Ανακοίνωση των αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Η Εταιρία PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ γνωστοποιεί ότι την 08/09/2022 και ώρα 15:00 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας στα γραφεία της στην Αθήνα (οδός Ευρυμέδοντος 4) στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου 29 μέτοχοι εκπροσωπούντες 10.127.732 Μετοχές, ήτοι ποσοστό 72,847% επί του συνόλου των 13.902.683 με δικαίωμα ψήφου Μετοχών.

 

Συζητήθηκαν όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τα εξής:

 

Θέμα 1ο:

Ενέκρινε τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου καθώς και τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της 25ης εταιρικής χρήσης (01/01/2021 – 31/12/2021).

 

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 10.127.732
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου 72,847%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 10.127.732
Αριθμός ψήφων υπέρ 10.127.732
Αριθμός ψήφων κατά 0
Αριθμός αποχών (Παρών) 0

 

 

Θέμα 2ο:

Ενέκρινε α) την προταθείσα από το Διοικητικό Συμβούλιο διανομή μερίσματος, εκ των κερδών της εταιρικής χρήσης 2021, μικτού ποσού € 500.496,59 ήτοι € 0,036 ανά μετοχή προ παρακράτησης φόρου 5%. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι μέτοχοι της Εταιρίας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) την Τρίτη 27/09/2022 (ημερομηνία προσδιορισμού – record date). Η αποκοπή του δικαιώματος στη λήψη του μερίσματος χρήσης 2021 θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 26/09/2022. Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Δευτέρα 03/10/2022, μέσω των χειριστών των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. και μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και β) το μη σχηματισμό τακτικού αποθεματικού λόγω κάλυψης του εκ του νόμου ελαχίστου ποσοστού 1/3 επί του μετοχικού κεφαλαίου, άρθρο 158 Ν. 4548/2018.

 

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 10.127.732
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου 72,847%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 10.127.732
Αριθμός ψήφων υπέρ 10.127.732
Αριθμός ψήφων κατά 0
Αριθμός αποχών (Παρών) 0

 

 

Θέμα 3ο:

α) απάλλαξε τον Ανεξάρτητο Ορκωτό Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον έλεγχο που διενήργησε στις ετήσιες εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις που συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς για τη χρήση 01/01/2021 – 31/12/2021 και

β) ενέκρινε τη συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 01/01/2021 – 31/12/2021.

 

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 10.127.732
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου 72,847%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 10.127.732
Αριθμός ψήφων υπέρ 10.127.732
Αριθμός ψήφων κατά 0
Αριθμός αποχών (Παρών) 0

 

 

Θέμα 4ο:

Ενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της 25ης εταιρικής χρήσης (01/01/2021 – 31/12/2021) και προενέκρινε την καταβολή αμοιβών και αποζημιώσεων σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση (01/01/2022 – 31/12/2022).

 

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 10.127.732
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου 72,847%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 10.127.732
Αριθμός ψήφων υπέρ 10.127.732
Αριθμός ψήφων κατά 0
Αριθμός αποχών (Παρών) 0

 

 

Θέμα 5ο:

Εξέλεξε για τον τακτικό έλεγχο και την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας και του Ομίλου για τη χρήση 2022 την Ελεγκτική Εταιρία Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. με Αρ.Μ. ΣΟΕΛ 125.

 

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 10.127.732
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου 72,847%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 10.127.732
Αριθμός ψήφων υπέρ 10.127.732
Αριθμός ψήφων κατά 0
Αριθμός αποχών (Παρών) 0

 

 

Θέμα 6ο:

Ενέκρινε την εκλογή νέου επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου για μια 5ετία, ήτοι έως 08/09/2027, η οποία παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

 1. Χιντζίδης Αγ. Διονύσιος
 2. Τσαγκάρης Μιχ. Ανδρέας
 3. Κιαγιάς Χαρ. Ανδρέας
 4. Μέλης Νικ. Μιχάλης
 5. Παπακωνσταντίνου Μιχ. Ελένη
 6. Γκίνη Ιωαν. Μάνια
 7. Κομονδούρος Παν. Μάρκος

 

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 10.127.732
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου 72,847%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 10.127.732
Αριθμός ψήφων υπέρ 10.127.732
Αριθμός ψήφων κατά 0
Αριθμός αποχών (Παρών) 0

