Σχολιασμός Εξαμηνιαίων Οικονομικών Αποτελεσμάτων χρήσης 2023

Η Performance Technologies A.E. δημοσίευσε τις οικονομικές καταστάσεις για το πρώτο εξάμηνο 2023 για την Εταιρεία και τον Όμιλο. Όπως εκεί αναλύεται διεξοδικά, πετύχαμε ιστορικό ρεκόρ εσόδων (+40%) και μικτού κέρδους (+20%).

Συγκεκριμένα, σε ενοποιημένη βάση:

Ο κύκλος εργασιών του πρώτου εξαμήνου 2023 ανήλθε στο ποσό των 24.437 χιλ. ευρώ, έναντι του ποσού 17.461 χιλ. ευρώ του αντίστοιχου εξαμήνου της προηγούμενης χρήσης 2022, παρουσιάζοντας αύξηση σε ποσοστό 40%.

Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε 7.441 χιλ. ευρώ, έναντι των 6.185 χιλ. ευρώ του πρώτου εξαμήνου 2022, παρουσιάζοντας αύξηση σε ποσοστό 20,3%.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στο ποσό των 2.924 χιλ. ευρώ, έναντι των 2.906 χιλ. ευρώ του πρώτου εξαμήνου 2022, παρουσιάζοντας αύξηση σε ποσοστό 0,6%.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) ανήλθαν στο ποσό των 2.594 χιλ. ευρώ, έναντι των 2.639 χιλ. ευρώ του πρώτου εξαμήνου 2022, παρουσιάζοντας μείωση σε ποσοστό 1,7%.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στο ποσό των 2.451 χιλ. ευρώ, έναντι των 2.504 χιλ. ευρώ του πρώτου εξαμήνου 2022, σημειώνοντας μείωση σε ποσοστό 2,1%.

Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν στο ποσό των 1.926 χιλ. ευρώ, έναντι των 1.986 χιλ. ευρώ του πρώτου εξαμήνου 2022, παρουσιάζοντας μείωση σε ποσοστό 3%.

Ο καθαρός δανεισμός του ομίλου την 30/06/2023 ήταν αρνητικός στα -6,5 εκατ. ευρώ, έναντι -3,0 εκατ. ευρώ την 31/12/2022, με ταμειακά διαθέσιμα που ανέρχονταν την 30/06/2023 στα 8.490 χιλ. ευρώ.

Τα ίδια κεφάλαια του ομίλου ανήλθαν στο ποσό των 21,17 εκατ. ευρώ έναντι του ποσού των 19,86 εκατ. ευρώ την 31/12/2022, παρουσιάζοντας αύξηση σε ποσοστό 6,6%.

Σημειωτέο ότι στα ενοποιημένα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου 2023 περιλαμβάνεται η Adaptera, εν αντιθέσει με την αντίστοιχη περίοδο 2022, καθώς η συμμετοχή αποκτήθηκε εντός του δεύτερου εξάμηνου 2022.

Η αύξηση σε έσοδα και μικτό κέρδος είναι σχεδόν εξ ολοκλήρου οργανική και προέρχεται από όλους τους τομείς δραστηριότητας. Οφείλεται στις επιλογές της διοίκησης και στις επενδύσεις μας, που πραγματοποιήθηκαν από τις αρχές του 2022 και συνεχίστηκαν στο πρώτο εξάμηνο του 2023. Στο διάστημα αυτό, προσελκύσαμε και εντάξαμε υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναμικό που στελεχώνει τις δραστηριότητες μας σε τομείς υψηλής ζήτησης. Έτσι, ισχυροποιήσαμε τη θέση μας σε μεγάλους πελάτες του ιδιωτικού τομέα, και μπορούμε να ανταποκριθούμε σε ανάγκες που δημιουργούνται από τις προγραμματισμένες επενδύσεις του δημοσίου για σύγχρονα έργα πληροφορικής και ψηφιοποίησης. Αναδιοργανώσαμε και ενισχύσαμε σημαντικά τα τμήματα Cloud, Analytics & BI, Enterprise Software & Services, Technology Software & Services και του Δημοσίου Τομέα. Ως αποτέλεσμα, ο ρυθμός ανάπτυξης εργασιών που είχαμε πετύχει τα τελευταία 5 έτη επιταχύνθηκε, και η τάση αυτή συνεχίζει για το υπόλοιπο του 2023.

