10.06.14 – Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
“PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ”
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 39337/01ΝΤ/Β/97/217
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 123782001000
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» με έδρα το δήμο Αγίου Δημητρίου Αττικής, Λεωφ. Βουλιαγμένης, αρ.338, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας καλεί τους μετόχους της σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Ιουνίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00, στα γραφεία της Εταιρείας στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, επί της Λεωφ. Βουλιαγμένης, αρ. 338, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του ομίλου της 17ης εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2013), της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.
2. Έγκριση σχετικά με τη διάθεση κερδών της 17ης εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2013).
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 17ης εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2013) και των διαχειριστικών ενεργειών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
4. Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά την 17ης εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2013) και προέγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την τρέχουσα εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2014).
5. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή – λογιστή από το μητρώο ορκωτών ελεγκτών – λογιστών, για τη χρήση 2014 και την έκδοση ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού του Ν.2238/94.
6. Διάφορες ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας της Γ.Σ. για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει στις 11 Ιουλίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, στον ίδιο χώρο. Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης θα είναι τα ως άνω αναφερόμενα θέματα με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης.
Στην Τακτική Γενική Συνέλευση και στην Επαναληπτική αυτής, δικαιούνται να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν όλοι οι Μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, εφόσον εμφανίζονται ως μέτοχοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του τελευταίου.
Η ιδιότητα του Μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 25η Ιουνίου 2014 (ημερομηνία καταγραφής) και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 27η Ιουνίου 2014. Για την Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής), ήτοι την 7η Ιουλίου 2014, η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία την τρίτη (3η) ημέρα πριν από την συνεδρίαση της Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 8η Ιουλίου 2014. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Τακτική Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.
Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παραγρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 (Δικαιώματα μετόχων) συμπεριλαμβανομένης της πρόσκλησης, του έντυπου διορισμού αντιπροσώπου, του σχεδίου αποφάσεων για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της ΓΣ και τυχόν εγγράφων διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.performance.gr καθώς επίσης και σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της Εταιρείας (Λεωφόρος Βουλιαγμένης 338, Άγιος Δημήτριος Αττικής, αρμόδια κυρία Δήμητρα Κοντού, Υπεύθυνη Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων,
ώρες εξυπηρέτησης 09.00 – 17.00).

Tο Διοικητικό Συμβούλιο.

Add event to calendar

Apple  •  Google  •  Office 365  •  Outlook Web  •  Outlook  •  Yahoo

Learn more about IBM Cloud Pak for Business Automation

One pager: Accelerate business growth with automation
Download and read this one page introduction to how a business automation platform can help you transform fragmented workflows and achieve up to 97% straight-through processing.
Download
The Total Economic Impact of IBM Cloud Pak for Business Automation
Read this paper by Forrester to help you evaluate the potential financial impact of IBM Cloud Pak for Business Automation for your organization.
Download
Improve business performance with AI-powered automation
Improve business performance with AI-augmented automation by identifying opportunities for improvement, applying automation to key areas for business impact, empowering business users to create applications quickly to address changing requirements, and augmenting your workforce with AI-powered automation.
Download
Solution brief: IBM Cloud Pak for Business Automation
Read the solution brief to see how IBM Cloud Pak for Business Automation helps clients accelerate growth and performance with end-to-end business automation.
Download
Go to IBM Cloud Pak for Business Automation main page

Learn more about Agile integration and IBM Cloud Pak for Integration

Accelerating Modernization with Agile Integration • Video
Watch the video to see how integration has changed over recent years, how modern cloud-native architectures affect it, and how organizations are adapting their approaches to take advantage of contemporary approaches to APIs, messaging, and streaming.
Watch
Accelerating Modernization with Agile Integration • PDF
This IBM® Redbooks® publication explores the merits of what we refer to as agile integration; a container-based, decentralized, and microservice-aligned approach for integration solutions that meets the demands of agility, scalability, and resilience required by digital transformation.
Download
IBM Cloud Pak for Integration - Solution brief
Get the solution brief to quickly go through the major highlights, benefits, integration capabilities, and deployment options availbale to you.
Download
IBM Cloud Pak for Integration - Infographic
Check this quick graphic overview of the IBM Cloud Pak for Integration platform that applies the functionality of closed-loop AI automation to support multiple styles of integration.
Download
Go to IBM Cloud Pak for Integration main page

Protect your data wherever it resides with the IBM Security Guardium data protection platform

This ebook offers insights and considerations, and outlines how the IBM Security Guardium data protection platform can help.