 

 

Θέμα 7ο:

Ενέκρινε τη θέσπιση και εφαρμογή «Προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών», σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν.4548/2018 όπως ισχύει. Ειδικότερα, αποφάσισε την απόκτηση από την Εταιρία ιδίων μετοχών κατ’ ανώτατο όριο 695.000 μετοχών (4,999% των υφιστάμενων 13.902.683 μετοχών), εφάπαξ ή τμηματικά, εντός χρονικού διαστήματος 12 (δώδεκα) μηνών από σήμερα, ήτοι από την ημερομηνία λήψης της παρούσας απόφασης από τη Γενική Συνέλευση και μέχρι 8 Σεπτεμβρίου 2023, με κατώτατη τιμή αγοράς την ονομαστική αξία, ήτοι € 0,10 ανά μετοχή, και ανώτατη τιμή αγοράς € 9,00 ανά μετοχή. Εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως με ομόφωνες αποφάσεις του υλοποιήσει την παρούσα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι 10.127.732
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου 72,847%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 10.127.732
Αριθμός ψήφων υπέρ 10.127.732
Αριθμός ψήφων κατά 0
Αριθμός αποχών (Παρών) 0

 

Θέμα 8ο:

Ενημερώθηκαν οι μέτοχοι για τα κάτωθι:

 • Τα αποτελέσματα της προηγούμενης χρήσης 2021
 • Τα αποτελέσματα του α΄εξαμήνου της τρέχουσας χρήσης 2022 και εκτίμηση για το υπόλοιπο του έτους
 • Σημαντικά γεγονότα της τρέχουσας χρήσης 2022, συμπεριλαμβανομένης της πρόσφατης εξαγοράς πλειοψηφικής συμμετοχής στην εταιρία Adaptera Μονοπρόσωπη ΙΚΕ
 • Την πορεία εκτέλεσης του business plan, τα σχέδια εφαρμογής διαδικασιών εταιρικής διακυβέρνησης και την μετάταξη της εταιρίας στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Add event to calendar

Apple  •  Google  •  Office 365  •  Outlook Web  •  Outlook  •  Yahoo

Learn more about IBM Cloud Pak for Business Automation

One pager: Accelerate business growth with automation
Download and read this one page introduction to how a business automation platform can help you transform fragmented workflows and achieve up to 97% straight-through processing.
Download
The Total Economic Impact of IBM Cloud Pak for Business Automation
Read this paper by Forrester to help you evaluate the potential financial impact of IBM Cloud Pak for Business Automation for your organization.
Download
Improve business performance with AI-powered automation
Improve business performance with AI-augmented automation by identifying opportunities for improvement, applying automation to key areas for business impact, empowering business users to create applications quickly to address changing requirements, and augmenting your workforce with AI-powered automation.
Download
Solution brief: IBM Cloud Pak for Business Automation
Read the solution brief to see how IBM Cloud Pak for Business Automation helps clients accelerate growth and performance with end-to-end business automation.
Download
Go to IBM Cloud Pak for Business Automation main page

Learn more about Agile integration and IBM Cloud Pak for Integration

Accelerating Modernization with Agile Integration • Video
Watch the video to see how integration has changed over recent years, how modern cloud-native architectures affect it, and how organizations are adapting their approaches to take advantage of contemporary approaches to APIs, messaging, and streaming.
Watch
Accelerating Modernization with Agile Integration • PDF
This IBM® Redbooks® publication explores the merits of what we refer to as agile integration; a container-based, decentralized, and microservice-aligned approach for integration solutions that meets the demands of agility, scalability, and resilience required by digital transformation.
Download
IBM Cloud Pak for Integration - Solution brief
Get the solution brief to quickly go through the major highlights, benefits, integration capabilities, and deployment options availbale to you.
Download
IBM Cloud Pak for Integration - Infographic
Check this quick graphic overview of the IBM Cloud Pak for Integration platform that applies the functionality of closed-loop AI automation to support multiple styles of integration.
Download
Go to IBM Cloud Pak for Integration main page

Protect your data wherever it resides with the IBM Security Guardium data protection platform

This ebook offers insights and considerations, and outlines how the IBM Security Guardium data protection platform can help.