01.07.09 – Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

 

Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας PerformanceTechnologiesA.E. της 30/06/2009, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου 33 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν ποσοστό 98,3% επί του μετοχικού κεφαλαίου. Συζητήθηκαν όλα τα θέματα ημερησίας διάταξης και ελήφθησαν ομόφωνα οι εξής αποφάσεις:

1. Έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (της εταιρίας και του ομίλου) της χρήσης 2008.

2. Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (της εταιρίας και του ομίλου) της χρήσης 2008.

3. Έγκριση γιά μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2008.

4. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2008 και των διαχειριστικών ενεργειών του Δ.Σ. Εταιρίας.

5. Έγκριση αμοιβών και των συμβάσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του έτους 2008 και προέγκριση καταβολής αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2009.

6. Εκλογή τακτικού Ορκτωτού Ελεγκτή της εταιρίας και του ομίλου για το έτος 2009: Εξελέγη ο κ. Δεμέτης Κωνσταντίνος του Βασιλείου (ΑΜ ΣΟΕΛ 10471) και ως αναπληρωματικός ο κ. Σκότης Νομικός του Νικολάου (ΑΜ ΣΟΕΛ 16869) και προ-ενέκρινε την αμοιβή τους.

Στο πλαίσιο των διαφόρων ανακοινώσεων (7ο θέμα) ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ενημέρωσε τους μετόχους της εταιρίας ότι τα Διοικητικά Συμβούλια της εταιρίας και της κατά 100% θυγατρικής εταιρίας “BRONET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ” αποφάσισαν την συγχώνευση των Εταιριών με απορρόφηση της θυγατρικής από την μητρική και προτίθενται να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης εντός του 2009.

Add event to calendar

Apple  •  Google  •  Office 365  •  Outlook Web  •  Outlook  •  Yahoo

Learn more about IBM Cloud Pak for Business Automation

One pager: Accelerate business growth with automation
Download and read this one page introduction to how a business automation platform can help you transform fragmented workflows and achieve up to 97% straight-through processing.
Download
The Total Economic Impact of IBM Cloud Pak for Business Automation
Read this paper by Forrester to help you evaluate the potential financial impact of IBM Cloud Pak for Business Automation for your organization.
Download
Improve business performance with AI-powered automation
Improve business performance with AI-augmented automation by identifying opportunities for improvement, applying automation to key areas for business impact, empowering business users to create applications quickly to address changing requirements, and augmenting your workforce with AI-powered automation.
Download
Solution brief: IBM Cloud Pak for Business Automation
Read the solution brief to see how IBM Cloud Pak for Business Automation helps clients accelerate growth and performance with end-to-end business automation.
Download
Go to IBM Cloud Pak for Business Automation main page

Learn more about Agile integration and IBM Cloud Pak for Integration

Accelerating Modernization with Agile Integration • Video
Watch the video to see how integration has changed over recent years, how modern cloud-native architectures affect it, and how organizations are adapting their approaches to take advantage of contemporary approaches to APIs, messaging, and streaming.
Watch
Accelerating Modernization with Agile Integration • PDF
This IBM® Redbooks® publication explores the merits of what we refer to as agile integration; a container-based, decentralized, and microservice-aligned approach for integration solutions that meets the demands of agility, scalability, and resilience required by digital transformation.
Download
IBM Cloud Pak for Integration - Solution brief
Get the solution brief to quickly go through the major highlights, benefits, integration capabilities, and deployment options availbale to you.
Download
IBM Cloud Pak for Integration - Infographic
Check this quick graphic overview of the IBM Cloud Pak for Integration platform that applies the functionality of closed-loop AI automation to support multiple styles of integration.
Download
Go to IBM Cloud Pak for Integration main page

Protect your data wherever it resides with the IBM Security Guardium data protection platform

This ebook offers insights and considerations, and outlines how the IBM Security Guardium data protection platform can help.