Skip to content

15.12.2020 – Ανακοίνωση περί σχολιασμού οικονομικών αποτελεσμάτων 9μήνου

Βασικά Οικονομικά μεγέθη του ομίλου Performance Technologies AE Πληροφορικής, για το Εννεάμηνο και Γ΄ τρίμηνο 2020.

Η Performance Technologies AE, ανταποκρινόμενη στην επιστολή του Χρηματιστηρίου με αριθμό πρωτοκόλλου 3450/20.11.2020, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό αναφορικά με τη διαμόρφωση βασικών οικονομικών μεγεθών της κατά το α’ εννεάμηνο της χρήσης 2020 και τις εξελίξεις στην δραστηριότητά της σε συνδυασμό με τις επιπτώσεις από την εξάπλωση του COVID-19.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Performance Technologies την περίοδο από 01.01.2020 έως 30.09.2020 ανήλθε σε € 19,7 εκ., έναντι € 16,6 εκ. της αντίστοιχης περιόδου του 2019, παρουσιάζοντας αύξηση ύψους 18,7%. Για το Γ’ τρίμηνο 2020 (01.07.2020 – 30.09.2020) ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε € 6,6 εκ., έναντι € 6,2 εκ. της αντίστοιχης περιόδου του 2019. Το ενοποιημένο EBITDA την περίοδο από 01.01.2020 έως 30.09.2020 έκλεισε σε € 1,925εκ. έναντι € 1,477 εκ. το αντίστοιχο διάστημα του 2019.

Σημαντική βελτίωση παρουσίασαν και τα ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων Χρηματοδοτικών & επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT ) την περίοδο από 01.01.2020 έως 30.09.2020, τα οποία ανήλθαν σε € 1,573 εκ. έναντι € 1.103 εκ. της αντίστοιχης περιόδου του 2019. Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  την 30.09.2020 ανέρχονται σε 2,024 εκ. έναντι 0,514 εκ την 30.9.2019. Ο συνολικός Μακροπρόθεσμος τραπεζικός δανεισμός του Ομίλου ανέρχεται σε € 1 εκ. Ο συνολικός βραχυπρόθεσμος τραπεζικός δανεισμός ανέρχεται σε € 2,061 εκ., και ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός σε € 1,038 εκ έναντι 3,269 την 30.09.2019.

Η διατήρηση της απαραίτητης ρευστότητας για την κάλυψη των επιχειρηματικών αναγκών του ομίλου επιτυγχάνεται τόσο από την λειτουργική κερδοφορία, όσο και από την ευχερή πρόσβαση σε κεφάλαια από το τραπεζικό σύστημα. Εκτός από την ανάληψη μακροπρόθεσμου δανεισμού, δεν υπάρχουν άλλες αξιόλογες μεταβολές στην κεφαλαιακή διάρθρωση και στα λοιπά μεγέθη της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης εντός της τρέχουσας χρήσης 2020.

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 01/01/2020 – 30/09/2020
ΟΜΙΛΟΣ 1/1 – 30/09/2020 1/1 – 30/09/2019 Μεταβολή
Κύκλος εργασιών 19.728.382 16.617.520 18,72%
Αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων & αποσβέσεων (EBITDA) 1.925.039 1.477.301 30,31%
Αποτέλεσμα προ φόρων & τόκων (EBIT) 1.572.986 1.103.414 42,56%
Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων 1.398.834 950.089 47,23%

 

Συνοπτική Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 30/09/2020
ΟΜΙΛΟΣ 30/9/2020 30/9/2019
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 2.023.252 513.802
Μακροπρόθεσμος δανεισμός 1.000.000 0
Βραχυπρόθεσμος δανεισμός 2.061.368 3.782.862
Καθαρός Δανεισμός 1.038.116 3.269.060

 

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε στο ποσό των 19.728 χιλ. € έναντι του ποσού 16.618 χιλ. € της προηγούμενης περιόδου παρουσιάζοντας αύξηση 18,72%.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου, ανήλθαν στο ποσό των 1.925 χιλ. € έναντι του ποσού των 1.477 χιλ. € της προηγούμενης περιόδου παρουσιάζοντας αύξηση 30,31%.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) του Ομίλου, ανήλθαν στο ποσό των 1.573 χιλ. € έναντι του ποσού των 1.103 χιλ. € της προηγούμενης περιόδου, παρουσιάζοντας αύξηση 42,56%.

Τα κέρδη προ φόρων του Ομίλου ανήλθαν στο ποσό των 1.399 χιλ. € έναντι ποσού 950 χιλ. € της προηγούμενης περιόδου σημειώνοντας αύξηση 47,23%.

Τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου ανέρχονται στο ποσό των 2.023 χιλ. € έναντι ποσού 513 χιλ. € της προηγούμενης περιόδου.

