίωμα στη φορητότητα

Έχετε δικαίωμα να λάβετε χωρίς χρέωση τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας. Επίσης, έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβάσουμε τα δεδομένα και απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Το δικαίωμα σας αυτό υπάρχει για τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει εσείς και η επεξεργασία τους διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα με βάση της συγκατάθεσή σας ή σε εκτέλεση σχετικής σύμβασης.

Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης

Στην περίπτωση που η επεξεργασία βασίζεται στην συγκατάθεσή σας, έχετε δικαίωμα να την ανακαλέσετε ελεύθερα, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας έως ότου την ανακαλέσετε.

Δικαίωμα καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ

Έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr): Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600, Fax: +30 210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: [email protected]

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας μπορείτε να απευθύνεστε στο email [email protected] ‘η στο τηλέφωνο 210 9947100.

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Η PERFORMANCE TECHNOLOGIES  εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα με στόχο την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την αποτροπή τυχαίας απώλειας ή καταστροφής και μη εξουσιοδοτημένης ή/και παράνομης πρόσβασης σε αυτά, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους. Ωστόσο, ο τρόπος λειτουργίας του διαδικτύου και το γεγονός ότι είναι ελεύθερο στον οποιονδήποτε δεν επιτρέπει να παρασχεθούν εγγυήσεις ότι μη εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα δεν θα αποκτήσουν ποτέ τη δυνατότητα να παραβιάσουν τα εφαρμοζόμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, αποκτώντας πρόσβαση και προβαίνοντας ενδεχομένως σε χρήση προσωπικών δεδομένων για μη εξουσιοδοτημένους ή/και αθέμιτους σκοπούς. 

Συνδέσεις με άλλους ιστότοπους

Η ιστοσελίδα της Εταιρίας ενδέχεται να συνδέεται με άλλους ιστότοπους που είναι πέρα από τον έλεγχό της, καθώς και άλλοι διαδικτυακοί τόποι που είναι πέρα από τον έλεγχό της μπορεί να συνδέονται σε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο. Παρόλο που προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι ο διαδικτυακός μας τόπος συνδέεται μόνο με διαδικτυακούς τόπους που μοιράζονται τα ίδια κριτήρια για το απόρρητο και την ασφάλεια, η Εταιρία δεν φέρει ευθύνη για τις πρακτικές απορρήτου ή το περιεχόμενο άλλων ιστοτόπων.

Αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου

Οι πληροφορίες σχετικά με την πολιτική απορρήτου της PERFORMANCE TECHNOLOGIES A.E. οι οποίες αναρτώνται στον ιστότοπό της αποτυπώνουν την τρέχουσα κατάσταση της επεξεργασίας δεδομένων. Σε περίπτωση αλλαγών στην επεξεργασία δεδομένων, αυτές οι πληροφορίες θα ενημερώνονται αντίστοιχα, έτσι ώστε στον ιστότοπο της Εταιρίας να αναρτάται πάντα η πιο πρόσφατη έκδοση αυτών των πληροφοριών για την προστασία δεδομένων, προκειμένου να ενημερώνεστε για το εύρος της επεξεργασίας δεδομένων. Συνιστάται να είστε πάντα ενήμεροι  για τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε και προστατεύουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας. Όλες οι μελλοντικές αλλαγές αναφορικά με την παρούσα Δήλωση Απορρήτου θα γίνονται γνωστές εγκαίρως πριν αυτές οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ.

Η παραπάνω ενημέρωση γίνεται κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των διατάξεων της ελληνικής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υιοθετούνται και εφαρμόζονται στο πλαίσιο αυτού.

INFORMATION ON THE PROCESSING OF PERSONAL DATA

v.1.2  15/5/2023

Introduction

PERFORMANCE TECHNOLOGIES S.A. assures that the protection of the personal data of its customers is of primary importance. For this reason, appropriate measures are taken to protect the personal data processed and to ensure that the processing of personal data is always carried out in accordance with the obligations imposed by the legal framework, both by the company itself and by third parties that process personal data on behalf of the company.

Data Controller – Data Protection Contact Person

PERFORMANCE TECHNOLOGIES A.E., with registered office in Athens, 4, Evrymedontos street, email: [email protected], tel: +30 2109947100, fax: +30 2109947111, website: https://www.performance.gr informs that, for the purposes of carrying out its business activities, it processes personal data of its customers in accordance with the applicable national legislation and the European Regulation 2016/679 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (General Data Protection Regulation, hereinafter “Regulation”) as applicable.

