Πρόσκληση των μετόχων της Εταιρίας “PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ” σε Τακτική Γενική Συνέλευση

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
“PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ”
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 39337/01ΝΤ/Β/97/217
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 123782001000
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» με έδρα το δήμο Αθηναίων Αττικής, οδός Ευρυμέδοντος, αρ. 4, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρίας καλεί τους μετόχους της σε Τακτική – Υβριδική – Γενική Συνέλευση στις 8 Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00. Η Τακτική Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί στα γραφεία της Εταιρίας στην Αθήνα Αττικής, επί της οδού Ευρυμέδοντος, αρ. 4 (για τη συμμετοχή των μετόχων με φυσική παρουσία απαιτείται πιστοποιητικό εμβολιασμού ή δήλωση αρνητικού τεστ covid-19 24 ωρών), και ταυτόχρονα μέσω τηλεδιάσκεψης (με χρήση της πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης zoom) λόγω της έκτακτης ανάγκης και στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης για την αποφυγή εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας και του Ομίλου της 25ης εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2021), των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Έγκριση διάθεσης κερδών της 25ης εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2021), λήψη απόφασης διανομής μερίσματος και σχηματισμού τακτικού αποθεματικού.
3. Έγκριση συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρο 108, Ν. 4548/2018) και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 25ης εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2021).
4. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την 25η εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2021) και προέγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων για την τρέχουσα εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2022).
5. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση 2022 και την έκδοση ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού.
6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Θέσπιση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών. Καθορισμός του εύρους της τιμής αγοράς των ιδίων μετοχών από την Εταιρία. Καθορισμός χρονικού διαστήματος υλοποίησης της απόφασης αυτής και εξουσιοδότηση στο Δ.Σ. για την υλοποίηση αυτής.
8. Διάφορες ανακοινώσεις.

1. Όροι και προϋποθέσεις εξ αποστάσεως συμμετοχής στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της «PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε.»

1.1. Για την πρόσβαση στη πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης zoom απαιτείται υπολογιστής ή κινητό τηλέφωνο τύπου smartphone ή tablet, με εγκατεστημένη εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο (browser) και δυνατότητα πρόσβασης στο internet.

1.2. Για τη συμμετοχή του Μετόχου ή του αντιπροσώπου του στη Γενική Συνέλευση μέσω της πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης zoom απαιτείται έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και το κινητό τηλέφωνο του μετόχου ή του τυχόν αντιπροσώπου του τα οποία θα πρέπει να κοινοποιήσει στην εταιρία με email στο [email protected] το αργότερο μέχρι τις 7 Σεπτεμβρίου 2022.

1.3. Οι Μέτοχοι που θα επιλέξουν να συμμετάσχουν μέσω τηλεδιάσκεψης θα λάβουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τον σύνδεσμο που θα χρειαστεί να συνδεθούν ώστε:
• να μπορούν να παρακολουθούν με ηλεκτρονικά μέσα τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης
• να λαμβάνουν το λόγο και να απευθύνονται στη Γενική Συνέλευση προφορικά κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης
• να ψηφίζουν σε πραγματικό χρόνο κατά την διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και
• να λαμβάνουν ενημέρωση για την καταγραφή της ψήφου τους

2. Τεχνική υποδομή

2.1. Η Εταιρία διασφαλίζει, στον εύλογο δυνατό βαθμό, ότι η τεχνική υποδομή για τη διεξαγωγή και τη συμμετοχή στην εξ αποστάσεως Γενική Συνέλευση είναι σωστή, ασφαλής και προσβάσιμη στους Μετόχους από τις συμβατές συσκευές.

