30.08.2022 – Σχέδιο αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Σχέδιο αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «PERFORMANCE TECHNOLOGIES AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε
(ΑΡ.Μ.Α.Ε. 39337/01ΝΤ/Β/97/217) – Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 123782001000
της 8ης Σεπτεμβρίου 2022

 

Επί του 1ου θέματος: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας και του ομίλου της 25ης εταιρικής χρήσης (01/01/2021 – 31/12/2021), των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

 

Με εντολή του κ. Προέδρου, διαβάζονται από τον γραμματέα οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου που έχουν συνταχθεί κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως δημοσιεύθηκαν στον Τύπο και έχουν αναρτηθεί στο site της Εταιρίας, οι οποίες έχουν ως εξής:

[…………….………]

Διαβάζεται η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης, η οποία προηγουμένως δακτυλογραφημένη σε ενιαίο κείμενο μαζί με τις Σημειώσεις (το Προσάρτημα), τον Ισολογισμό, την ανάλυση των Αποτελεσμάτων Χρήσεως, τον Πίνακα Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων, την Κατάσταση Ταμειακών Ροών και την Έκθεση Ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, είχε διανεμηθεί στους συμμετέχοντες στην συνέλευση μετόχους, όπως λεπτομερώς έχει καταχωρηθεί στα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη συνεδρίαση της 18/04/2022.

Εν συνεχεία με εντολή του κ. Προέδρου, διαβάζεται από τον γραμματέα η Έκθεση Ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή προς τους Μετόχους της Εταιρίας επί του τακτικού ελέγχου της χρήσης 01/01/2021 – 31/12/2021 η οποία έχει αυτούσια ως εξής:

[…………….………]

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν ονομαστικής ψηφοφορίας ενέκρινε τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου καθώς και τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της 25ης εταιρικής χρήσης (01/01/2021 – 31/12/2021) ως ακολούθως:

[…………….………]

 

Επί του 2ου θέματος: Έγκριση διάθεσης κερδών της 25ης εταιρικής χρήσης (01/01/2021 – 31/12/2021), λήψη απόφασης διανομής μερίσματος και σχηματισμού τακτικού αποθεματικού.

 

Επί του θέματος αυτού κατόπιν εισήγησης του Δ.Σ. η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ως ακολούθως

[…………….………]

α) για την εταιρική χρήση 2021 τη διανομή μερίσματος μικτού ποσού € 500.496,59 ήτοι € 0,036 ανά μετοχή προ παρακράτησης φόρου 5% και

β) το μη σχηματισμό τακτικού αποθεματικού λόγω κάλυψης του εκ του νόμου ελαχίστου ποσοστού 1/3 επί του μετοχικού κεφαλαίου, άρθρο 158 Ν. 4548/2018.

 

Επί του 3ου θέματος: Έγκριση συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρο 108, Ν. 4548/2018) και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 25ης εταιρικής χρήσης (01/01/2021 – 31/12/2021).

 

Επί του 3ου θέματος, η Γενική Συνέλευση ψήφισε ως ακολούθως:

[…………….………]

και

Α) απάλλαξε τον Ανεξάρτητο Ορκωτό Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον έλεγχο που διενήργησε στις ετήσιες εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις που συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς για τη χρήση 01/01/2021 – 31/12/2021 και

β) ενέκρινε τη συνολική διαχείριση της χρήσης 01/01/2021 – 31/12/2021 και το σύνολο των διαχειριστικών ενεργειών του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 01/01/2021 – 31/12/2021.

 

Επί του 4ου θέματος: Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την 25η εταιρική χρήση (01/01/2021 – 31/12/2021) και προέγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων για την τρέχουσα εταιρική χρήση (01/01/2022 – 31/12/2022).

 

Η Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε για τις αμοιβές που καταβλήθηκαν το 2021 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που παρείχαν στην Εταιρία οι οποίες αμοιβές ανήλθαν συνολικά στο ποσό των € 267 χιλ. Επίσης, ενημερώθηκε για τις αμοιβές που προβλέπεται να καταβληθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που προβλέπεται να παρασχεθούν κατά το 2022, εγκρίνει ως ακολούθως:

[…………….………]

τις αμοιβές που καταβλήθηκαν συνολικά στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2021 και προεγκρίνει αμοιβές για τη χρήση 2022 κατ’ ανώτατο όριο στο ποσό των € 500 χιλ..

Σημειώνεται ότι για τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή μέλη με τα οποία η Εταιρία δεν έχει συνάψει σύμβαση παροχής εξαρτημένης εργασίας ή εντολής έργου, προβλέπεται να καταβάλλεται για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μηνιαία αμοιβή που θα αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο και τα αρμόδια όργανα της Εταιρίας.

