10.12.08 – Πρόσκληση των μετόχων σε έκτακτη Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» με έδρα το Δήμο Αγίου Δημητρίου Αττικής, Λεωφ. Βουλιαγμένης, αρ. 338, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας καλεί τους μετόχους της σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 31 Δεκεμβρίου 2008, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00, στα γραφεία της εταιρίας στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, επί της Λεωφ. Βουλιαγμένης, αρ. 338, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

1. Επαναδιατύπωση και συμπλήρωση του άρθρου 2 του Καταστατικού της Εταιρίας (Σκοπός) με σχετική τροποποίηση αυτού.

2. Επαναδιατύπωση, συμπλήρωση και σχετική τροποποίηση του άρθρου 6 του Καταστατικού της Εταιρίας (Μετοχές) με σκοπό την εναρμόνισή του με την ισχύουσα νομοθεσία και τον κανονισμό της Ε.ΝΑ.

3. Υιοθέτηση από την εταιρία των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων από 1.1.2008 και σχετική τροποποίηση του άρθρου 30 (Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις) του Καταστατικού.

4. Τροποποίηση των άρθρων 7 έως 34 του καταστατικού της με σκοπό την προσαρμογή του σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το ν. 3604/2007, και κωδικοποίηση αυτού, καταργουμένων των μεταβατικών διατάξεων.

5. Θέσπιση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών. / Καθορισμός του εύρους της τιμής αγοράς των ιδίων μετοχών από την Εταιρία / Καθορισμός χρονικού διαστήματος υλοποίησης της απόφασης αυτής και εξουσιοδότηση στο ΔΣ για την υλοποίηση αυτής.

6. Θέσπιση προγράμματος δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option plan) για το Δ.Σ. και το προσωπικό.

7. Ανάκληση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή νέου Συμβούλου.

8. Διάφορες Ανακοινώσεις.

 

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας της Γ.Σ. για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, η τυχόν Α΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλεθει στις 20 Ιανουαρίου 2009, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00, στον ίδιο χώρο και η τυχόν Β΄ Επαναληπτική Εκτακτη Γενική Συνέλευση στις 30 Ιανουαρίου 2009, ημέρα Παρασκευή, ώρα 17:00, στον ίδιο χώρο. Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης των τυχόν Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων θα είναι τα ως άνω αναφερόμενα θέματα με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης.

 

Στη συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα με βάση το Νόμο και το Καταστατικό να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, όλοι οι Μέτοχοι κάτοχοι τουλάχιστον μίας (1) μετοχής.

 

Όσοι από τους κ.κ. Μετόχους επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση και σε οποιαδήποτε τυχόν Επαναλητπική αυτής, οφείλουν σύμφωνα με το Νόμο να δεσμεύσουν στο Σύστημα ?υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), μέσω του χειριστή τους, τον αριθμό των μετοχών με τις οποίες επιθυμούν να συμμετάσχουν.

 

Όσοι από τους κ.κ. Μετόχους διατηρούν τι μετοχές τους στον ειδικό λογαριασμό του Σ.Α.Τ., οφείλουν να δεσμεύσουν μέσω της εταιρίας Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.), τον αριθμό των μετοχών με τις οποίες επιθυμούν να συμμετάσχουν.

 

Και στις δύο περιπτώσεις οι κ.κ. Μέτοχοι οφείλουν να καταθέσουν τις σχετικές Βεβαιώσεις Δέσμευσης στο Ταμείο της Εταιρίας στην έδρα της (Λεωφόρος Βουλιαγμένης 338, Αγιος Δημήτριος Αττικής, αρμόδια κυρία Δήμητρα Κοντού, Υπεύθυνη Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων, ώρες εξυπηρέτησης 09.00 – 17.00) πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή μέχρι και την Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου, 2008.

 

Όσοι από τους Μετόχους είναι νομικά πρόσωπα πρέπει εντός της ίδιας προθεσμίας να καταθέσουν, σύμφωνα με το νόμο και τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα.

 

Επίσης εντός της ίδιας προθεσμίας πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν δι΄ αντιπροσώπου στην ανωτέρω Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν ή να αποστείλουν στο Ταμείο της Εταιρίας τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους.

Add event to calendar

Apple  •  Google  •  Office 365  •  Outlook Web  •  Outlook  •  Yahoo

Learn more about IBM Cloud Pak for Business Automation

One pager: Accelerate business growth with automation
Download and read this one page introduction to how a business automation platform can help you transform fragmented workflows and achieve up to 97% straight-through processing.
Download
The Total Economic Impact of IBM Cloud Pak for Business Automation
Read this paper by Forrester to help you evaluate the potential financial impact of IBM Cloud Pak for Business Automation for your organization.
Download
Improve business performance with AI-powered automation
Improve business performance with AI-augmented automation by identifying opportunities for improvement, applying automation to key areas for business impact, empowering business users to create applications quickly to address changing requirements, and augmenting your workforce with AI-powered automation.
Download
Solution brief: IBM Cloud Pak for Business Automation
Read the solution brief to see how IBM Cloud Pak for Business Automation helps clients accelerate growth and performance with end-to-end business automation.
Download
Go to IBM Cloud Pak for Business Automation main page

Learn more about Agile integration and IBM Cloud Pak for Integration

Accelerating Modernization with Agile Integration • Video
Watch the video to see how integration has changed over recent years, how modern cloud-native architectures affect it, and how organizations are adapting their approaches to take advantage of contemporary approaches to APIs, messaging, and streaming.
Watch
Accelerating Modernization with Agile Integration • PDF
This IBM® Redbooks® publication explores the merits of what we refer to as agile integration; a container-based, decentralized, and microservice-aligned approach for integration solutions that meets the demands of agility, scalability, and resilience required by digital transformation.
Download
IBM Cloud Pak for Integration - Solution brief
Get the solution brief to quickly go through the major highlights, benefits, integration capabilities, and deployment options availbale to you.
Download
IBM Cloud Pak for Integration - Infographic
Check this quick graphic overview of the IBM Cloud Pak for Integration platform that applies the functionality of closed-loop AI automation to support multiple styles of integration.
Download
Go to IBM Cloud Pak for Integration main page

Protect your data wherever it resides with the IBM Security Guardium data protection platform

This ebook offers insights and considerations, and outlines how the IBM Security Guardium data protection platform can help.