05.03.2021 – Ανακοίνωση Performance Technologies A.E.: Ειδικοί διαπραγματευτές οι Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. και Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ

H εταιρεία PERFORMANCE TECHNOLOGIES A.E., (εφεξής η ”Εκδότρια”) ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών ενέκρινε με την από 7/02/2021 συνεδρίασή της, την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών της Εκδότριας από το Μέλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών «EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.» και καθόρισε ως ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης επί της εν λόγω κινητής αξίας τη Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2021.

Επιπλέον η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών ενέκρινε με την από 04/03/2021 συνεδρίασή της, την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών της Εκδότριας από τo Mέλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ», και καθόρισε ως ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης τη Δευτέρα 08 Μαρτίου 2021.

Η Εκδότρια έχει συνάψει συμβάσεις ειδικής διαπραγμάτευσης με τις εταιρίες «EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.» και «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ», με τους εξής βασικούς όρους:
1. Η «EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.», θα διαβιβάζει στο Σύστημα Συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών εντολές ειδικής διαπραγμάτευσης (δηλαδή ταυτόχρονες εντολές αγοράς και πώλησης) για ίδιο λογαριασμό επί των μετοχών της Εκδότριας, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία. Για την υπηρεσία αυτή η Εταιρεία θα καταβάλλει αμοιβή στην «EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.» .
2. Η «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ», θα διαβιβάζει στο Σύστημα Συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών εντολές ειδικής διαπραγμάτευσης (δηλαδή ταυτόχρονες εντολές αγοράς και πώλησης) για ίδιο λογαριασμό επί των μετοχών της Εκδότριας, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία. Για την υπηρεσία αυτή η Εταιρεία θα καταβάλλει αμοιβή στην «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ» .
3. Οι συμβάσεις ειδικής διαπραγμάτευσης έχουν διάρκεια ενός (1) έτους από την ημερομηνία έναρξης ειδικής διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εκδότριας.

Add event to calendar

Apple  •  Google  •  Office 365  •  Outlook Web  •  Outlook  •  Yahoo

Learn more about IBM Cloud Pak for Business Automation

One pager: Accelerate business growth with automation
Download and read this one page introduction to how a business automation platform can help you transform fragmented workflows and achieve up to 97% straight-through processing.
Download
The Total Economic Impact of IBM Cloud Pak for Business Automation
Read this paper by Forrester to help you evaluate the potential financial impact of IBM Cloud Pak for Business Automation for your organization.
Download
Improve business performance with AI-powered automation
Improve business performance with AI-augmented automation by identifying opportunities for improvement, applying automation to key areas for business impact, empowering business users to create applications quickly to address changing requirements, and augmenting your workforce with AI-powered automation.
Download
Solution brief: IBM Cloud Pak for Business Automation
Read the solution brief to see how IBM Cloud Pak for Business Automation helps clients accelerate growth and performance with end-to-end business automation.
Download
Go to IBM Cloud Pak for Business Automation main page

Learn more about Agile integration and IBM Cloud Pak for Integration

Accelerating Modernization with Agile Integration • Video
Watch the video to see how integration has changed over recent years, how modern cloud-native architectures affect it, and how organizations are adapting their approaches to take advantage of contemporary approaches to APIs, messaging, and streaming.
Watch
Accelerating Modernization with Agile Integration • PDF
This IBM® Redbooks® publication explores the merits of what we refer to as agile integration; a container-based, decentralized, and microservice-aligned approach for integration solutions that meets the demands of agility, scalability, and resilience required by digital transformation.
Download
IBM Cloud Pak for Integration - Solution brief
Get the solution brief to quickly go through the major highlights, benefits, integration capabilities, and deployment options availbale to you.
Download
IBM Cloud Pak for Integration - Infographic
Check this quick graphic overview of the IBM Cloud Pak for Integration platform that applies the functionality of closed-loop AI automation to support multiple styles of integration.
Download
Go to IBM Cloud Pak for Integration main page

Protect your data wherever it resides with the IBM Security Guardium data protection platform

This ebook offers insights and considerations, and outlines how the IBM Security Guardium data protection platform can help.