13.07.2020 – Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ “PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ”

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 39337/01ΝΤ/Β/97/217  Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 123782001000

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» με έδρα το δήμο Αθηναίων Αττικής, οδός Ευρυμέδοντος, αρ. 4, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρίας καλεί τους μετόχους της σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 3 Αυγούστου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00, στα γραφεία της Εταιρίας στην Αθήνα Αττικής, επί της οδού Ευρυμέδοντος, αρ. 4, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας και του Ομίλου της 23ης εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2019), των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
  2. Έγκριση διάθεσης κερδών της 23ης εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2019) και σχηματισμού τακτικού αποθεματικού.
  3. Έγκριση συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρο 108, Ν. 4548/2018) και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 23ης εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2019).
  4. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την 23η εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2019) και προέγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων για την τρέχουσα εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2020).
  5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
  6. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση 2020 και την έκδοση ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού.
  7. Τροποποίηση – Εναρμόνιση Καταστατικού σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 (άρθρο 183).
  8. Θέσπιση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών. Καθορισμός του εύρους της τιμής αγοράς των ιδίων μετοχών από την Εταιρία. Καθορισμός  χρονικού  διαστήματος  υλοποίησης της απόφασης αυτής και εξουσιοδότηση στο Δ.Σ. για την υλοποίηση αυτής.
  9. Θέσπιση προγράμματος δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option plan) για το Δ.Σ. και το προσωπικό.
  10. Διάφορες ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας της Γ.Σ. για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει στις 14 Αυγούστου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, στον ίδιο χώρο. Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης θα είναι τα ως άνω αναφερόμενα θέματα με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση και στην Επαναληπτική αυτής, δικαιούνται να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν όλοι οι Μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, εφόσον εμφανίζονται ως μέτοχοι στο αρχείο κινητών αξιών της Εταιρίας «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων ΑΕ» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.). Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία της ΕΛ.Κ.Α.Τ..

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη γενική συνέλευση έχουν μόνο τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που εμφανίζονται ως μέτοχοι της Εταιρείας στο αρχείο των Άυλων Τίτλων της Εταιρείας κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας που προηγείται της αρχικής συνεδρίασης, ήτοι την 29η Ιουλίου 2020 (ημερομηνία καταγραφής). Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση εξ αναβολής ή επαναληπτικής συνεδρίασης δεδομένου ότι η εξ αναβολής ή επαναληπτική συνεδρίαση δεν απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία καταγραφής κατ’ άρθρο 124 παρ. 6 του νόμου 4548/2018. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση επαναληπτικής συνέλευσης δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 130 του νόμου 4548/2018.

Οι πληροφορίες του άρθρου 123 παραγρ. 3 του Ν. 4548/2018 (Δικαιώματα μετόχων) συμπεριλαμβανομένης της πρόσκλησης, του έντυπου διορισμού αντιπροσώπου, του σχεδίου αποφάσεων για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της ΓΣ και τυχόν εγγράφων θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.performance.gr καθώς επίσης και σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της Εταιρείας (οδός Ευρυμέδοντος 4, Αθήνα, αρμόδια κυρία Δήμητρα Κοντού, Υπεύθυνη Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων, ώρες εξυπηρέτησης 10.00 – 17.00).

Το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Add event to calendar

Apple  •  Google  •  Office 365  •  Outlook Web  •  Outlook  •  Yahoo

Learn more about IBM Cloud Pak for Business Automation

One pager: Accelerate business growth with automation
Download and read this one page introduction to how a business automation platform can help you transform fragmented workflows and achieve up to 97% straight-through processing.
Download
The Total Economic Impact of IBM Cloud Pak for Business Automation
Read this paper by Forrester to help you evaluate the potential financial impact of IBM Cloud Pak for Business Automation for your organization.
Download
Improve business performance with AI-powered automation
Improve business performance with AI-augmented automation by identifying opportunities for improvement, applying automation to key areas for business impact, empowering business users to create applications quickly to address changing requirements, and augmenting your workforce with AI-powered automation.
Download
Solution brief: IBM Cloud Pak for Business Automation
Read the solution brief to see how IBM Cloud Pak for Business Automation helps clients accelerate growth and performance with end-to-end business automation.
Download
Go to IBM Cloud Pak for Business Automation main page

Learn more about Agile integration and IBM Cloud Pak for Integration

Accelerating Modernization with Agile Integration • Video
Watch the video to see how integration has changed over recent years, how modern cloud-native architectures affect it, and how organizations are adapting their approaches to take advantage of contemporary approaches to APIs, messaging, and streaming.
Watch
Accelerating Modernization with Agile Integration • PDF
This IBM® Redbooks® publication explores the merits of what we refer to as agile integration; a container-based, decentralized, and microservice-aligned approach for integration solutions that meets the demands of agility, scalability, and resilience required by digital transformation.
Download
IBM Cloud Pak for Integration - Solution brief
Get the solution brief to quickly go through the major highlights, benefits, integration capabilities, and deployment options availbale to you.
Download
IBM Cloud Pak for Integration - Infographic
Check this quick graphic overview of the IBM Cloud Pak for Integration platform that applies the functionality of closed-loop AI automation to support multiple styles of integration.
Download
Go to IBM Cloud Pak for Integration main page

Protect your data wherever it resides with the IBM Security Guardium data protection platform

This ebook offers insights and considerations, and outlines how the IBM Security Guardium data protection platform can help.