22.10.09 – Περίληψη Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΔΙ΄ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ«PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «BRONET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ».

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 70 του Κ.Ν. 2190/1920, τα Διοικητικά Συμβούλια των ανωνύμων εταιρειών Α) «PERFORMANCETECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» με το διακριτικό τίτλο «PERFORMANCETECHNOLOGIES Α.Ε.», ΑΡ.Μ.Α.Ε. 39337/01ΝΤ/Β/97/217, που εδρεύει στο Δήμο Αγίου Δημητρίου Αττικής επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης, αρ. 338 και Β) «BRONET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» με το διακριτικό τίτλο «BRONETHELLAS Α.Ε.», ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62395/01ΝΤ/Β/07/229(08), που εδρεύει στο Δήμο Αγίου Δημητρίου Αττικής επί της οδού Καστοριάς, αρ. 2, γνωστοποιούν ότι υπέγραψαν μεταξύ τους το από 21-09-2009 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης (ΣΣΣ), με το οποίο οι παραπάνω εταιρείες θα συγχωνευθούν με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, με βάση τα οικονομικά στοιχεία (ημερομηνία Ισολογισμού μετασχηματισμού της απορροφούμενης) της 30-06-2009.

 

Η συγχώνευση γίνεται με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Κ.Ν. 2190/1920 και των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993 ως ισχύουν.

 

Το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης υποβλήθηκε στις διατυπώσεις δημοσιότητας της παραγράφου 3 του άρθρου 69 του Κ.Ν. 2190/1920. Ειδικότερα καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών (Νότιος Τομέας) με Αριθμ. Πρωτ. 14062/08-10-2009 και 14061/08-10-2009 αντίστοιχα και εντάχθηκε για δημοσίευση στο υπ’ αριθμ. 12316/14-10-2009 Φ.Ε.Κ. (Τ. ΑΕ & ΕΠΕ).

 

Οι όροι του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης έχουν σε περίληψη ως εξής:

 

1.   Η απορροφούμενη εταιρεία θα μεταβιβάσει το σύνολο της περιουσίας της (ενεργητικό και παθητικό) στην απορροφούσα εταιρεία, με βάση την περιουσιακή της κατάσταση η οποία φαίνεται στον ισολογισμό της, της 30-06-2009 και όπως αυτή (η περιουσία) θα διαμορφωθεί μέχρι την νομική τελείωση της συγχώνευσης. Η απορροφούσα εταιρεία θα καταστεί αποκλειστική κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος παντός εν γένει περιουσιακού στοιχείου της απορροφούμενης εταιρείας και των απαιτήσεων αυτής κατά τρίτων από οποιαδήποτε αιτία και αν απορρέουν.

 

2.   Το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούμενης εταιρείας, ανέρχεται σε 222.000,00 ευρώ και διαιρείται σε 74.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 3,00 ευρώ η κάθε μία. Η απορροφούσα εταιρεία κατέχει το σύνολο (100%) των μετοχών της απορροφούμενης εταιρείας, με αξία κτήσης 238.563,00 ευρώ. Το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούσας εταιρείας που ανέρχεται 1.172.697,00 ευρώ δεν θα μεταβληθεί και η απορροφούσα εταιρεία δεν υποχρεούται στην έκδοση νέων μετοχών, επειδή η αξίωση για έκδοση νέων μετοχών αποσβέννυται, λόγω συγχύσεως, αφού κατέχει το σύνολο (100%) των μετοχών της απορροφούμενης. Η διαφορά μεταξύ του εισφερόμενου μετοχικού κεφαλαίου και της αξίας κτήσεως, ήτοι του υπολοίπου των 16.563,00 ευρώ θα εμφανιστεί στο λογαριασμό «Διαφορά προκύψασα από το μετασχηματισμό του Ν. 2166/1993». Οι μετοχές της απορροφούμενης εταιρείας με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης θα ακυρωθούν, ως μη έχουσες πλέον καμία αξία, συντασσομένου για το σκοπό αυτό ειδικού πρακτικού ακύρωσης, από το Διοικητικό Συμβούλιο της απορροφούσας εταιρείας.