2.2. Οι Μέτοχοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι θα υπάρχουν πάντα ορισμένοι εναπομένοντες κίνδυνοι σε σχέση με την τεχνική υποδομή που χρησιμοποιείται για εξ αποστάσεως Γενικές Συνελεύσεις. Η Εταιρία λαμβάνει όλα τα μέτρα, τεχνικά και οργανωτικά, και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλίσει στο μέγιστο δυνατό βαθμό το συνεχές και απρόσκοπτο της λειτουργίας της εφαρμογής τηλεδιάσκεψης, ώστε οι υπηρεσίες που διατίθενται μέσω αυτής να είναι διαθέσιμες συνεχώς και αδιαλείπτως και να αποκρίνονται σε αποδεκτούς χρόνους και χωρίς καθυστέρηση στους Μετόχους με συμβατές συσκευές.
Ωστόσο, λόγω της φύσης του διαδικτύου και των εφαρμογών web, η Εταιρία δεν μπορεί να εγγυηθεί την απόλυτη πληρότητα, ορθότητα ή συνέχεια της λειτουργίας τους και ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα σε τμήμα ή στο σύνολο του διαδικτύου, ή να αποκρίνονται με διαλείψεις, ή, τέλος, να αποκρίνονται σε χρόνους μεγαλύτερους του συνήθους.
Σε περιπτώσεις όπως οι παραπάνω, η Εταιρία θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποκατάσταση της λειτουργίας, όμως πέραν τούτου, η Εταιρία δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη ή νομικά υπόλογη για τη διαθεσιμότητα ή το χρόνο απόκρισής τους.

2.3. Συνιστάται οι Μέτοχοι να λαμβάνουν κάθε μέτρο προστασίας της ακεραιότητας και ασφάλειας των πληροφοριακών τους συστημάτων, υλικού και λογισμικού, έτσι ώστε να προστατεύονται επαρκώς τα δεδομένα πρόσβασης και τα δεδομένα χρήσης της Διαδικτυακής Πλατφόρμας, που αποθηκεύονται στα τοπικά μέσα αποθήκευσης των συσκευών των Μετόχων, φορητών ή μη. Τυχόν αστοχία των συστημάτων των Μετόχων ή διαρροή δεδομένων σύνδεσης ή χρήσης ένεκα παρείσφρησης κακόβουλου λογισμικού στο λειτουργικό σύστημα του Μετόχου, δεν απαλλάσσει τον τελευταίο από τις υποχρεώσεις του κατά τους παρόντες όρους, δεν συνιστά γεγονός ανωτέρας βίας ή εξαιρετική συνθήκη, ούτε συνεπάγεται οποιαδήποτε ευθύνη της Εταιρίας για τη ζημία που πιθανόν υποστεί ο Μέτοχος. Επίσης ο Μέτοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό του εξοπλισμό με τα εκάστοτε απαραίτητα τεχνικά μέσα, τα οποία θα του επιτρέπουν την πρόσβαση στη Διαδικτυακή Πλατφόρμα.

2.4. Οι Μέτοχοι οφείλουν, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, να ελέγξουν τη σύνδεσή τους και να διασφαλίσουν ότι έχουν πρόσβαση στην πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης (zoom).

2.5. Η Εταιρία θα διατηρεί επίσης γραμμή τεχνικής υποστήριξης (helpdesk), διαθέσιμη για τους Μετόχους κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης και για πρόσβαση δοκιμής στη πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης, στο τηλ. 210 9947100 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected], όπως έχει ανακοινωθεί στην Πρόσκληση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης.

