Πρόσκληση της Performance Technologies ΑΕ σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Η Performance Technologies ΑΕ προσκαλεί τους μετόχους στην 26η Τακτική Γενική Συνέλευση στις 07/06/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00:00.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:

  1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου της 26ης εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2022), των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
  2. Έγκριση διάθεσης κερδών της 26ης εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2022), λήψη απόφασης διανομής μερίσματος και σχηματισμού τακτικού αποθεματικού.
  3. Έγκριση συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρο 108, Ν. 4548/2018) και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 26ης εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2022).
  4. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την 26η εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2022) και προέγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων για την τρέχουσα εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2023).
  5. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση 2023 και την έκδοση ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού.
  6. Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των Mελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
  7. Eξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να εφαρμόσει τις διαδικασίες περί Εταιρικής Διακυβέρνησης και να στελεχώσει τις Επιτροπές που προβλέπονται από το νόμο, για να προχωρήσει σε χρόνο που θα ορίσει κατά την κρίση του με το αίτημα μετάταξης από την Εναλλακτική στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
  8. Πρόγραμμα αγοράς ίδιων μετοχών. Ενημέρωση για την εξέλιξη του προγράμματος αγοράς ίδιων μετοχών που ενέκρινε η από 08/09/2022 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.
  9. Διάφορες ανακοινώσεις.

Δείτε ολόκληρη την πρόσκληση εδώ: ΠρόσκλησηΤακτικήςΓΣ2023_Performance

Add event to calendar

Apple  •  Google  •  Office 365  •  Outlook Web  •  Outlook  •  Yahoo

Learn more about IBM Cloud Pak for Business Automation

One pager: Accelerate business growth with automation
Download and read this one page introduction to how a business automation platform can help you transform fragmented workflows and achieve up to 97% straight-through processing.
Download
The Total Economic Impact of IBM Cloud Pak for Business Automation
Read this paper by Forrester to help you evaluate the potential financial impact of IBM Cloud Pak for Business Automation for your organization.
Download
Improve business performance with AI-powered automation
Improve business performance with AI-augmented automation by identifying opportunities for improvement, applying automation to key areas for business impact, empowering business users to create applications quickly to address changing requirements, and augmenting your workforce with AI-powered automation.
Download
Solution brief: IBM Cloud Pak for Business Automation
Read the solution brief to see how IBM Cloud Pak for Business Automation helps clients accelerate growth and performance with end-to-end business automation.
Download
Go to IBM Cloud Pak for Business Automation main page

Learn more about Agile integration and IBM Cloud Pak for Integration

Accelerating Modernization with Agile Integration • Video
Watch the video to see how integration has changed over recent years, how modern cloud-native architectures affect it, and how organizations are adapting their approaches to take advantage of contemporary approaches to APIs, messaging, and streaming.
Watch
Accelerating Modernization with Agile Integration • PDF
This IBM® Redbooks® publication explores the merits of what we refer to as agile integration; a container-based, decentralized, and microservice-aligned approach for integration solutions that meets the demands of agility, scalability, and resilience required by digital transformation.
Download
IBM Cloud Pak for Integration - Solution brief
Get the solution brief to quickly go through the major highlights, benefits, integration capabilities, and deployment options availbale to you.
Download
IBM Cloud Pak for Integration - Infographic
Check this quick graphic overview of the IBM Cloud Pak for Integration platform that applies the functionality of closed-loop AI automation to support multiple styles of integration.
Download
Go to IBM Cloud Pak for Integration main page

Protect your data wherever it resides with the IBM Security Guardium data protection platform

This ebook offers insights and considerations, and outlines how the IBM Security Guardium data protection platform can help.