Γενικοί Όροι Συναλλαγών (Γ.Ο.Σ.) Eταιριών Oμίλου Performance Technologies

 1. Η εξόφληση του τιμολογίου από τον Αγοραστή γίνεται με απόδειξη και σε εξουσιοδοτημένα από την Εταιρία πρόσωπα ή απευθείας στην Εταιρία ή με επώνυμη κατάθεση στον Τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρίας που αναφέρεται στο τιμολόγιο ή σε άλλο τραπεζικό λογαριασμό που η Εταιρία θα υποδείξει στον Πελάτη και θα αποδεικνύεται με το σχετικό παραστατικό κατάθεσης της τράπεζας.
 2. Τα πωλούμενα εμπορεύματα παραμένουν στην κυριότητα της Εταιρίας του Ομίλου Performance που συμβάλλεται για την πώληση και εκδίδει το τιμολόγιο στον Πελάτη μέχρι πλήρους εξοφλήσεως τους.
 3. Η παραλαβή από την Εταιρία συναλλαγματικών ή επιταγών που ο Πελάτης ή Αγοραστής παρέδωσε χάριν πληρωμής της οφειλής του δεν συνιστά εξόφληση αυτής (οφειλής). Καθυστέρηση πληρωμής έστω και μίας δόσεως ή οποιουδήποτε μέρους αναγραφόμενης αξίας πέραν των εικοσιτεσσάρων (24) ωρών από τη συμφωνηθείσα ημέρα πληρωμής (δήλη ημέρα) που αναγράφεται στο τιμολόγιο ως «χχχ ημέρες πίστωσης» από την έκδοση του τιμολογίου, καθιστά ληξιπρόθεσμο και απαιτητό ολόκληρο το υπόλοιπο οφειλόμενο τίμημα από τη συγκεκριμένη πώληση. Για κάθε καθυστέρηση της πληρωμής του τιμήματος, σε οποιαδήποτε αιτία και αν οφείλεται, ακόμα και σε τυχηρό ή ανωτέρα βία, οφείλονται οι εκάστοτε ισχύοντες νόμιμοι τόκοι υπερημερίας.
 4. Ο πελάτης δεν δικαιούται να παρακρατεί μέρος του τιμήματος των Προϊόντων για οποιοδήποτε λόγο ή να προβαίνει σε συμψηφισμό του με τυχόν απαιτήσεις του κατά της Εταιρίας από οποιαδήποτε αιτία, εκτός εάν πρόκειται για απαιτήσεις που έχουν συνομολογηθεί γραπτώς και η Εταιρεία συναινεί σε συμψηφισμό
  τους ή έχουν διαγνωσθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.
 5. Με την υπογραφή της σχετικής προσφοράς μας από τον Πελάτη ή / και με την αποδοχή από την Eταιρία της παραγγελίας του Πελάτη από τα θεσμοθετημένα αρμόδια όργανα της Εταιρίας, η κατάρτιση της σχετικής σύμβασης τελειώνεται, ενώ η υπογραφή του σχετικού Τιμολογίου-Δελτίου Αποστολής ή και μόνο του Δελτίου Αποστολής (Παραστατικού Διακίνησης) από τον Πελάτη με την ιδιότητα αυτού ως Παραλήπτη των πωλούμενων αγαθών και υπηρεσιών ή από τον εκπρόσωπό του ή τον εντεταλμένο υπάλληλό του, συνιστά αυτομάτως πλήρη ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του Τιμολογίου και του Δελτίου Αποστολής. Σε περίπτωση βάσιμης διαφωνίας ότι τα εμπορεύματα δεν έχουν τις συμφωνημένες ιδιότητες, αυτή πρέπει να διατυπώνεται εγγράφως και αμέσως
  μετά την παραλαβή των προϊόντων. Ελαττώματα, τα οποία ακόμη και κατά την επιμελή εξέταση δεν μπορούν να ανακαλυφθούν άμεσα, ο παραλήπτης υποχρεούται σε κάθε περίπτωση να τα γνωστοποιήσει εγγράφως στην Εταιρία μέσα σε σαράντα οκτώ (48) ώρες από την παραλαβή. Στις περιπτώσεις αυτές και εφόσον η εταιρεία αποδεχθεί την ύπαρξη ελαττωμάτων ο Πελάτης υποχρεούται να επιστρέψει άμεσα άθικτα όλα τα ανωτέρω εμπορεύματα κυτιοποιημένα (στις συσκευασίες που τα παρέλαβε) και η Εταιρία επιφυλάσσεται ρητά του δικαιώματός της να υπαναχωρήσει από την πώληση αυτή αζημίως. Οποιεσδήποτε δαπάνες από τη διαδικασία επιστροφής των εμπορευμάτων θα επιβαρύνουν την εταιρεία, εφόσον αυτά φέρουν ελαττώματα για τα οποία ευθύνεται η ίδια.
 6. Εφόσον η Εταιρία έχει ρητώς αναλάβει την ευθύνη για εγκατάσταση, συναρμολόγηση ή θέση σε λειτουργία του σχετικού εμπορεύματος, σε περίπτωση καθυστέρησης αυτής για λόγους για τους οποίους ευθύνεται ο πελάτης και όχι η Εταιρία, ο πελάτης οφείλει να αναλάβει τις τυχόν δαπάνες για τον χρόνο αναμονής και τα τυχόν επιπλέον απαιτούμενα έξοδα της Εταιρίας ή του προσωπικού συναρμολόγησης.
 7. Η Εταιρία επιφυλάσσεται κάθε δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι πληροφορίες επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν μόνο συμβατικά σε σχέση με τα από την Εταιρία παραδομένα εμπορεύματα τα οποία δεν πρέπει να τεθούν στην διάθεση τρίτων χωρίς τη ρητή έγγραφη συγκατάθεση της Εταιρίας.
 8. Ο κίνδυνος για την τυχαία καταστροφή ή χειροτέρευση των εμπορευμάτων μεταβαίνει στον πελάτη από την κατάρτιση της συμφωνίας και τα εμπορεύματα και προϊόντα της Εταιρίας ταξιδεύουν (από την Εταιρία προς τον Πελάτη) για λογαριασμό και με κίνδυνο του Πελάτη (εκτός αν έχει συμφωνηθεί γραπτώς
  διαφορετικά). Αυτό ισχύει ακόμη και όταν η Εταιρία ή ο πελάτης πρέπει να συναρμολογεί ακόμη και την εγκατάσταση και έχει συμφωνηθεί η μετέπειτα θέση σε λειτουργία από την Εταιρία.
 9. Στην περίπτωση αποστολής μηχανήματος από τον Πελάτη προς την Εταιρία για επισκευή ή έλεγχο και μετά την ειδοποίηση του Πελάτη δια συστημένης επιστολής, για την ολοκλήρωση της επισκευής ή του ελέγχου, ο Πελάτης είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για την άμεση παραλαβή του μηχανήματος. Σε κάθε περίπτωση μετά την παρέλευση τριών (3) μηνών από την ημερομηνία ειδοποίησης του Πελάτη, η Εταιρία θα μπορεί να αποστείλει το μηχάνημα στη διεύθυνση του πελάτη με δικά του έξοδα. Σε περίπτωση μη παραλαβής του μηχανήματος από τον πελάτη και επιστροφής του στην εταιρεία, η τελευταία θα έχει το δικαίωμα της με οποιοδήποτε τρόπο διάθεσης του μηχανήματος αυτού με ή χωρίς αντάλλαγμα (αν υπάρξει αντάλλαγμα θα είναι υπέρ της Εταιρίας).
 10. Κάθε μέρος δικαιούται να καταγγείλει άμεσα την σύμβαση σε περίπτωση πτώχευσης ή θέση σε εκκαθάριση του άλλου μέρους ή σε περίπτωση οποιωνδήποτε ενεργειών ή αποφάσεων, που εύλογα δύνανται να επιφέρουν πτώχευση ή εκκαθάριση κ.λ.π.
 11. Για κάθε τυχόν διαφορά από ή σε σχέση με την σύμβαση και τους συνομολογούμενους Γενικούς Όρους Συναλλαγών, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