2.6. Οι Μέτοχοι μπορούν να ενημερώσουν την Εταιρία για τυχόν αποτυχία της τεχνικής υποδομής μέσω της γραμμής τεχνικής υποστήριξης που αναφέρεται στον όρο 2.5. Οποιαδήποτε αποτυχία ή έλλειψη στον εξοπλισμό του Μετόχου, το λογισμικό, υποδομή δικτύου, διακομιστές, σύνδεση στο Διαδίκτυο ή τηλέφωνο, εξοπλισμό βίντεο ή φωνής, διακοπή ηλεκτρικής ενέργειας, οποιονδήποτε τύπο μηχανικής βλάβης κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης ή παρόμοια συμβάντα, συμπεριλαμβανομένου ενός περιστατικού ασφάλειας πληροφοριών (το οποίο περιλαμβάνει οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση, πειρατεία, επίθεση απόρριψης υπηρεσιών, άρνηση πρόσβασης, τυχόν αποτυχία ή εισβολή που προκύπτει την κλοπή ή παράνομη υποκλοπή κωδικού πρόσβασης ή κωδικού πρόσβασης δικτύου και οποιουδήποτε άλλου επίθεση), που θα μπορούσε να αποτρέψει την εξ αποστάσεως συμμετοχή του Μετόχου στη Γενική Συνέλευση, σε κάθε περίπτωση θα είναι στην αποκλειστική σφαίρα ευθύνης του Μετόχου.
Η αδυναμία ενός ή περισσοτέρων Μετόχων να παρακολουθούν και να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση ή να ψηφίζουν ηλεκτρονικά κατά τη διάρκεια (οποιουδήποτε μέρους) της Γενικής Συνέλευσης δεν επηρεάζει την εγκυρότητα της Γενικής Συνέλευσης ή οποιαδήποτε εργασία διεξάγεται σε αυτή.
2.7. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης περιέλθει σε γνώση του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης οποιαδήποτε αποτυχία της τεχνολογικής υποδομής που τυχόν έχει συμβεί κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης και η οποία επηρεάζει σημαντικά την πορεία της Γενικής Συνέλευσης, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει τους Μετόχους που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση.
Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να αποφασίσει κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, λαμβάνοντας υπόψη τον πιθανό αντίκτυπο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στη Γενική Συνέλευση, εάν η Γενική Συνέλευση θα πρέπει να αναβληθεί ή διακοπεί λόγω αυτής της αποτυχίας ή να προχωρήσει στη διεξαγωγή των εργασιών της χωρίς τη δυνατότητα ορισμένων Μετόχων να συμμετάσχουν ή/και να ψηφίσουν ή/και να παρακολουθήσουν τη Γενική Συνέλευση.
Σε περίπτωση που κατά την κρίση του Προέδρου η πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης, δεν επιτρέπει πλέον σε όλους (ή μέρος) των Μετόχων να παρακολουθούν τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, να ψηφίζουν ηλεκτρονικά κατά τη διάρκεια (οποιουδήποτε μέρους) της Γενικής Συνέλευσης και να υποβάλλουν ερωτήσεις κατά τη διάρκειά της, τότε ο Πρόεδρος μπορεί, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, να συνεχίσει, να διακόψει, να αναβάλλει τη Γενική Συνέλευση, να αλλάξει τη σειρά συζήτησης ή/και λήψης αποφάσεως επί των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης ή να προχωρήσει στη Γενική Συνέλευση χωρίς τη δυνατότητα για ορισμένους ή όλους τους Μετόχους που παρευρίσκονται στην εξ αποστάσεως Γενική Συνέλευση μέσω της Διαδικτυακής Πλατφόρμας και της εφαρμογής τηλεδιάσκεψης να παρακολουθήσουν τη Συνέλευση και / ή να ψηφίσουν ηλεκτρονικά κατά τη διάρκεια (οποιουδήποτε μέρους) της Γενικής Συνέλευσης. Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης κοινοποιεί την απόφαση αυτή στο μέτρο του εύλογου δυνατού στους Μετόχους που παρευρίσκονται στη Γενική Συνέλευση.

2.8. Εάν ο Πρόεδρος της Συνέλευσης αποφασίσει να διακόψει ή να αναβάλλει τη Γενική Συνέλευση, όπως αναφέρεται στον όρο 2.7, τότε όλη η διαδικασία που θα έχει πραγματοποιηθεί έως το σημείο της διακοπής ή αναβολής και οι τυχόν αποφάσεις που έχουν ληφθεί επί θεμάτων της ημερήσιας διάταξης θα είναι έγκυρες.

3. Δικαιώματα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση

3.1. Η Γενική Συνέλευση θεωρείται ότι ξεκινά τις εργασίες της με την ανακοίνωση της έναρξής της από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης στους Μετόχους.

3.2. Κάθε Μέτοχος μπορεί να συμμετέχει, να παρακολουθεί ουσιαστικά τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης και να ψηφίζει σε πραγματικό χρόνο ηλεκτρονικά, υπό την προϋπόθεση ότι έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες που αναφέρονται στην Πρόσκληση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης για τη δημιουργία και χρήση ηλεκτρονικού λογαριασμού στην πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης zoom και σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στην Πρόσκληση.

3.3. Κατά την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης οι Μέτοχοι προκειμένου να συμμετάσχουν στις εργασίες της θα πρέπει να συνδεθούν εγκαίρως μέσω της Πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης, δεκαπέντε λεπτά (15΄) πριν από την ώρα έναρξης της Γενικής Συνέλευσης που έχει ανακοινωθεί στην Πρόσκληση.

3.4. Μέτοχοι που δεν έχουν συνδεθεί εγκαίρως στην Πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης πριν από την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τον όρο 3.3. και μέχρι την ανακοίνωση της έναρξης των εργασιών της από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης, δεν θα προσμετρηθούν στους Μετόχους που παρίστανται στη Γενική Συνέλευση, δεν θα μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα ψήφου ή να λάβουν το λόγο και να υποβάλλουν ερωτήσεις στη Γενική Συνέλευση και θα μπορούν μόνο να παρακολουθούν τη ζωντανή ροή της Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης (video conference).