 

3.   Από την 01-07-2009 επομένη ημέρα του Ισολογισμού Μετασχηματισμού της απορροφούμενης της 30-06-2009 βάση του οποίου γίνεται η απορρόφηση και μέχρι την ημέρα ολοκλήρωσης της συγχώνευσης, όλες οι πράξεις και συναλλαγές της απορροφούμενης εταιρείας θεωρούνται από λογιστική άποψη ότι γίνονται για λογαριασμό της απορροφούσας εταιρείας, τα δε οικονομικά αποτελέσματα που θα προκύψουν κατά το διάστημα αυτό, θα ωφελούν ή θα βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο αυτή. Τα σχετικά ποσά θα μεταφερθούν με συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της απορροφούσας εταιρείας.

 

4.   Δεν υπάρχουν μέτοχοι της απορροφούμενης εταιρείας, οι οποίοι να έχουν ειδικά δικαιώματα ή προνόμια, ούτε είναι κάτοχοι άλλων τίτλων πλην μετοχών.

 

5.   Για τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων και τους τακτικούς ελεγκτές των συγχωνευομένων εταιρειών, δεν προβλέπονται από το καταστατικό τους ή από αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων τους, ιδιαίτερα πλεονεκτήματα, ούτε τους παρέχονται τέτοια πλεονεκτήματα με τη σύμβαση συγχώνευσης.

 

6.   Από της τελειώσεως της συγχώνευσης, η απορροφούσα εταιρεία υποκαθίσταται αυτοδίκαια και χωρίς καμία άλλη διατύπωση σύμφωνα με το νόμο, σε όλα τα διακαιώματα, υποχρεώσεις και έννομες σχέσεις της απορροφούμενης εταιρείας και η μεταβίβαση εξομειώνεται με καθολική διαδοχή.

 

Άγιος Δημήτριος Αττικής, 22-10-2009

 

ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Add event to calendar

Apple  •  Google  •  Office 365  •  Outlook Web  •  Outlook  •  Yahoo

Learn more about IBM Cloud Pak for Business Automation

One pager: Accelerate business growth with automation
Download and read this one page introduction to how a business automation platform can help you transform fragmented workflows and achieve up to 97% straight-through processing.
Download
The Total Economic Impact of IBM Cloud Pak for Business Automation
Read this paper by Forrester to help you evaluate the potential financial impact of IBM Cloud Pak for Business Automation for your organization.
Download
Improve business performance with AI-powered automation
Improve business performance with AI-augmented automation by identifying opportunities for improvement, applying automation to key areas for business impact, empowering business users to create applications quickly to address changing requirements, and augmenting your workforce with AI-powered automation.
Download
Solution brief: IBM Cloud Pak for Business Automation
Read the solution brief to see how IBM Cloud Pak for Business Automation helps clients accelerate growth and performance with end-to-end business automation.
Download
Go to IBM Cloud Pak for Business Automation main page

Learn more about Agile integration and IBM Cloud Pak for Integration

Accelerating Modernization with Agile Integration • Video
Watch the video to see how integration has changed over recent years, how modern cloud-native architectures affect it, and how organizations are adapting their approaches to take advantage of contemporary approaches to APIs, messaging, and streaming.
Watch
Accelerating Modernization with Agile Integration • PDF
This IBM® Redbooks® publication explores the merits of what we refer to as agile integration; a container-based, decentralized, and microservice-aligned approach for integration solutions that meets the demands of agility, scalability, and resilience required by digital transformation.
Download
IBM Cloud Pak for Integration - Solution brief
Get the solution brief to quickly go through the major highlights, benefits, integration capabilities, and deployment options availbale to you.
Download
IBM Cloud Pak for Integration - Infographic
Check this quick graphic overview of the IBM Cloud Pak for Integration platform that applies the functionality of closed-loop AI automation to support multiple styles of integration.
Download
Go to IBM Cloud Pak for Integration main page

Protect your data wherever it resides with the IBM Security Guardium data protection platform

This ebook offers insights and considerations, and outlines how the IBM Security Guardium data protection platform can help.