Σχολιασμός Εξαμηνιαίων Οικονομικών Αποτελεσμάτων χρήσης 2021

Στο πρώτο εξάμηνο του 2021 η Performance Technologies AE πέτυχε σημαντική αύξηση κύκλου εργασιών και κερδοφορίας σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2020. Σε ενοποιημένη βάση ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 46,8%  ανερχόμενος στο ποσό των 19.257 χιλ. € έναντι 13.121 χιλ. € της προηγούμενης περιόδου. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στο ποσό των 2.357 χιλ. € παρουσιάζοντας αύξηση κατά 37,8% και τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 2.103 χιλ. € παρουσιάζοντας αύξηση κατά 46,1%.

Η Εταιρεία προσαρμόστηκε γρήγορα στις συνθήκες που δημιούργησε η πανδημία από τις αρχές του 2020. Τα οικονομικά μας μεγέθη το τρέχον έτος παρουσιάζουν σημαντική αύξηση σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Από τα έως τώρα στοιχεία διαφαίνεται ότι το αντικείμενο δραστηριοτήτων μας ενισχύεται από τις νέες καταναλωτικές συνήθειες και τις συνεπακόλουθες ανάγκες των επιχειρήσεων-πελατών μας, που διαμορφώνονται στη μετά Covid εποχή.

Συνεχίσαμε να διευρύνουμε την πελατειακή μας βάση και τα έσοδα πωλήσεων μας από υφιστάμενους, αλλά και νέους πελάτες. Το know-how της εταιρείας, η ικανότητα να εκτελούμε, και οι πολύπλευρες και μακρόχρονες σχέσεις που έχουμε συνάψει με σημαντικούς πελάτες και συνεργάτες, πιστεύουμε ότι μας τοποθετούν σε προνομιακή θέση για την επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης που έχουμε πετύχει τα τελευταία  5 έτη. Μεγάλες επιχειρήσεις και οργανισμοί μας εμπιστεύονται για να υλοποιούμε και να υποστηρίζουμε τη διαδικασία ψηφιακού μετασχηματισμού τους, τη μετάβαση τους στην εποχή του cloud, καίριες λειτουργίες διαχείρισης υποδομών και εφαρμογών τους, την αξιοποίηση των δεδομένων τους για τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων κ.α.

Το έμψυχο δυναμικό μας συνεχίζει να αυξάνεται προσελκύοντας νέους ταλαντούχους μηχανικούς αλλά και έμπειρα διευθυντικά στελέχη από την αγορά που ενισχύουν την ομάδα διοίκησης. Διατηρούμε την απαραίτητη ευελιξία ώστε να αλλάζουμε πλεύση και μετασχηματιζόμαστε εσωτερικά για να ανταποκρινόμαστε καλύτερα σε νέες ανάγκες και προκλήσεις. Προηγμένες λύσεις και υπηρεσίες πληροφορικής που παραδοσιακά παρείχαμε σε πελάτες στα πλαίσια διακριτών έργων (όπως πχ  data center virtualization, private clouds, backup & disaster recovery, service management, security, big data analytics κλπ), σε αυξανόμενο ποσοστό τις παρέχουμε σήμερα μέσω cloud-delivery model ή ΧΧaaS model ή οutsourcing model, βάσει μακρόχρονων πολυετών συμβολαίων. Οι επενδύσεις μας προβλέπεται ότι θα ενταθούν ώστε να ικανοποιήσουν αυτές τις ανάγκες και τάσεις της αγοράς.

Μεταξύ των αξιοσημείωτων εξελίξεων του τρέχοντος έτους ήταν η δημιουργία του Cloud Business Unit  (CBU), με στόχο τον σχεδιασμό έργων μετάβασης στο Cloud και την υποστήριξη του business transformation των πελατών μας, αξιοποιώντας τις αρχιτεκτονικές και υποδομές leading cloud providers και τις προηγμένες λύσεις που προσφέρουμε. Το CBU στελεχώθηκε αφενός από υφιστάμενους ειδικευμένους μηχανικούς μας, αλλά και από νέες προσλήψεις. Η τεχνογνωσία και εμπειρία της Εταιρείας στον τομέα αυτό μας τοποθετεί στην πρώτη γραμμή διεκδίκησης σημαντικών έργων. Ήδη πετύχαμε σημαντικές αναθέσεις έργων υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους και μετάβασης στο cloud από εξέχοντες πελάτες.

Μέσω του Security Operations Center (SOC) που δημιουργήσαμε το 2020, η Performance ήδη παρέχει υπηρεσίες Network Operations Center (NOC) και Security Operations Center (SOC) συνδυαστικά, ώστε να μεγιστοποιείται το ποιοτικό αποτέλεσμα για τον πελάτη (π.χ. ταχύτητα διάγνωσης προβλημάτων, ταχύτητα αποκατάστασης λειτουργιών), με ταυτόχρονη αύξηση της παραγωγικότητας των στελεχών και μείωσης του λειτουργικού κόστους των επιχειρήσεων.