3.5. Μέτοχοι οι οποίοι δεν έχουν τηρήσει την προθεσμία διορισμού του αντιπροσώπου ή εκπροσώπου τους (δηλ. τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης), και θα έχουν ωστόσο συνδεθεί εγκαίρως μέσω της Πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης πριν από την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τον όρο 3.4., θα συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, εκτός και αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί για σπουδαίο λόγο και αιτιολογήσει την άρνησή της αυτή. Στην περίπτωση αυτή, δεν θα προσμετρηθούν στους Μετόχους που παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και θα μπορούν μόνο να παρακολουθούν τη ζωντανή ροή της Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης (video conference).

3.6. Μέτοχοι που έχουν τηρήσει τις ανωτέρω διατυπώσεις και έχουν συνδεθεί εγκαίρως στην Πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης πριν από την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης:
(i) θεωρείται ότι παρίστανται αυτοπροσώπως στη Γενική Συνέλευση,
(ii) υπολογίζονται για τον υπολογισμό της απαρτίας των μετόχων που παρίστανται ή εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση και στον υπολογισμό του ποσοστού του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας που παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται στη Γενική Συνέλευση με τον αριθμό δικαιωμάτων ψήφου που δήλωσαν ότι θα εξασκήσουν,
(iii) θα είναι σε θέση να παρακολουθούν με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης,
(iv) θα δικαιούνται να ψηφίζουν σε πραγματικό χρόνο κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης κατά το χρονικό σημείο που ανακοινώνεται από τον Πρόεδρο,
(v) θα μπορούν να λαμβάνουν το λόγο και να απευθύνονται στη Γενική Συνέλευση προφορικά κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης,
(vi) θα λαμβάνουν ενημέρωση για την καταγραφή της ψήφου τους.

3.7. Τα ονόματα των Μετόχων που έχουν καταγραφεί ως συμμετέχοντες στη Γενική Συνέλευση μέσω της Πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης θα συμπεριληφθούν στη λίστα των Μετόχων που παρίστανται στην Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου (εάν υπάρχει).

3.8. Οποιαδήποτε πρόωρη αποσύνδεση του Μετόχου που είχε εγκαίρως συνδεθεί σύμφωνα με τον όρο 3.3. από τη Διαδικτυακή Πλατφόρμα πριν από το τέλος της Γενικής Συνέλευσης, δεν επηρεάζει τον υπολογισμό της απαρτίας των Μετόχων που είναι παρόντες ή εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση κατά το διάστημα σύνδεσής του. O Μέτοχος αυτός θα μπορεί να συνδεθεί εκ νέου στη Διαδικτυακή Πλατφόρμα, να συνεχίσει να παρακολουθεί για το υπόλοιπο μέρος τη Γενική Συνέλευση και να ασκεί όλα τα δικαιώματα συμμετοχής και ψήφου του ηλεκτρονικά.
Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, οι Μέτοχοι θα μπορούν μόνο να παρακολουθούν τη ζωντανή ροή της Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης (video conference).

3.9. Οι Μέτοχοι θα μπορούν να ψηφίζουν ηλεκτρονικά από το χρονικό σημείο που ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης θα αναγγείλει την έναρξη της ψηφοφορίας για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, μετά την ολοκλήρωση των εισηγήσεων και των συζητήσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και μέχρι το χρονικό σημείο που ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης θα αναγγείλει τη λήξη της ψηφοφορίας. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης μπορεί επίσης κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια να αποφασίζει ότι η ψηφοφορία θα είναι δυνατή από την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης και μέχρι το χρονικό σημείο που θα αναγγείλει τη λήξη της ψηφοφορίας.

4. Επιβεβαίωση ψήφου και αποτελέσματα ψηφοφορίας

4.1. Η υποβολή της ψήφου του Μετόχου μέσω της Διαδικτυακής Πλατφόρμας είναι οριστική και δεν ανακαλείται.

4.2. Κάθε Μέτοχος που ψήφισε στη Γενική Συνέλευση θα λάβει από την Εταιρία επιβεβαίωση καταγραφής της ψήφου του επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης μέσω της Πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης μετά τη λήξη της Γενικής Συνέλευσης.