Add event to calendar

Apple  •  Google  •  Office 365  •  Outlook Web  •  Outlook  •  Yahoo

Learn more about IBM Cloud Pak for Business Automation

One pager: Accelerate business growth with automation
Download and read this one page introduction to how a business automation platform can help you transform fragmented workflows and achieve up to 97% straight-through processing.
Download
The Total Economic Impact of IBM Cloud Pak for Business Automation
Read this paper by Forrester to help you evaluate the potential financial impact of IBM Cloud Pak for Business Automation for your organization.
Download
Improve business performance with AI-powered automation
Improve business performance with AI-augmented automation by identifying opportunities for improvement, applying automation to key areas for business impact, empowering business users to create applications quickly to address changing requirements, and augmenting your workforce with AI-powered automation.
Download
Solution brief: IBM Cloud Pak for Business Automation
Read the solution brief to see how IBM Cloud Pak for Business Automation helps clients accelerate growth and performance with end-to-end business automation.
Download
Go to IBM Cloud Pak for Business Automation main page

Learn more about Agile integration and IBM Cloud Pak for Integration

Accelerating Modernization with Agile Integration • Video
Watch the video to see how integration has changed over recent years, how modern cloud-native architectures affect it, and how organizations are adapting their approaches to take advantage of contemporary approaches to APIs, messaging, and streaming.
Watch
Accelerating Modernization with Agile Integration • PDF
This IBM® Redbooks® publication explores the merits of what we refer to as agile integration; a container-based, decentralized, and microservice-aligned approach for integration solutions that meets the demands of agility, scalability, and resilience required by digital transformation.
Download
IBM Cloud Pak for Integration - Solution brief
Get the solution brief to quickly go through the major highlights, benefits, integration capabilities, and deployment options availbale to you.
Download
IBM Cloud Pak for Integration - Infographic
Check this quick graphic overview of the IBM Cloud Pak for Integration platform that applies the functionality of closed-loop AI automation to support multiple styles of integration.
Download
Go to IBM Cloud Pak for Integration main page

Protect your data wherever it resides with the IBM Security Guardium data protection platform

This ebook offers insights and considerations, and outlines how the IBM Security Guardium data protection platform can help.