08.07.2019 – Σχέδιο Αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΗΣ

ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«PERFORMANCE TECHNOLOGIES AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε

(ΑΡ.Μ.Α.Ε. 39337/01ΝΤ/Β/97/217)

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 123782001000

ΤΗΣ 29ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

 

Επί του 1ου θέματος: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του ομίλου της 221ης εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2018), των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

Με εντολή του κ. Προέδρου, διαβάζονται από τον γραμματέα οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου που έχουν συνταχθεί κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, όπως δημοσιεύθηκαν στον Τύπο και έχουν αναρτηθεί στο site της Εταιρίας, οι οποίες έχουν ως εξής:

[…………….………]

Διαβάζεται η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης, η οποία προηγουμένως δακτυλογραφημένη σε ενιαίο κείμενο μαζί με τις Σημειώσεις (το Προσάρτημα), τον Ισολογισμό, την ανάλυση των Αποτελεσμάτων Χρήσεως, τον Πίνακα Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων, την Κατάσταση Ταμειακών Ροών και την Έκθεση Ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, είχε διανεμηθεί στους συμμετέχοντες στην συνέλευση μετόχους, όπως λεπτομερώς έχει καταχωρηθεί στα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη συνεδρίαση της 22-04-2019.

Εν συνεχεία με εντολή του κ. Προέδρου, διαβάζεται από τον γραμματέα η Έκθεση Ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή προς τους Μετόχους της Εταιρίας επί του τακτικού ελέγχου της χρήσεως από 01/01/2018 έως 31/12/2018 η  οποία έχει αυτούσια ως εξής:

[…………….………]

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν ονομαστικής ψηφοφορίας ενέκρινε ομόφωνα τις υποβληθείσες ετήσιες εταιρικές και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018 (Ισολογισμός, Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως, Πίνακας Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων, Κατάσταση Ταμειακών Ροών, Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και Προσάρτημα) που έχουν συνταχθεί κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης όπως δημοσιεύθηκαν στον Τύπο και έχουν αναρτηθεί στο site της Εταιρίας, χωρίς να επιφέρει καμία τροποποίηση.

Επίσης ομόφωνα ενέκρινε την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (της εταιρίας και του ομίλου) της 22ης εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2018), χωρίς να επιφέρει καμία τροποποίηση.

Επί του 2ου θέματος: Έγκριση διάθεσης κερδών της 22ης εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2018) και σχηματισμού τακτικού αποθεματικού.

Επί του θέματος αυτού κατόπιν εισήγησης του Δ.Σ. η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα α) για την εταιρική χρήση 2018 διανομή μερίσματος μικτού ποσού 215.439,07€ ήτοι 0,0551€ ανά μετοχή προ παρακράτησης φόρου 10% και β) το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού ύψους 66.200€.

Επί του 3ου θέματος: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 22ης εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2018) και των διαχειριστικών ενεργειών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Επί του 3ου θέματος, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα απάλλαξε τον Ανεξάρτητο Ορκωτό Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον έλεγχο που διενήργησε στις ετήσιες εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις που συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης για τη χρήση από 1/1/2018 έως 31/12/2018.

Εκ των παριστάμενων μετόχων την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 22ης εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2018) και των διαχειριστικών ενεργειών του Διοικητικού Συμβουλίου ψήφισαν μέτοχοι κάτοχοι ……………  μετοχών (ποσοστό ……,………%).

Επί του 4ου θέματος: Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την 22η εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2018) και προέγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων για την τρέχουσα εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2019).

Η Γενική Συνέλευση, αφού ενημερώθηκε για τις αμοιβές που καταβλήθηκαν το 2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για υπηρεσίες που παρείχαν στην εταιρία καθώς και για τις υπηρεσίες που θα παράσχουν κατά το 2019, αποφασίζει ομόφωνα τα παρακάτω:

[…………….………]

Σημειώνεται ότι οι αμοιβές που καταβλήθησαν συνολικά στα μέλη του ΔΣ για την χρήση 2018 ανέρχονται στο ποσό των ευρώ 86,5 χιλ. €, ενώ οι αμοιβές που προεγκρίνονται για την χρήση 2018 θα ανέρχονται κατ’ ανώτατο όριο στο ποσό των ευρώ  300 χιλ. €.

Επί του 5ου θέματος: Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση 2018 και την έκδοση ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αναθέτει στην Ελεγκτική Εταιρεία ΣΟΛ Α.Ε. (Μέλος Δικτύου Crowe Global) τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων (συμπεριλαμβανομένων των ενοποιημένων) καθώς και την έκδοση ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού του Ν. 2238/94 (άρθρο 65Α του Ν. 4174/2013) της χρήσης από 01/01/2019 – 31/12/2019, εκλέγει δε από τον πίνακα των ορκωτών ελεγκτών – λογιστών τους

Α) Τακτικό ελεγκτή τον κ. ……………………………………………. Α.Δ.Τ.: ……………… και Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. ……………….