For any matter relating to the processing of personal data, interested parties may contact us by email at [email protected] or by phone at 210 9947100.

Categories of personal data processed

Your personal data collected and processed by PERFORMANCE TECHNOLOGIES S.A. are the absolutely necessary and appropriate for the achievement of its intended purposes. The personal data collected to achieve these purposes are divided into two categories :

A) Personal data provided by you, such as:

 • Identification data (full name, date of birth, identity card or passport details, VAT number, tax office),
 • Contact data (postal address, fixed or mobile telephone number, e-mail address),
 • Other data such as professional qualification, job description

Data relating to your identification and/or legalization, as well as contact details are absolutely necessary for any transactional or contractual relationship with the company. As for the other data processed, these depend in each case on the contractual relationship that already exists with the company or is to be concluded and/or the service offered.

We inform you that it is your obligation to inform PERFORMANCE TECHNOLOGIES S.A. in a timely manner of any change in the above data that you have submitted to us on your own initiative, as well as to respond to any request for updating them.

B) Personal data that PERFORMANCE TECHNOLOGIES S.A. collects about you from other sources, such as:

 • Data from the use of the Company’s electronic and/or digital products and services, such as cookie identifiers, web protocol addresses or other identity identifiers, in accordance with the specific terms of use of the Company’s applications,
 • Data that relates to you and that is publicly accessible either electronically or otherwise.

PERFORMANCE TECHNOLOGIES does not collect and does not process personal data of special categories such as data concerning racial or ethnic origin, political opinions, religious or philosophical beliefs, trade union membership, genetic and biometric data, health, sexual life or sexual orientation of natural persons.

The personal data processed by PERFORMANCE TECHNOLOGIES S.A. are kept in written form and/or by electronic and magnetic means.

Purpose of processing and method of use of personal data

The data collected is necessary for:

 • The provision of products and services, the performance and in general the fulfilment of our obligations towards you.

We collect your personal data in order to provide you with our products and services. For the purpose of drawing up the contract between you and us and to be able to provide you with our products and services, identifying and contact information is required. We process your data for the purposes of managing your customer record, confirming the status of your order or your participation in a corporate event or training.

 • For our communication with you and to manage our relationship with you.

We may need to contact you by email or telephone for administrative purposes, for example to manage your requests and complaints and for your convenience in general. We may also use your contact information to participate in a customer preference survey, or satisfaction survey, or to inform you of the progress of your participation in a corporate event.

 • To improve our services and protect our business interests.

We may use your data in order to improve the services we provide to you by meeting your expectations more effectively.

 • To keep you informed about our news.

If you have consented to this, we will send you information about our products and services and corporate events by email, telephone or post.

 • To comply with legal obligations.

We process your personal data in the context of our compliance with legal obligations and in particular with the provisions of employment, insurance and tax laws, court orders, obligations to government authorities and in the context of investigating complaints, preventing and detecting fraud, checking the accuracy of invoicing and situations involving potential threats to the safety of any person or violations of our corporate policies.

 • To safeguard our legitimate interests and protect persons and property.

We process personal data in the context of using closed circuit television (CCTV) cameras in order to be able to protect the security of individuals, property and premises.

Lawful grounds for processing personal data

Personal data provided to PERFORMANCE TECHNOLOGIES S.A. is processed only if there is a legitimate reason to do so.

Lawful reasons for processing your personal data include:

(a) the necessity of processing your data in the context of the performance of our contractual obligation or at your request during the pre-contractual stage for the provision to you of our products and services, including the management of your customer register, confirmation of your order status and the execution of your order.

(b) the safeguarding and protection of our legitimate interests, which may consist of the security of persons and premises, the security of the network and the operation of the company’s information systems and their protection against malware, the support, exercise and substantiation of our legal claims, the general organisation and development of our business activity, and the promotion of our products and services

(c) compliance with a legal obligation, which may consist in particular of obligations arising from the provisions of labour, tax and insurance law

(d) obtaining consent under the conditions set out in the legal framework, for example in order to receive information about products, services and corporate events.

Where your data is shared

PERFORMANCE TECHNOLOGIES S.A. discloses your personal data to the following categories of recipients :

 • Affiliated subsidiaries of the Group

The company may transmit data to PERFORMANCE TECHNOLOGIES group companies for the purposes of management and service to customers, suppliers and partners or for the purpose of complying with legal obligations.

The Company has lawfully ensured that the processors on its behalf meet the requirements and provide adequate assurances that they have implemented appropriate technical and organisational measures to ensure that the processing of your personal data ensures the protection of your rights.

