Ανακοίνωση εισαγωγής νέων μετοχών προερχομένων από την εξάσκηση δικαιωμάτων προγράμματος διαθέσεως μετοχών (stock options)

Η Performance Technologies A.E στο πλαίσιο της έγκυρης πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, ανακοινώνει ότι την Δευτέρα 20.09.2021 αρχίζει η διαπραγμάτευση στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών των 151.450 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών που προέκυψαν από την άσκηση του α’ προγράμματος διαθέσεως μετοχών (stock options plan) από τον Πρόεδρο Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Διονύσιο Χιντζίδη, σε τιμή διάθεσης 0,30 ευρώ ανά μετοχή, σύμφωνα με την από 03.08.2020 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και της σχετικής από 04/08/2021 απόφασης του ΔΣ της Εταιρείας.

Την 28-8-2021 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) διά της Διεύθυνσης Εταιρειών & Γ.Ε.ΜΗ. του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ως αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής, η πιστοποίηση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το συνολικό ποσό των € 45.435€ με την έκδοση 151.450 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 η κάθε μία και η αλλαγή του σχετικού άρθρου του καταστατικού της Εταιρείας. Κατόπιν της αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου διακοσίων δεκαοκτώ χιλιάδων και εκατόν τριάντα δυο ευρώ (€ 1.218.132) διαιρούμενο σε τέσσερα εκατομμύρια εξήντα χιλιάδες τετρακόσιες σαράντα (4.060.440) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (0,30) λεπτών η κάθε μία.

Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χ.Α. στη συνεδρίασή της, της 16.09.2021 ενέκρινε την ένταξη προς διαπραγμάτευση των ως άνω 151.450 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρείας (τηλ. 210-9947100, [email protected] κα Δήμητρα Κοντού).

Add event to calendar

Apple  •  Google  •  Office 365  •  Outlook Web  •  Outlook  •  Yahoo

Learn more about IBM Cloud Pak for Business Automation

One pager: Accelerate business growth with automation
Download and read this one page introduction to how a business automation platform can help you transform fragmented workflows and achieve up to 97% straight-through processing.
Download
The Total Economic Impact of IBM Cloud Pak for Business Automation
Read this paper by Forrester to help you evaluate the potential financial impact of IBM Cloud Pak for Business Automation for your organization.
Download
Improve business performance with AI-powered automation
Improve business performance with AI-augmented automation by identifying opportunities for improvement, applying automation to key areas for business impact, empowering business users to create applications quickly to address changing requirements, and augmenting your workforce with AI-powered automation.
Download
Solution brief: IBM Cloud Pak for Business Automation
Read the solution brief to see how IBM Cloud Pak for Business Automation helps clients accelerate growth and performance with end-to-end business automation.
Download
Go to IBM Cloud Pak for Business Automation main page

Learn more about Agile integration and IBM Cloud Pak for Integration

Accelerating Modernization with Agile Integration • Video
Watch the video to see how integration has changed over recent years, how modern cloud-native architectures affect it, and how organizations are adapting their approaches to take advantage of contemporary approaches to APIs, messaging, and streaming.
Watch
Accelerating Modernization with Agile Integration • PDF
This IBM® Redbooks® publication explores the merits of what we refer to as agile integration; a container-based, decentralized, and microservice-aligned approach for integration solutions that meets the demands of agility, scalability, and resilience required by digital transformation.
Download
IBM Cloud Pak for Integration - Solution brief
Get the solution brief to quickly go through the major highlights, benefits, integration capabilities, and deployment options availbale to you.
Download
IBM Cloud Pak for Integration - Infographic
Check this quick graphic overview of the IBM Cloud Pak for Integration platform that applies the functionality of closed-loop AI automation to support multiple styles of integration.
Download
Go to IBM Cloud Pak for Integration main page

Protect your data wherever it resides with the IBM Security Guardium data protection platform

This ebook offers insights and considerations, and outlines how the IBM Security Guardium data protection platform can help.