Ο Καθαρός Δανεισμός του Ομίλου ανέρχεται στο ποσό των 1.038 χιλ. € έναντι ποσού 3.269 χιλ. € της προηγούμενης περιόδου

 

Ενημέρωση για τις ενέργειες αναφορικά με την πανδημία COVID-19 καθώς και τις προοπτικές του

 PERFORMANCE TECHNOLOGIES δραστηριοποιείται σε τομείς πληροφορικής (cloud services,  κυβερνοασφάλεια, data center computing) που έως σήμερα δεν έχουν πληγεί κατά τη διάρκεια των περιοριστικών μέτρων που  έχουν επιβληθεί λόγω COVID-19. Παρατηρήθηκε έντονος ρυθμός αύξησης χρήσης ψηφιακών μέσων για επικοινωνία, ψυχαγωγία, ενημέρωση, e-commerce πληρωμών,  ψηφιακή πιστοποίηση και διακίνηση εγγράφων, και διενέργεια διαφόρων συναλλαγών μέσω διαδικτύου. Λόγω της σημαντικά αυξημένης χρήσης η/υ οι ανάγκες των επιχειρήσεων για cloud services εντάθηκαν, όπως και οι ανάγκες των οργανισμών για αναβαθμίσεις στις κεντρικές τους υποδομές ΤΠΕ. Η εμπειρία της PERFORMANCE TECHNOLOGIES ως εξειδικευμένος δημιουργός και υλοποιητής  προηγμένων λύσεων και υπηρεσιών πληροφορικής σε μεγάλες επιχειρήσεις και οργανισμούς, παρέχει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί άμεσα σε αυτές τις αυξημένες ανάγκες.  Δεδομένων του αντικειμένου της και ισχυρής τεχνογνωσίας της,  όταν επιβάλλεται από τις συνθήκες ή γεγονότα είναι επίσης σε θέση να εφαρμόσει τις διαδικασίες και επιχειρησιακό σχέδιο -πιστοποιημένο κατά ISO 9000 και ISO 27001- για να εξασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία των δραστηριοτήτων της (business continuity)  σε συμμόρφωση με τη νομοθεσία και τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τις οδηγίες των αρμοδίων αρχών της χώρας.

Το σύνολο σχεδόν της δραστηριότητας της Performance Technologies αφορά μεγάλου και μεσαίου μεγέθους πελάτες που δραστηριοποιούνται στους κύριους κλάδους της οικονομίας που χρησιμοποιούν εντατικά την πληροφορική και το διαδίκτυο. Με ελάχιστες εξαιρέσεις, οι πελάτες δεν φαίνεται να έχουν επηρεαστεί αρνητικά από την πανδημία. Αντιθέτως, σε αρκετούς οργανισμούς έχουν αυξηθεί οι ανάγκες για να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεων για εργασία εξ αποστάσεως του προσωπικού αλλά και της αυξημένης ζήτησης υπηρεσιών ή και προϊόντων μέσω e-commerce. Εξ αιτίας της διαμορφούμενης κατάστασης και των μέτρων που έχουν επιβληθεί, η Performance Technologies αξιολογεί και προετοιμάζεται ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί σε αυξημένη ζήτηση υπηρεσιών από πελάτες για τη διατήρησης ή/και βελτίωσης των υποδομών τους πληροφορικής, κυβερνο-ασφάλειας και τηλεπικοινωνιών.  Η σπουδαιότητα των τεχνολογιών αυτών έχει αναδειχθεί στο σημερινό επιχειρηματικό τοπίο, και είναι εύλογο ότι έχουν προτεραιότητα οι σχετικές δαπάνες και επενδύσεις. Βάσει των ανωτέρω, οι επιπτώσεις από την εξάπλωση του COVID -19 και τα μέτρα αντιμετώπισης που έχουν επιβληθεί δεν δείχνουν να επηρεάζουν αρνητικά την οικονομική δραστηριότητα της εταιρείας.  Αντιθέτως, δημιουργούν ευκαιρίες και προκλήσεις που μπορούν να αξιοποιηθούν επωφελώς.

Η Performance Technologies συνεχίζει να αναπτύσσεται βάσει του επιχειρηματικού της σχεδίου, ενισχύοντας το ανθρώπινο δυναμικό της και επενδύοντας πόρους για την περαιτέρω ενίσχυση της τεχνογνωσίας της. Πιστεύει ότι έτσι θα μπορέσει να ανταποκριθεί αρτιότερα στις αυξημένες ανάγκες της αγοράς αλλά και στις παρούσες προκλήσεις λόγω της πανδημίας, να διεκδικήσει μεγαλύτερα έργα από τους πελάτες της, αλλά και από νέους πελάτες. Συνεχίζει την δραστηριότητα επένδυσης και ανάπτυξης προηγμένων υπηρεσιών και λύσεων Cloud Services, Cyber security, Service Monitoring/Management, Big Data Analytics κλπ. Εκτιμά ότι υπάρχουν προοπτικές για σημαντική αύξηση εργασιών τα επόμενα χρόνια. Διερευνά προοπτικές για συνεργασίες ή/και πιθανές συμμετοχές σε εταιρίες πληροφορικής που θα δημιουργήσουν συνέργειες ή και θα συμπληρώνουν τις λύσεις, προϊόντα και τις υπηρεσίες που δημιουργεί και παρέχει στην αγορά.  Επίσης,  εξετάζει εναλλακτικές οδούς για άντληση προσθέτων κεφαλαίων, που θα επιταχύνουν τον ρυθμό ανάπτυξης της εταιρείας και την αξιοποίηση των ευκαιριών που δημιουργούνται από τις ανάγκες για ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων και οργανισμών ιδιωτικού και δημοσίου τομέα.