Οι επενδύσεις αυτές σε ανθρώπινο δυναμικό επέφεραν ήδη από το δεύτερο εξάμηνο του 2022 αύξηση των λειτουργικών δαπανών, που παρέμειναν σταθερές στο υψηλότερο αυτό επίπεδο, κατά το πρώτο εξάμηνο 2023. Η Εταιρεία συνεχίζει να μην κεφαλαιοποιεί δαπάνες Έρευνας και Ανάπτυξης, που βαρύνουν εξ ολοκλήρου την εκάστοτε χρήση. Ως αποτέλεσμα, το EBITDA παρουσίασε μικρή μόνο αύξηση (6,8% για την Εταιρεία έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2022, και σε ενοποιημένη βάση 0,6%. Σημειωτέο ότι ιστορικά, και λόγω της φύσης εργασιών της Adaptera, η συμβολή της εν λόγω θυγατρικής στο ενοποιημένο EBITDA επιτυγχάνεται κυρίως στο δεύτερο εξάμηνο κάθε έτους). Συγκρίνοντας το δεύτερο εξάμηνο του 2022 με το πρώτο εξάμηνο του 2023, η αύξηση της οργανικής κερδοφορίας σε επίπεδο EBITDA είναι 43%.

Αυτή η θετική τάση συνεχίζεται στο τρέχον εξάμηνο του 2023. Ήδη η εικόνα που έχει διαμορφωθεί για το εννεάμηνο 2023 δείχνει σημαντική αύξηση εσόδων, μικτών κερδών και EBITDA σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022, αλλά και για το υπόλοιπο του έτους.

Βλέπουμε με ικανοποίηση ότι τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν και οι θετικές τάσεις επιβεβαιώνουν τη στρατηγική και τις επιλογές μας. Πιστεύουμε ότι διαθέτουμε ένα εξαιρετικό επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού που στηρίζει τις λειτουργίες μας και τις προοπτικές ανάπτυξης μας, και οδηγεί σε διαρκώς υψηλότερα επίπεδα κερδοφορίας.

Add event to calendar

Apple  •  Google  •  Office 365  •  Outlook Web  •  Outlook  •  Yahoo

Learn more about IBM Cloud Pak for Business Automation

One pager: Accelerate business growth with automation
Download and read this one page introduction to how a business automation platform can help you transform fragmented workflows and achieve up to 97% straight-through processing.
Download
The Total Economic Impact of IBM Cloud Pak for Business Automation
Read this paper by Forrester to help you evaluate the potential financial impact of IBM Cloud Pak for Business Automation for your organization.
Download
Improve business performance with AI-powered automation
Improve business performance with AI-augmented automation by identifying opportunities for improvement, applying automation to key areas for business impact, empowering business users to create applications quickly to address changing requirements, and augmenting your workforce with AI-powered automation.
Download
Solution brief: IBM Cloud Pak for Business Automation
Read the solution brief to see how IBM Cloud Pak for Business Automation helps clients accelerate growth and performance with end-to-end business automation.
Download
Go to IBM Cloud Pak for Business Automation main page

Learn more about Agile integration and IBM Cloud Pak for Integration

Accelerating Modernization with Agile Integration • Video
Watch the video to see how integration has changed over recent years, how modern cloud-native architectures affect it, and how organizations are adapting their approaches to take advantage of contemporary approaches to APIs, messaging, and streaming.
Watch
Accelerating Modernization with Agile Integration • PDF
This IBM® Redbooks® publication explores the merits of what we refer to as agile integration; a container-based, decentralized, and microservice-aligned approach for integration solutions that meets the demands of agility, scalability, and resilience required by digital transformation.
Download
IBM Cloud Pak for Integration - Solution brief
Get the solution brief to quickly go through the major highlights, benefits, integration capabilities, and deployment options availbale to you.
Download
IBM Cloud Pak for Integration - Infographic
Check this quick graphic overview of the IBM Cloud Pak for Integration platform that applies the functionality of closed-loop AI automation to support multiple styles of integration.
Download
Go to IBM Cloud Pak for Integration main page

Protect your data wherever it resides with the IBM Security Guardium data protection platform

This ebook offers insights and considerations, and outlines how the IBM Security Guardium data protection platform can help.