Skip to content
Home » Γενικοι Οροι Συναλλαγων

Γενικοι Οροι Συναλλαγων

Γενικοί Όροι Συναλλαγών (Γ.Ο.Σ.) Eταιριών Oμίλου Performance Technologies

 1. Η εξόφληση του τιμολογίου από τον Αγοραστή γίνεται με απόδειξη και σε εξουσιοδοτημένα από την Εταιρία πρόσωπα ή απευθείας στην Εταιρία ή με επώνυμη κατάθεση στον Τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρίας που αναφέρεται στο τιμολόγιο ή σε άλλο τραπεζικό λογαριασμό που η Εταιρία θα υποδείξει στον Πελάτη και θα αποδεικνύεται με το σχετικό παραστατικό κατάθεσης της τράπεζας.
 2. Τα πωλούμενα εμπορεύματα παραμένουν στην κυριότητα της Εταιρίας του Ομίλου Performance που συμβάλλεται για την πώληση και εκδίδει το τιμολόγιο στον Πελάτη μέχρι πλήρους εξοφλήσεως τους.
 3. Η παραλαβή από την Εταιρία συναλλαγματικών ή επιταγών που ο Πελάτης ή Αγοραστής παρέδωσε χάριν πληρωμής της οφειλής του δεν συνιστά εξόφληση αυτής (οφειλής). Καθυστέρηση πληρωμής έστω και μίας δόσεως ή οποιουδήποτε μέρους αναγραφόμενης αξίας πέραν των εικοσιτεσσάρων (24) ωρών από τη συμφωνηθείσα ημέρα πληρωμής (δήλη ημέρα) που αναγράφεται στο τιμολόγιο ως «χχχ ημέρες πίστωσης» από την έκδοση του τιμολογίου, καθιστά ληξιπρόθεσμο και απαιτητό ολόκληρο το υπόλοιπο οφειλόμενο τίμημα από τη συγκεκριμένη πώληση. Για κάθε καθυστέρηση της πληρωμής του τιμήματος, σε οποιαδήποτε αιτία και αν οφείλεται, ακόμα και σε τυχηρό ή ανωτέρα βία, οφείλονται οι εκάστοτε ισχύοντες νόμιμοι τόκοι υπερημερίας.
 4. Ο πελάτης δεν δικαιούται να παρακρατεί μέρος του τιμήματος των Προϊόντων για οποιοδήποτε λόγο ή να προβαίνει σε συμψηφισμό του με τυχόν απαιτήσεις του κατά της Εταιρίας από οποιαδήποτε αιτία, εκτός εάν πρόκειται για απαιτήσεις που έχουν συνομολογηθεί γραπτώς και η Εταιρεία συναινεί σε συμψηφισμό
  τους ή έχουν διαγνωσθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.
 5. Με την υπογραφή της σχετικής προσφοράς μας από τον Πελάτη ή / και με την αποδοχή από την Eταιρία της παραγγελίας του Πελάτη από τα θεσμοθετημένα αρμόδια όργανα της Εταιρίας, η κατάρτιση της σχετικής σύμβασης τελειώνεται, ενώ η υπογραφή του σχετικού Τιμολογίου-Δελτίου Αποστολής ή και μόνο του Δελτίου Αποστολής (Παραστατικού Διακίνησης) από τον Πελάτη με την ιδιότητα αυτού ως Παραλήπτη των πωλούμενων αγαθών και υπηρεσιών ή από τον εκπρόσωπό του ή τον εντεταλμένο υπάλληλό του, συνιστά αυτομάτως πλήρη ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του Τιμολογίου και του Δελτίου Αποστολής. Σε περίπτωση βάσιμης διαφωνίας ότι τα εμπορεύματα δεν έχουν τις συμφωνημένες ιδιότητες, αυτή πρέπει να διατυπώνεται εγγράφως και αμέσως