4.3. Μετά το πέρας τη ψηφοφορίας επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και την καταμέτρηση των ψήφων ο Πρόεδρος ανακοινώνει στους Μετόχους το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας επί των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης θα δημοσιευτούν στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας της Γ.Σ. για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, η Επαναληπτική Τακτική – Υβριδική – Γενική Συνέλευση θα συνέλθει στις 19 Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00, στον ίδιο χώρο. Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης θα είναι τα ως άνω αναφερόμενα θέματα με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση και στην Επαναληπτική αυτής, δικαιούνται να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν όλοι οι Μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, εφόσον εμφανίζονται ως μέτοχοι στο αρχείο κινητών αξιών της Εταιρίας «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων ΑΕ» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.). Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρίας με τα αρχεία της ΕΛ.Κ.Α.Τ..
Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν μόνο τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που εμφανίζονται ως μέτοχοι της Εταιρίας στο αρχείο των Άυλων Τίτλων της Εταιρίας κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας που προηγείται της αρχικής συνεδρίασης, ήτοι την 3η Σεπτεμβρίου 2022 (ημερομηνία καταγραφής). Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση εξ αναβολής ή επαναληπτικής συνεδρίασης δεδομένου ότι η εξ αναβολής ή επαναληπτική συνεδρίαση δεν απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία καταγραφής κατ’ άρθρο 124 παρ. 6 του Ν. 4548/2018. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση επαναληπτικής συνέλευσης δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018.
Οι πληροφορίες του άρθρου 123 παραγρ. 3 του Ν. 4548/2018 (Δικαιώματα μετόχων) συμπεριλαμβανομένης της πρόσκλησης, του έντυπου διορισμού αντιπροσώπου, του σχεδίου αποφάσεων για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και τυχόν εγγράφων θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.performance.gr καθώς επίσης και σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της Εταιρίας (οδός Ευρυμέδοντος αρ. 4, Αθήνα, αρμόδια επικοινωνίας κα. Παπανικολάου Ευαγγελία, Υπεύθυνη Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων, ώρες εξυπηρέτησης 09.00 – 15.00).

το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Add event to calendar

Apple  •  Google  •  Office 365  •  Outlook Web  •  Outlook  •  Yahoo

Learn more about IBM Cloud Pak for Business Automation

One pager: Accelerate business growth with automation
Download and read this one page introduction to how a business automation platform can help you transform fragmented workflows and achieve up to 97% straight-through processing.
Download
The Total Economic Impact of IBM Cloud Pak for Business Automation
Read this paper by Forrester to help you evaluate the potential financial impact of IBM Cloud Pak for Business Automation for your organization.
Download
Improve business performance with AI-powered automation
Improve business performance with AI-augmented automation by identifying opportunities for improvement, applying automation to key areas for business impact, empowering business users to create applications quickly to address changing requirements, and augmenting your workforce with AI-powered automation.
Download
Solution brief: IBM Cloud Pak for Business Automation
Read the solution brief to see how IBM Cloud Pak for Business Automation helps clients accelerate growth and performance with end-to-end business automation.
Download
Go to IBM Cloud Pak for Business Automation main page

Learn more about Agile integration and IBM Cloud Pak for Integration

Accelerating Modernization with Agile Integration • Video
Watch the video to see how integration has changed over recent years, how modern cloud-native architectures affect it, and how organizations are adapting their approaches to take advantage of contemporary approaches to APIs, messaging, and streaming.
Watch
Accelerating Modernization with Agile Integration • PDF
This IBM® Redbooks® publication explores the merits of what we refer to as agile integration; a container-based, decentralized, and microservice-aligned approach for integration solutions that meets the demands of agility, scalability, and resilience required by digital transformation.
Download
IBM Cloud Pak for Integration - Solution brief
Get the solution brief to quickly go through the major highlights, benefits, integration capabilities, and deployment options availbale to you.
Download
IBM Cloud Pak for Integration - Infographic
Check this quick graphic overview of the IBM Cloud Pak for Integration platform that applies the functionality of closed-loop AI automation to support multiple styles of integration.
Download
Go to IBM Cloud Pak for Integration main page

Protect your data wherever it resides with the IBM Security Guardium data protection platform

This ebook offers insights and considerations, and outlines how the IBM Security Guardium data protection platform can help.