06.09.2018 – Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Η Εταιρεία PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ γνωστοποιεί ότι την 06/09/2018 και ώρα 15:00 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας στα γραφεία της στην Αθήνα (οδός Ευρυμέδοντος 4) στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου 8 μέτοχοι εκπροσωπούντες 3.421.150 Μετοχές σε σύνολο 3.908.990 Μετοχών, ήτοι ποσοστό 87,52% επί του Μετοχικού Κεφαλαίου.

Συζητήθηκαν όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:

Θέμα 1ο:

Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου καθώς και τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της 21ης εταιρικής χρήσης (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2017).

Θέμα 2ο:

Ενέκρινε α) την προταθείσα από το Διοικητικό Συμβούλιο διανομή, εκ των κερδών της εταιρικής χρήσεως 2017, μερίσματος μικτού ποσού 137.300,41€ ήτοι 0,0353€ ανά μετοχή προ παρακράτησης φόρου. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) την Τρίτη 23/10/2018 (ημερομηνία προσδιορισμού – record date). Η αποκοπή του δικαιώματος στη λήψη του μερίσματος χρήσης 2017 θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 22/10/2018. Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Δευτέρα 29/10/2018, μέσω των χειριστών των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. και μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και β) το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού ύψους 38.600€.

Θέμα 3ο:

Απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 21ης εταιρικής χρήσης (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2017) και ενέκρινε το σύνολο των διαχειριστικών ενεργειών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Θέμα 4ο:

Ενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της 21ης εταιρικής χρήσης (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2017) και προενέκρινε την καταβολή αμοιβών και αποζημιώσεων σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2018).

Θέμα 5ο:

Εξέλεξε για τον τακτικό έλεγχο και την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων  της Εταιρείας και του Ομίλου για τη χρήση 2018 την Ελεγκτική Εταιρεία Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. με Αρ.Μ. ΣΟΕΛ 125.

Θέμα 6ο:

Ανανέωσε για μια 5ετία ήτοι έως 6 Σεπτεμβρίου 2023 τη θητεία των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποτελείται από τους:

  1. Χιντζίδης Αγ. Διονύσιος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
  2. Τσαγκάρης Μιχ. Ανδρέας, Αντιπρόεδρος
  3. Κιαγιάς Χαρ. Ανδρέας, Μέλος
  4. Παπαδόπουλος Νικ. Ιωάννης, Μέλος
  5. Δήμας Παν. Σταύρος, Μέλος

Θέμα 7ο:

Ενέκρινε τη θέσπιση και εφαρμογή «Προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών», σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 3 του Κ.Ν.2190/20, όπως ισχύει.

Ειδικότερα, αποφάσισε την απόκτηση από την Εταιρία ιδίων μετοχών μέχρι κατ’ ανώτατο όριο 390.000 μετοχών, εφάπαξ ή τμηματικά, εντός χρονικού διαστήματος 12 (δώδεκα) μηνών από την ημερομηνία λήψης της παρούσας απόφασης από τη Γενική Συνέλευση και μέχρι 6 Σεπτεμβρίου 2019, με κατώτατη τιμή αγοράς την ονομαστική αξία ήτοι 0,30€ ανά μετοχή και ανώτατη τιμή αγοράς 2,25€ ανά μετοχή.

Επίσης εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως με ομόφωνες αποφάσεις του υλοποιήσει την παρούσα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Θέμα 8ο:

Εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως επεξεργαστεί και υποβάλει προς έγκριση σε επόμενη Γενική Συνέλευση Πρόγραμμα Διάθεσης Μετοχών σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το Προσωπικό της Εταιρίας καθώς και των Συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 42ε κ.ν.2190/20  με αυτήν Εταιρειών, με τη μορφή Δικαιωμάτων Προαίρεσης για απόκτηση Μετοχών (stock options) σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.13 του Κ.Ν.2190/20, οι οποίες θα προκύψουν είτε από Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας είτε από Διανομή Ιδίων Μετοχών.

Θέμα 9ο:

Στο θέμα 9 (Διάφορες ανακοινώσεις) η Εταιρεία δεν έχει να προβεί σε κάποια ανακοίνωση.

Add event to calendar

Apple  •  Google  •  Office 365  •  Outlook Web  •  Outlook  •  Yahoo

Learn more about IBM Cloud Pak for Business Automation

One pager: Accelerate business growth with automation
Download and read this one page introduction to how a business automation platform can help you transform fragmented workflows and achieve up to 97% straight-through processing.
Download
The Total Economic Impact of IBM Cloud Pak for Business Automation
Read this paper by Forrester to help you evaluate the potential financial impact of IBM Cloud Pak for Business Automation for your organization.
Download
Improve business performance with AI-powered automation
Improve business performance with AI-augmented automation by identifying opportunities for improvement, applying automation to key areas for business impact, empowering business users to create applications quickly to address changing requirements, and augmenting your workforce with AI-powered automation.
Download
Solution brief: IBM Cloud Pak for Business Automation
Read the solution brief to see how IBM Cloud Pak for Business Automation helps clients accelerate growth and performance with end-to-end business automation.
Download
Go to IBM Cloud Pak for Business Automation main page

Learn more about Agile integration and IBM Cloud Pak for Integration

Accelerating Modernization with Agile Integration • Video
Watch the video to see how integration has changed over recent years, how modern cloud-native architectures affect it, and how organizations are adapting their approaches to take advantage of contemporary approaches to APIs, messaging, and streaming.
Watch
Accelerating Modernization with Agile Integration • PDF
This IBM® Redbooks® publication explores the merits of what we refer to as agile integration; a container-based, decentralized, and microservice-aligned approach for integration solutions that meets the demands of agility, scalability, and resilience required by digital transformation.
Download
IBM Cloud Pak for Integration - Solution brief
Get the solution brief to quickly go through the major highlights, benefits, integration capabilities, and deployment options availbale to you.
Download
IBM Cloud Pak for Integration - Infographic
Check this quick graphic overview of the IBM Cloud Pak for Integration platform that applies the functionality of closed-loop AI automation to support multiple styles of integration.
Download
Go to IBM Cloud Pak for Integration main page

Protect your data wherever it resides with the IBM Security Guardium data protection platform

This ebook offers insights and considerations, and outlines how the IBM Security Guardium data protection platform can help.