Η Performance το πρώτο εξάμηνο του 2021 οργάνωσε και ολοκλήρωσε με επιτυχία την πρώτη «Ακαδημία» =«Performance Academy». Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους απόφοιτους Πανεπιστημιακών σπουδών με κατεύθυνση Πληροφορικής, που επιθυμούν να αποκτήσουν τεχνικές δεξιότητες και να έρθουν σε επαφή με τον κόσμο της εργασίας. Οι εκπαιδευτικές ενότητες της Ακαδημίας αφορούν  τόσο σε τεχνική εξειδίκευση (Networks, Storage, Virtualization, Cloud, Data Analytics & Machine Learning, DevOps) όσο και σε  «Soft Skills» (Communications Skills, Team Working, Customer Experience κλπ). Το πρόγραμμα αυτό, διάρκειας 5 εβδομάδων, παρακολούθησαν 25 νέοι απόφοιτοι πληροφορικής. Οι διακριθέντες λαμβάνουν προσφορά εργασίας πλήρους απασχόλησης, αορίστου χρόνου από την Εταιρεία.

Οι προτεραιότητες της Εταιρείας για το τρέχον έτος εστιάζονται στα κάτωθι:

  • Επέκταση πελατειακής βάσης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με ταυτόχρονη αύξηση του share-of-wallet σε υφιστάμενους πελάτες για πρόσθετες λύσεις και υπηρεσίες
  • Επιτάχυνση των λειτουργιών ανάπτυξης και διάθεσης καινοτόμων λύσεων, προϊόντων και υπηρεσιών στους καίριους τομείς της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας
  • Άντληση κεφαλαίων για την επιτάχυνση της εκτέλεσης του Επιχειρηματικού Σχεδίου. Σχεδιάζεται η πρώτη άντληση μέσω Χ.Α./Εν.Α. μέχρι ποσού 5 εκ ευρώ, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, και έκδοσης νέων μετοχών.
  • Περαιτέρω ισχυροποίηση του έμψυχου δυναμικού μας και μέσων για την ανάπτυξη και διάθεση καινοτόμων λύσεων, προϊόντων και υπηρεσιών στους τομείς που δραστηριοποιούμαστε.
  • Ανάληψη και εκτέλεση έργων στο πεδίο ειδίκευσης μας από τον Δημόσιο τομέα.

Η Εταιρεία πιστεύει ότι είναι κατάλληλα τοποθετημένη και εστιασμένη ώστε να εκμεταλλευθεί επιχειρηματικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται ακόμα και σε περιόδους ισχυρής ύφεσης, όπως η παρούσα που διανύει η Ελληνική οικονομία. Κύριοι στόχοι  μας παραμένουν η περαιτέρω ανάπτυξη οργανικής κερδοφορίας, η αξιοποίηση των ισχυρών συνεργασιών με σημαντικούς εταίρους (πελάτες, προμηθευτές, στρατηγικούς επενδυτές) εντός και εκτός Ελλάδος, η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, η απόκτηση και εμβάθυνση ισχυρής τεχνογνωσίας και η ανάπτυξη και εξέλιξη ελκυστικών προϊόντων και υπηρεσιών.

Τα Στοιχεία & Πληροφορίες του πρώτου εξαμήνου του 2021 μαζί με την Οικονομική Έκθεση αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στη διεύθυνση https://www.performance.gr/category/investor_relations_and_financials/ καθώς στην ιστοσελίδα του Χ.Α. www.helex.gr

 

Add event to calendar

Apple  •  Google  •  Office 365  •  Outlook Web  •  Outlook  •  Yahoo

Learn more about IBM Cloud Pak for Business Automation

One pager: Accelerate business growth with automation
Download and read this one page introduction to how a business automation platform can help you transform fragmented workflows and achieve up to 97% straight-through processing.
Download
The Total Economic Impact of IBM Cloud Pak for Business Automation
Read this paper by Forrester to help you evaluate the potential financial impact of IBM Cloud Pak for Business Automation for your organization.
Download
Improve business performance with AI-powered automation
Improve business performance with AI-augmented automation by identifying opportunities for improvement, applying automation to key areas for business impact, empowering business users to create applications quickly to address changing requirements, and augmenting your workforce with AI-powered automation.
Download
Solution brief: IBM Cloud Pak for Business Automation
Read the solution brief to see how IBM Cloud Pak for Business Automation helps clients accelerate growth and performance with end-to-end business automation.
Download
Go to IBM Cloud Pak for Business Automation main page

Learn more about Agile integration and IBM Cloud Pak for Integration

Accelerating Modernization with Agile Integration • Video
Watch the video to see how integration has changed over recent years, how modern cloud-native architectures affect it, and how organizations are adapting their approaches to take advantage of contemporary approaches to APIs, messaging, and streaming.
Watch
Accelerating Modernization with Agile Integration • PDF
This IBM® Redbooks® publication explores the merits of what we refer to as agile integration; a container-based, decentralized, and microservice-aligned approach for integration solutions that meets the demands of agility, scalability, and resilience required by digital transformation.
Download
IBM Cloud Pak for Integration - Solution brief
Get the solution brief to quickly go through the major highlights, benefits, integration capabilities, and deployment options availbale to you.
Download
IBM Cloud Pak for Integration - Infographic
Check this quick graphic overview of the IBM Cloud Pak for Integration platform that applies the functionality of closed-loop AI automation to support multiple styles of integration.
Download
Go to IBM Cloud Pak for Integration main page

Protect your data wherever it resides with the IBM Security Guardium data protection platform

This ebook offers insights and considerations, and outlines how the IBM Security Guardium data protection platform can help.