 • Employees of the Company

The Company’s employees, who are responsible for the evaluation and processing of your requests, the administration and operation of the existing contract, for the fulfilment of the obligations arising from it, as well as the relevant obligations imposed by law. Your personal data is treated with the strictest confidentiality and discretion, as those of our employees who process your personal data have an adequate and significant level of knowledge to protect it and are bound by a confidentiality clause or are under a duly regulatory obligation to comply with the confidentiality clause.

 • Government authorities, law enforcement bodies in the exercise of their functions

We may share your information with relevant agencies, law enforcement bodies, and other third parties, to the extent permitted by law, to prevent or detect criminal acts, illegal activities and situations involving potential threats to the security of any person or violations of our policies.

 • When assigning work to legal advisors, accountants, auditors, insurers, etc.

The Company, when managing litigation and for the purposes of establishing, exercising and supporting its legal claims against third parties, may transfer your data to external associate lawyers, in case their assistance is deemed necessary for the management of the case and the support of the Company’s rights. PERFORMANCE TECHNOLOGIES S.A. also cooperates with accountants, auditors, insurers and other third parties to whom it entrusts the processing of personal data on its behalf.

In these cases, PERFORMANCE TECHNOLOGIES S.A. remains responsible for the processing of your personal data and defines the individual elements of the processing, and signs a specific contract with the third parties to whom it entrusts the performance of processing activities, in order to ensure that the processing is carried out in accordance with the applicable legal framework and that each natural person can freely and unhindered exercise the rights conferred by the legal framework.

Transfer of your personal data to third countries

Your personal data may be transferred and stored in locations outside the European Union (EU) or the European Economic Area (EEA), including countries that may not have the same level of protection for personal information. Reasons for transferring personal data may be the applicable recipient-specific safeguards, such as adequacy decisions of the European Commission or standard contractual clauses, as approved by the European Commission and in force from time to time. In the absence of these, the transfer is based on a specific derogation in accordance with the requirements of the Regulation, such as the necessity of the transfer for the performance of the contract between the Company and the data subject or the consent of the latter. In addition, the transfer may, where appropriate, be carried out in order to establish, exercise or support legal claims or where the transfer is required on the basis of a decision of a court, an administrative authority or an international agreement or the legal interests of the Company by way of exception. In all cases, it shall be ensured that an appropriate level of protection is always in place and that the transfer is lawful.

If your personal data is to be transferred to any of the above referred third countries, you will be informed in advance, by email. This notification will include details about the recipient of the data, the purpose of the transfer, and the company’s rights under applicable PII laws.

Period of data storage

The storage period of the data shall be determined on the basis of the following specific criteria on a case-by-case basis:

Where processing is imposed as an obligation by provisions of the applicable legal framework, your personal data will be stored for as long as the relevant provisions require.

Where the processing is carried out on the basis of a contract, your personal data will be stored for as long as necessary for the performance of the contract and for the establishment, exercise, and/or support of legal claims based on the contract.

For the purposes of promoting products and services, your personal data is kept until your consent is withdrawn. This can be carried out by you at any time. Withdrawal of consent does not affect the lawfulness of the processing based on consent in the period prior to its withdrawal.

To withdraw your consent, please contact us by email [email protected] or by phone 210 9947100. You can also use the unsubscribe options by following the corresponding link in our electronic communications.

What are your rights in relation to your personal data?

Every natural person whose data is processed by PERFORMANCE TECHNOLOGIES S.A. enjoys the following rights:

Right of access

You have the right to know and verify the lawfulness of processing. Therefore, you have the right to have access to the data and to receive additional information about the processing.

Right to rectification

You have the right to review, correct, update or modify your personal data by contacting the Data Protection Contact Officer at the contact details above.

Right to erasure

You have the right to request the erasure of your personal data when we process it on the basis of your consent or in order to protect our legitimate interests. In all other cases, such as, but not limited to, where there is a contract, a legal obligation to process personal data imposed by law, public interest, this right is subject to specific limitations or does not exist as the case may be.

Right to restrict processing

You have the right to request restriction of the processing of your personal data in the following cases: (a) when you question the accuracy of the personal data collected by the Company and until verification is carried out; (b) when you oppose the deletion of personal data and request the restriction of their use instead of deletion; (c) when the personal data are not necessary for the purposes of processing, but are nevertheless necessary for the establishment, exercise, support of legal claims; and (d) when you object to the processing and until

Right to object to processing

You have the right to object at any time to the processing of your personal data where, as described above, it is necessary for legitimate interests pursued by us as data controllers, as well as to processing for direct marketing and consumer profiling purposes.