Β) Αναπληρωματικό ελεγκτή τον κ. ………………………… με Α.Δ.Τ.: ……………….. και Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. ……………..

 

 

Επί του 6ου θέματος: Θέσπιση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών. Καθορισμός του εύρους της τιμής αγοράς των ιδίων μετοχών από την Εταιρία. Καθορισμός  χρονικού  διαστήματος υλοποίησης της απόφασης αυτής και εξουσιοδότηση στο Δ.Σ. για την υλοποίηση αυτής.

Επί του θέματος αυτού κατόπιν εισήγησης του Δ.Σ. η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει τη θέσπιση και εφαρμογή «Προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών», σύμφωνα με το άρθρο 49 παρ. 3 του Ν.4548/2018 (πρώην άρθρο 16 παρ. 3 του Κ.Ν.2190/20), όπως ισχύει.

Ειδικότερα, αποφασίζει την απόκτηση από την Εταιρία ιδίων μετοχών μέχρι κατ’ ανώτατο όριο 390.000 μετοχών, εφάπαξ ή τμηματικά, εντός χρονικού διαστήματος 12 (δώδεκα) μηνών από σήμερα, ήτοι από την ημερομηνία λήψης της παρούσας απόφασης από τη Γενική Συνέλευση και μέχρι 29 Ιουλίου 2020, με κατώτατη τιμή αγοράς την ονομαστική αξία ήτοι 0,30€ ανά μετοχή και ανώτατη τιμή αγοράς 3,00€ ανά μετοχή.

Τέλος εξουσιοδοτείται το Διοικητικό Συμβούλιο όπως με ομόφωνες αποφάσεις του υλοποιήσει την παρούσα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Επί του 7ου θέματος: Διάφορες ανακοινώσεις.

Επί του 7ου θέματος της ημερησίας διατάξεως η Εταιρία ανακοινώνει ότι σε επόμενη (έκτακτη) Γενική Συνέλευση θα ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

  1. Τροποποίηση – προσαρμογή του Καταστατικού της με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018.
  2. Θέσπιση προγράμματος δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option plan) για το Δ.Σ. και το προσωπικό.

[…………….………]

 

Add event to calendar

Apple  •  Google  •  Office 365  •  Outlook Web  •  Outlook  •  Yahoo

Learn more about IBM Cloud Pak for Business Automation

One pager: Accelerate business growth with automation
Download and read this one page introduction to how a business automation platform can help you transform fragmented workflows and achieve up to 97% straight-through processing.
Download
The Total Economic Impact of IBM Cloud Pak for Business Automation
Read this paper by Forrester to help you evaluate the potential financial impact of IBM Cloud Pak for Business Automation for your organization.
Download
Improve business performance with AI-powered automation
Improve business performance with AI-augmented automation by identifying opportunities for improvement, applying automation to key areas for business impact, empowering business users to create applications quickly to address changing requirements, and augmenting your workforce with AI-powered automation.
Download
Solution brief: IBM Cloud Pak for Business Automation
Read the solution brief to see how IBM Cloud Pak for Business Automation helps clients accelerate growth and performance with end-to-end business automation.
Download
Go to IBM Cloud Pak for Business Automation main page

Learn more about Agile integration and IBM Cloud Pak for Integration

Accelerating Modernization with Agile Integration • Video
Watch the video to see how integration has changed over recent years, how modern cloud-native architectures affect it, and how organizations are adapting their approaches to take advantage of contemporary approaches to APIs, messaging, and streaming.
Watch
Accelerating Modernization with Agile Integration • PDF
This IBM® Redbooks® publication explores the merits of what we refer to as agile integration; a container-based, decentralized, and microservice-aligned approach for integration solutions that meets the demands of agility, scalability, and resilience required by digital transformation.
Download
IBM Cloud Pak for Integration - Solution brief
Get the solution brief to quickly go through the major highlights, benefits, integration capabilities, and deployment options availbale to you.
Download
IBM Cloud Pak for Integration - Infographic
Check this quick graphic overview of the IBM Cloud Pak for Integration platform that applies the functionality of closed-loop AI automation to support multiple styles of integration.
Download
Go to IBM Cloud Pak for Integration main page

Protect your data wherever it resides with the IBM Security Guardium data protection platform

This ebook offers insights and considerations, and outlines how the IBM Security Guardium data protection platform can help.