 

Επί του 5ου θέματος: Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση 2022 και την έκδοση ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού.

 

Η Γενική Συνέλευση αναθέτει στην Ελεγκτική Εταιρία ΣΟΛ Α.Ε. (Μέλος Δικτύου Crowe Global) τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων (συμπεριλαμβανομένων των ενοποιημένων) καθώς και την έκδοση ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού του Ν. 2238/94 (άρθρο 65Α του Ν. 4174/2013) της χρήσης 01/01/2022 – 31/12/2022.

Η εκλογή εγκρίθηκε ως ακολούθως:

[…………….………]

 

Επί του 6ου θέματος: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Επί του 6ου θέματος, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί εκλέγει για μια 5ετία, ήτοι έως 8 Σεπτεμβρίου 2027, τα παρακάτω μέλη:

[…………….………]

 

Επί του 7ου θέματος: Θέσπιση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών. Καθορισμός του εύρους της τιμής αγοράς των ιδίων μετοχών από την Εταιρία. Καθορισμός χρονικού διαστήματος υλοποίησης της απόφασης αυτής και εξουσιοδότηση στο Δ.Σ. για την υλοποίηση αυτής.

 

Επί του θέματος αυτού κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει τη θέσπιση και εφαρμογή «Προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών», σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν.4548/2018 όπως ισχύει.

Ειδικότερα, αποφασίζει την απόκτηση από την Εταιρία ιδίων μετοχών κατ’ ανώτατο όριο 695.000 μετοχών (4,999% των υφιστάμενων 13.902.683 μετοχών), εφάπαξ ή τμηματικά, εντός χρονικού διαστήματος 12 (δώδεκα) μηνών από σήμερα, ήτοι από την ημερομηνία λήψης της παρούσας απόφασης από τη Γενική Συνέλευση και μέχρι 8 Σεπτεμβρίου 2023, με κατώτατη τιμή αγοράς την ονομαστική αξία, ήτοι € 0,10 ανά μετοχή, και ανώτατη τιμή αγοράς € 9,00 ανά μετοχή.

Τέλος εξουσιοδοτείται το Διοικητικό Συμβούλιο όπως με ομόφωνες αποφάσεις του υλοποιήσει την παρούσα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

 

Επί του 8ου θέματος: Διάφορες ανακοινώσεις.

 

[…………….………]

Add event to calendar

Apple  •  Google  •  Office 365  •  Outlook Web  •  Outlook  •  Yahoo

Learn more about IBM Cloud Pak for Business Automation

One pager: Accelerate business growth with automation
Download and read this one page introduction to how a business automation platform can help you transform fragmented workflows and achieve up to 97% straight-through processing.
Download
The Total Economic Impact of IBM Cloud Pak for Business Automation
Read this paper by Forrester to help you evaluate the potential financial impact of IBM Cloud Pak for Business Automation for your organization.
Download
Improve business performance with AI-powered automation
Improve business performance with AI-augmented automation by identifying opportunities for improvement, applying automation to key areas for business impact, empowering business users to create applications quickly to address changing requirements, and augmenting your workforce with AI-powered automation.
Download
Solution brief: IBM Cloud Pak for Business Automation
Read the solution brief to see how IBM Cloud Pak for Business Automation helps clients accelerate growth and performance with end-to-end business automation.
Download
Go to IBM Cloud Pak for Business Automation main page

Learn more about Agile integration and IBM Cloud Pak for Integration

Accelerating Modernization with Agile Integration • Video
Watch the video to see how integration has changed over recent years, how modern cloud-native architectures affect it, and how organizations are adapting their approaches to take advantage of contemporary approaches to APIs, messaging, and streaming.
Watch
Accelerating Modernization with Agile Integration • PDF
This IBM® Redbooks® publication explores the merits of what we refer to as agile integration; a container-based, decentralized, and microservice-aligned approach for integration solutions that meets the demands of agility, scalability, and resilience required by digital transformation.
Download
IBM Cloud Pak for Integration - Solution brief
Get the solution brief to quickly go through the major highlights, benefits, integration capabilities, and deployment options availbale to you.
Download
IBM Cloud Pak for Integration - Infographic
Check this quick graphic overview of the IBM Cloud Pak for Integration platform that applies the functionality of closed-loop AI automation to support multiple styles of integration.
Download
Go to IBM Cloud Pak for Integration main page

Protect your data wherever it resides with the IBM Security Guardium data protection platform

This ebook offers insights and considerations, and outlines how the IBM Security Guardium data protection platform can help.