09.06.11 – Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ “PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ” ΑΡ.Μ.Α.Ε. 39337/01ΝΤ/Β/97/217 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» με έδρα το δήμο Αγίου Δημητρίου Αττικής, Λεωφ. Βουλιαγμένης, αρ. 338, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας καλεί τους μετόχους της σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00, στα γραφεία της εταιρίας στον `Aγιο Δημήτριο Αττικής, επί της Λεωφ. Βουλιαγμένης, αρ. 338, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

1. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (της εταιρίας και του ομίλου) της 14ης εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2010).

 

2. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (της εταιρίας και του ομίλου) της 14ης εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2010).

 

3. Έγκριση σχετικά με τη διάθεση κερδών της 14ης εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2010).

 

4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 14ης εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2010) και των διαχειριστικών ενεργειών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας.

 

5. Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας κατά την 14η εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2010) και προέγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας για την τρέχουσα εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2011).

 

6. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή από το μητρώο ορκωτών ελεγκτών, για τη χρήση 2011 και καθορισμός της αμοιβής τους.

 

7. Εναρμόνιση του Καταστατικού της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3884/2010.

 

8. Διάφορες ανακοινώσεις.

 

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας της Γ.Σ. για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, η τυχόν Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει στις 11 Ιουλίου 2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00, στον ίδιο χώρο και η τυχόν Β΄ Επαναληπτική Εκτακτη Γενική Συνέλευση στις 22 Ιουλίου 2010, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, στον ίδιο χώρο. Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης των τυχόν Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων θα είναι τα ως άνω αναφερόμενα θέματα με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης.

 

Στη συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα με βάση το Νόμο και το Καταστατικό να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, όλοι οι Μέτοχοι κάτοχοι τουλάχιστον μίας (1) μετοχής.

 

Όσοι από τους κ.κ. Μετόχους επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση και σε οποιαδήποτε τυχόν Επαναληπτική αυτής, οφείλουν σύμφωνα με το Νόμο να δεσμεύσουν στο Σύστημα ¶υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), μέσω του χειριστή τους, τον αριθμό των μετοχών με τις οποίες επιθυμούν να συμμετάσχουν.

 

Όσοι από τους κ.κ. Μετόχους διατηρούν τι μετοχές τους στον ειδικό λογαριασμό του Σ.Α.Τ., οφείλουν να δεσμεύσουν μέσω της εταιρίας Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.), τον αριθμό των μετοχών με τις οποίες επιθυμούν να συμμετάσχουν.

 

Και στις δύο περιπτώσεις οι κ.κ. Μέτοχοι οφείλουν να καταθέσουν τις σχετικές Βεβαιώσεις Δέσμευσης στο Ταμείο της Εταιρίας στην έδρα της (Λεωφόρος Βουλιαγμένης 338, Αγιος Δημήτριος Αττικής, αρμόδια κυρία Δήμητρα Κοντού, Υπεύθυνη Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων, ώρες εξυπηρέτησης 09.00 – 17.00) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

 

Όσοι από τους Μετόχους είναι νομικά πρόσωπα πρέπει εντός της ίδιας προθεσμίας να καταθέσουν, σύμφωνα με το νόμο και τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα.

 

Επίσης εντός της ίδιας προθεσμίας πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν δι΄ αντιπροσώπου στην ανωτέρω Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν ή να αποστείλουν στο Ταμείο της Εταιρίας τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους.

Add event to calendar

Apple  •  Google  •  Office 365  •  Outlook Web  •  Outlook  •  Yahoo

Learn more about IBM Cloud Pak for Business Automation

One pager: Accelerate business growth with automation
Download and read this one page introduction to how a business automation platform can help you transform fragmented workflows and achieve up to 97% straight-through processing.
Download
The Total Economic Impact of IBM Cloud Pak for Business Automation
Read this paper by Forrester to help you evaluate the potential financial impact of IBM Cloud Pak for Business Automation for your organization.
Download
Improve business performance with AI-powered automation
Improve business performance with AI-augmented automation by identifying opportunities for improvement, applying automation to key areas for business impact, empowering business users to create applications quickly to address changing requirements, and augmenting your workforce with AI-powered automation.
Download
Solution brief: IBM Cloud Pak for Business Automation
Read the solution brief to see how IBM Cloud Pak for Business Automation helps clients accelerate growth and performance with end-to-end business automation.
Download
Go to IBM Cloud Pak for Business Automation main page

Learn more about Agile integration and IBM Cloud Pak for Integration

Accelerating Modernization with Agile Integration • Video
Watch the video to see how integration has changed over recent years, how modern cloud-native architectures affect it, and how organizations are adapting their approaches to take advantage of contemporary approaches to APIs, messaging, and streaming.
Watch
Accelerating Modernization with Agile Integration • PDF
This IBM® Redbooks® publication explores the merits of what we refer to as agile integration; a container-based, decentralized, and microservice-aligned approach for integration solutions that meets the demands of agility, scalability, and resilience required by digital transformation.
Download
IBM Cloud Pak for Integration - Solution brief
Get the solution brief to quickly go through the major highlights, benefits, integration capabilities, and deployment options availbale to you.
Download
IBM Cloud Pak for Integration - Infographic
Check this quick graphic overview of the IBM Cloud Pak for Integration platform that applies the functionality of closed-loop AI automation to support multiple styles of integration.
Download
Go to IBM Cloud Pak for Integration main page

Protect your data wherever it resides with the IBM Security Guardium data protection platform

This ebook offers insights and considerations, and outlines how the IBM Security Guardium data protection platform can help.