Σχολιασμός Εξαμηνιαίων Οικονομικών Αποτελεσμάτων χρήσης 2022

Σε ενοποιημένη βάση, ο κύκλος εργασιών του α’ εξαμήνου 2022 ανήλθε στο ποσό των 17.461 χιλ. ευρώ, έναντι του ποσού 19.257 χιλ. ευρώ του αντίστοιχου εξαμήνου της προηγούμενης χρήσης 2021, παρουσιάζοντας μείωση 9,3%. Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε 6.185 χιλ. ευρώ, έναντι των 4.944 χιλ. ευρώ του α΄εξαμήνου 2021, παρουσιάζοντας αύξηση σε ποσοστό 25,1%. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στο ποσό των 2.906 χιλ. ευρώ, έναντι των 2.357 χιλ. ευρώ του α΄εξαμήνου 2021, παρουσιάζοντας αύξηση 23,3%. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) ανήλθαν στο ποσό των 2.639 χιλ. ευρώ, έναντι των 2.103 χιλ. ευρώ του α΄εξαμήνου 2021, παρουσιάζοντας αύξηση 25,5%. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στο ποσό των 2.504 χιλ. ευρώ, έναντι των 1.943 χιλ. ευρώ του α΄εξαμήνου 2021, σημειώνοντας αύξηση 28,9%. Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν στο ποσό των 1.986 χιλ. ευρώ, έναντι των 1.588 χιλ. ευρώ του α΄εξαμήνου 2021, παρουσιάζοντας αύξηση 25,1%.

Ο καθαρός δανεισμός του ομίλου την 30/06/2022 ήταν αρνητικός, στα -7.337 χιλ. ευρώ, έναντι -6.900 χιλ. ευρώ την 31/12/2021, με ταμιακά διαθέσιμα που ανέρχονταν την 30/06/2022 στα 10.074 χιλ. ευρώ. Τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν, ανερχόμενα στα 18.618 χιλ. ευρώ την 30/06/2022, έναντι των 16.242 χιλ. ευρώ την 31/12/2021.

Η ισχυρή αύξηση στην κερδοφορία επετεύχθη παρόλη την αναστάτωση και δυσχέρειες που προκλήθηκαν στις διεθνείς αγορές από την εμπόλεμη κατάσταση στην Ουκρανία, και τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα -κυρίως μικροεπεξεργαστών- λόγω της πανδημίας covid-19 που καθυστέρησαν σημαντικά τις παραδόσεις έργων. Επίσης, αυξήθηκαν σημαντικά οι δαπάνες καθώς ο αριθμός εργαζομένων την 30/06/2022 στον όμιλο ανήλθε σε 145 άτομα, έναντι των 115 ατόμων που απασχολούνταν πριν ένα έτος. Τα αποτελέσματα αντικατοπτρίζουν την σταδιακή μεταβολή του μείγματος των εσόδων προς περισσότερο επικερδείς δραστηριότητες και της αύξησης του ποσοστού προστιθέμενης αξίας, καθώς και την αλλαγή των προτιμήσεων των πελατών όσον αφορά στα cloud services. Την τελευταία διετία η τάση υιοθέτησης του cloud από επιχειρήσεις και οργανισμούς, που επικρατεί στην παγκόσμια αγορά, γίνεται περισσότερο αισθητή και στην Ελλάδα. H αγορά λογισμικού με το subscription model, καθώς και υπηρεσιών παροχής υποδομών με το IaaS cloud model γνωρίζουν σημαντική αύξηση, ενώ σταδιακά μειώνονται οι αγορές των hardware και software assets που εγκαθίστανται και λειτουργούν εντός των οργανισμών (“on-premises”).

Η Performance πρωτοπορεί στη δημιουργία και παροχή cloud services και managed services και βλέπουμε με ικανοποίηση τη θετική ανταπόκριση από τους πελάτες, καθώς τα έσοδα από αυτού του είδους τις δραστηριότητες και υπηρεσίες αυξάνονται με έντονο ρυθμό. Ως επακόλουθο, όμως, τα έσοδα από πωλήσεις one-off λύσεων ιδιαίτερα όσον αφορά στα συστήματα υλικού (hardware) συρρικνώνονται. Η σημαντική αύξηση του περιθωρίου μικτού κέρδους EBITDA, αλλά και των προ φόρων κερδών, οφείλεται εν μέρει στο ότι τα cloud και managed services και enterprise software solutions έχουν πολύ υψηλότερο ποσοστό μικτού κέρδους από τις παραδοσιακές one-off λύσεις. Σημαντικό όφελος από την αύξηση τoυ ποσοστού εσόδων από cloud services, managed services, και software subscriptions προκύπτει επίσης από τις ισχυρότερες σχέσεις που δημιουργούνται μέσω μακροπρόθεσμων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών και την αύξηση των επαναλαμβανόμενων εσόδων. Επιπλέον, αυτή η εξέλιξη επιτρέπει αυξημένες επενδύσεις μας σε υποδομές για την κλιμάκωση των παρεχόμενων υπηρεσιών cloud και managed services και αύξηση του αριθμού πελατών που εξυπηρετούνται, το οποίο με τη σειρά του οδηγεί σε οικονομίες κλίμακας και περαιτέρω αύξηση της κερδοφορίας.

Add event to calendar

Apple  •  Google  •  Office 365  •  Outlook Web  •  Outlook  •  Yahoo

Learn more about IBM Cloud Pak for Business Automation

One pager: Accelerate business growth with automation
Download and read this one page introduction to how a business automation platform can help you transform fragmented workflows and achieve up to 97% straight-through processing.
Download
The Total Economic Impact of IBM Cloud Pak for Business Automation
Read this paper by Forrester to help you evaluate the potential financial impact of IBM Cloud Pak for Business Automation for your organization.
Download
Improve business performance with AI-powered automation
Improve business performance with AI-augmented automation by identifying opportunities for improvement, applying automation to key areas for business impact, empowering business users to create applications quickly to address changing requirements, and augmenting your workforce with AI-powered automation.
Download
Solution brief: IBM Cloud Pak for Business Automation
Read the solution brief to see how IBM Cloud Pak for Business Automation helps clients accelerate growth and performance with end-to-end business automation.
Download
Go to IBM Cloud Pak for Business Automation main page

Learn more about Agile integration and IBM Cloud Pak for Integration

Accelerating Modernization with Agile Integration • Video
Watch the video to see how integration has changed over recent years, how modern cloud-native architectures affect it, and how organizations are adapting their approaches to take advantage of contemporary approaches to APIs, messaging, and streaming.
Watch
Accelerating Modernization with Agile Integration • PDF
This IBM® Redbooks® publication explores the merits of what we refer to as agile integration; a container-based, decentralized, and microservice-aligned approach for integration solutions that meets the demands of agility, scalability, and resilience required by digital transformation.
Download
IBM Cloud Pak for Integration - Solution brief
Get the solution brief to quickly go through the major highlights, benefits, integration capabilities, and deployment options availbale to you.
Download
IBM Cloud Pak for Integration - Infographic
Check this quick graphic overview of the IBM Cloud Pak for Integration platform that applies the functionality of closed-loop AI automation to support multiple styles of integration.
Download
Go to IBM Cloud Pak for Integration main page

Protect your data wherever it resides with the IBM Security Guardium data protection platform

This ebook offers insights and considerations, and outlines how the IBM Security Guardium data protection platform can help.