Right to portability

You have the right to receive your personal data free of charge in a format that allows you to access, use and process it by commonly used processing methods. You also have the right to ask us, where technically feasible, to also transfer the data directly to another controller. This right exists for data that you have provided to us and is processed by automated means on the basis of your consent or in performance of a relevant contract.

Right to withdraw consent

Where processing is based on your consent, you have the right to freely withdraw it, without prejudice to the lawfulness of the processing based on your consent until you withdraw it.

Right to complain to the DPA

You have the right to lodge a complaint with the Data Protection Authority (www.dpa.gr): telephone: +30 210 6475600, fax: +30 210 6475628, e-mail: [email protected]

To exercise any of the above rights, please contact us at [email protected] or by phone at 210 9947100.

Personal Data Security

PERFORMANCE TECHNOLOGIES implements appropriate technical and organizational measures aimed at the secure processing of personal data and the prevention of accidental loss or destruction and unauthorized and/or unlawful access, use, modification or disclosure of personal data. However, the way the Internet works and the fact that it is free to anyone does not allow for guarantees that unauthorised third parties will never be able to breach the technical and organisational measures in place, gaining access and possibly making use of personal data for unauthorised and/or illegitimate purposes.

Links to other websites

The Company’s website may be linked to other websites that are beyond its control, and other websites that are beyond its control may be linked to this website. While we strive to ensure that our website is only linked to websites that share the same privacy and security standards, the Company is not responsible for the privacy practices or content of other websites.

Changes to the Privacy Policy

The information on the privacy policy of PERFORMANCE TECHNOLOGIES S.A. posted on its website reflects the current state of data processing. In the event of changes in data processing, this information will be updated accordingly, so that the Company’s website will always post the latest version of this data protection information in order to keep you informed of the scope of data processing. It is recommended that you are always aware of how we process and protect your personal information. Any future changes regarding this Privacy Statement will be made known in a timely manner before such changes take effect.

The above information is provided pursuant to Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council and the provisions of the Greek legislation on the protection of personal data adopted and implemented in this context.

Add event to calendar

Apple  •  Google  •  Office 365  •  Outlook Web  •  Outlook  •  Yahoo

GDPR Agreement

Add event to calendar

Apple  •  Google  •  Office 365  •  Outlook Web  •  Outlook  •  Yahoo

GDPR Agreement

Add event to calendar

Apple  •  Google  •  Office 365  •  Outlook Web  •  Outlook  •  Yahoo

Learn more about IBM Cloud Pak for Business Automation

One pager: Accelerate business growth with automation
Download and read this one page introduction to how a business automation platform can help you transform fragmented workflows and achieve up to 97% straight-through processing.
Download
The Total Economic Impact of IBM Cloud Pak for Business Automation
Read this paper by Forrester to help you evaluate the potential financial impact of IBM Cloud Pak for Business Automation for your organization.
Download
Improve business performance with AI-powered automation
Improve business performance with AI-augmented automation by identifying opportunities for improvement, applying automation to key areas for business impact, empowering business users to create applications quickly to address changing requirements, and augmenting your workforce with AI-powered automation.
Download
Solution brief: IBM Cloud Pak for Business Automation
Read the solution brief to see how IBM Cloud Pak for Business Automation helps clients accelerate growth and performance with end-to-end business automation.
Download
Go to IBM Cloud Pak for Business Automation main page

Learn more about Agile integration and IBM Cloud Pak for Integration

Accelerating Modernization with Agile Integration • Video
Watch the video to see how integration has changed over recent years, how modern cloud-native architectures affect it, and how organizations are adapting their approaches to take advantage of contemporary approaches to APIs, messaging, and streaming.
Watch
Accelerating Modernization with Agile Integration • PDF
This IBM® Redbooks® publication explores the merits of what we refer to as agile integration; a container-based, decentralized, and microservice-aligned approach for integration solutions that meets the demands of agility, scalability, and resilience required by digital transformation.
Download
IBM Cloud Pak for Integration - Solution brief
Get the solution brief to quickly go through the major highlights, benefits, integration capabilities, and deployment options availbale to you.
Download
IBM Cloud Pak for Integration - Infographic
Check this quick graphic overview of the IBM Cloud Pak for Integration platform that applies the functionality of closed-loop AI automation to support multiple styles of integration.
Download
Go to IBM Cloud Pak for Integration main page

Protect your data wherever it resides with the IBM Security Guardium data protection platform

This ebook offers insights and considerations, and outlines how the IBM Security Guardium data protection platform can help.