  μετά την παραλαβή των προϊόντων. Ελαττώματα, τα οποία ακόμη και κατά την επιμελή εξέταση δεν μπορούν να ανακαλυφθούν άμεσα, ο παραλήπτης υποχρεούται σε κάθε περίπτωση να τα γνωστοποιήσει εγγράφως στην Εταιρία μέσα σε σαράντα οκτώ (48) ώρες από την παραλαβή. Στις περιπτώσεις αυτές και εφόσον η εταιρεία αποδεχθεί την ύπαρξη ελαττωμάτων ο Πελάτης υποχρεούται να επιστρέψει άμεσα άθικτα όλα τα ανωτέρω εμπορεύματα κυτιοποιημένα (στις συσκευασίες που τα παρέλαβε) και η Εταιρία επιφυλάσσεται ρητά του δικαιώματός της να υπαναχωρήσει από την πώληση αυτή αζημίως. Οποιεσδήποτε δαπάνες από τη διαδικασία επιστροφής των εμπορευμάτων θα επιβαρύνουν την εταιρεία, εφόσον αυτά φέρουν ελαττώματα για τα οποία ευθύνεται η ίδια.
 6. Εφόσον η Εταιρία έχει ρητώς αναλάβει την ευθύνη για εγκατάσταση, συναρμολόγηση ή θέση σε λειτουργία του σχετικού εμπορεύματος, σε περίπτωση καθυστέρησης αυτής για λόγους για τους οποίους ευθύνεται ο πελάτης και όχι η Εταιρία, ο πελάτης οφείλει να αναλάβει τις τυχόν δαπάνες για τον χρόνο αναμονής και τα τυχόν επιπλέον απαιτούμενα έξοδα της Εταιρίας ή του προσωπικού συναρμολόγησης.
 7. Η Εταιρία επιφυλάσσεται κάθε δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι πληροφορίες επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν μόνο συμβατικά σε σχέση με τα από την Εταιρία παραδομένα εμπορεύματα τα οποία δεν πρέπει να τεθούν στην διάθεση τρίτων χωρίς τη ρητή έγγραφη συγκατάθεση της Εταιρίας.
 8. Ο κίνδυνος για την τυχαία καταστροφή ή χειροτέρευση των εμπορευμάτων μεταβαίνει στον πελάτη από την κατάρτιση της συμφωνίας και τα εμπορεύματα και προϊόντα της Εταιρίας ταξιδεύουν (από την Εταιρία προς τον Πελάτη) για λογαριασμό και με κίνδυνο του Πελάτη (εκτός αν έχει συμφωνηθεί γραπτώς
  διαφορετικά). Αυτό ισχύει ακόμη και όταν η Εταιρία ή ο πελάτης πρέπει να συναρμολογεί ακόμη και την εγκατάσταση και έχει συμφωνηθεί η μετέπειτα θέση σε λειτουργία από την Εταιρία.
 9. Στην περίπτωση αποστολής μηχανήματος από τον Πελάτη προς την Εταιρία για επισκευή ή έλεγχο και μετά την ειδοποίηση του Πελάτη δια συστημένης επιστολής, για την ολοκλήρωση της επισκευής ή του ελέγχου, ο Πελάτης είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για την άμεση παραλαβή του μηχανήματος. Σε κάθε περίπτωση μετά την παρέλευση τριών (3) μηνών από την ημερομηνία ειδοποίησης του Πελάτη, η Εταιρία θα μπορεί να αποστείλει το μηχάνημα στη διεύθυνση του πελάτη με δικά του έξοδα. Σε περίπτωση μη παραλαβής του μηχανήματος από τον πελάτη και επιστροφής του στην εταιρεία, η τελευταία θα έχει το δικαίωμα της με οποιοδήποτε τρόπο διάθεσης του μηχανήματος αυτού με ή χωρίς αντάλλαγμα (αν υπάρξει αντάλλαγμα θα είναι υπέρ της Εταιρίας).
 10. Κάθε μέρος δικαιούται να καταγγείλει άμεσα την σύμβαση σε περίπτωση πτώχευσης ή θέση σε εκκαθάριση του άλλου μέρους ή σε περίπτωση οποιωνδήποτε ενεργειών ή αποφάσεων, που εύλογα δύνανται να επιφέρουν πτώχευση ή εκκαθάριση κ.λ.π.
 11. Για κάθε τυχόν διαφορά από ή σε σχέση με την σύμβαση και τους συνομολογούμενους Γενικούς Όρους Συναλλαγών, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.