Performance Technologies: Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Εννεάμηνου 2022

Αθήνα, Ελλάδα – 14/12/2022, Η Performance Technologies Α.Ε. (Bloomberg: PERF.GA) ανακοινώνει βασικά οικονομικά στοιχεία σε ενοποιημένη βάση για το εννεάμηνο έως 30/09/2022.

  • Τα έσοδα ανήλθαν στα 28,37 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 10,40% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021
  • Το EBITDA ανήλθε στα 2,98 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 7,24% σε σύγκριση με το εννεάμηνου του 2021.
  • Ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε σε –3,97 εκατ. ευρώ στις 30/09/2022 (αρνητικός), έναντι 2,97 εκατ. ευρώ την 30/09/2021

Έχοντας αναγνωρίσει τις προκλήσεις από την έναρξη της πανδημίας, η Εταιρία έχει καταφέρει όχι απλά να προσαρμοστεί, αλλά και να επιταχύνει την λειτουργία της. Μέχρι στιγμής έχει επιτύχει υψηλά έσοδα και κερδοφορία-ρεκόρ για το εννεάμηνο του 2022, ενώ παράλληλα έχει αυξήσει σημαντικά τις επενδύσεις της θέτοντας τα θεμέλια για συνεχιζόμενη αύξηση εσόδων και κερδοφορίας τα επόμενα χρόνια.

 

ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Ενοποιημένη βάση)

(in thousand euros) 9Μ 2022 9Μ 2021 Δ
Έσοδα 28.366 25.694 10,40%
Μικτό κέρδος 8.306 6.819 21,80%
EBITDA 2.979 2.778 7,24%
EΒΙΤ 2.642 2.441 8,22%
Κέρδη προ Φόρων 2.497 2.257 10,64%

 

Η Εταιρία διατηρεί επαρκή ρευστότητα για να καλύψει τις επιχειρηματικές της ανάγκες. Αυτό διευκολύνεται πρωτίστως από την ισχυρή λειτουργική κερδοφορία που επιτυγχάνουμε αλλά και την πρόσβαση σε Τραπεζικό δανεισμό. Ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός γίνεται κυρίως μέσω τραπεζικού factoring.

Την 30/09/2022 τα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα του Ομίλου ανέρχονταν σε 7,188 εκατ. ευρώ με συνολικό μακροπρόθεσμο δανεισμό του ομίλου 1,48 εκατ. ευρώ (έναντι 0,89 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Ο συνολικός βραχυπρόθεσμος δανεισμός ήταν 1,74 εκατ. ευρώ (έναντι 3,55 εκατ. ευρώ ένα χρόνο πριν) και ο καθαρός δανεισμός ήταν -3,97 εκατ. ευρώ (αρνητικός) έναντι 2,97 εκατ. ευρώ την 30/09/2021.

Η Εταιρία διαβλέπει να διαμορφώνεται ένα ιδιαίτερα ευνοϊκό περιβάλλον, καθώς o ρυθμός ανάπτυξης της αγοράς πληροφορικής αναμένεται να είναι σημαντικά μεγαλύτερος από αυτόν της Ελληνικής οικονομίας στο σύνολό της. Οι λύσεις που προσφέρει η Εταιρία αφορούν έργα ψηφιακού μετασχηματισμού μεγάλων επιχειρήσεων και οργανισμών, μετάβαση στο Cloud και αξιοποίηση του, τεχνολογίες Data Analytics και Τεχνητής Νοημοσύνης, καθώς οι ανάγκες της αγοράς και επενδύσεις σε αυτούς τους τομείς αυξάνονται ραγδαία. Σε αυτό συμβάλλει η εισροή επενδυτικών κεφαλαίων στην Ελλάδα τα τελευταία έτη, οι σημαντικές πρωτοβουλίες και επενδύσεις για την ψηφιοποίηση των ελληνικών επιχειρήσεων και του δημοσίου τομέα, και τα σημαντικά κονδύλια που προορίζονται να συνδράμουν στην ανάκαμψη της οικονομίας της Ελλάδας και των λοιπών Ευρωπαϊκών κρατών.

Η ζήτηση για τις λύσεις και υπηρεσίες μας παραμένει ισχυρή καθώς η οικονομική δραστηριότητα βασίζεται ολοένα και περισσότερο στην ψηφιακή τεχνολογία και οι εταιρίες προσπαθούν να προσφέρουν την καλύτερη δυνατή εμπειρία στον πελάτη τους. Επιπλέον ώθηση στην ανάπτυξη μας αναμένουμε από τη συμμετοχή μας σε έργα που χρηματοδοτούνται από φιλόδοξο επενδυτικό πρόγραμμα της Ελληνικής Κυβέρνησης, που στοχεύει στον ψηφιακό μετασχηματισμό και εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών του δημόσιου τομέα.

Οι παραπάνω λόγοι μας ωθούν να πιστεύουμε ότι θα συνεχίσουμε να επιτυγχάνουμε αύξηση των μεγεθών και της κερδοφορίας μας για το επόμενο διάστημα και ότι θα επιταχυνθεί ο ρυθμός ανάπτυξης της Εταιρίας.

Η Εταιρία έχει αυξήσει τη δραστηριότητα έρευνας και ανάπτυξης και τις σχετικές δαπάνες προκειμένου να αξιοποιήσει στο μέγιστο τις ευκαιρίες που διαμορφώνονται. Δημιουργεί νέες καινοτόμες λύσεις και υπηρεσίες με στόχο την περαιτέρω διεύρυνση της πελατειακής βάσης και τη γεωγραφική επέκταση αξιοποιώντας το SaaS Cloud μοντέλο, καθώς και την επέκταση σε νέες τεχνολογικές περιοχές ή και σε κάθετες αγορές.

Η Εταιρία ενισχύει σημαντικά και το ανθρώπινο δυναμικό της. Το τρέχον έτος το δυναμικό της αυξήθηκε κατά περίπου 25%, προσελκύοντας περισσότερους από 35 νέους συνεργάτες.

Επίσης, πέρα της μέχρι τώρα καθαρά οργανικής ανάπτυξης που αναμένουμε να ενταθεί, εξετάζουμε και περαιτέρω εξαγορές που θα παρέχουν συμπληρωματικότητα στα προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρουμε, διεύρυνση της πελατειακής μας βάσης και ταχύτερο time-to-market.

Η χρηματοδότηση των εν λόγω επενδύσεων γίνεται κατά κύριο λόγο από τα ίδια κεφάλαια της Εταιρίας.

Επίσης, η διοίκηση της Εταιρίας, με τη νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου που εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση του Σεπτεμβρίου 2022, έχει ξεκινήσει να διαμορφώνει τις αλλαγές εσωτερικών διαδικασιών που είναι απαραίτητες και να επεξεργάζεται το χρονοδιάγραμμα για τη μετάταξη της στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών.

Πολλές χώρες -συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας- προσπαθούν να αντιμετωπίσουν συνεχιζόμενες επιπτώσεις από την πανδημία Covid-19, αλλά και της εμπόλεμης κατάστασης στην Ουκρανία, το υψηλό ενεργειακό κόστος, τις αυξήσεις επιτοκίων και τις πληθωριστικές πιέσεις που απειλούν να επιβραδύνουν την οικονομική δραστηριότητα. Παρά τις όποιες δυσκολίες και απειλές, πιστεύουμε ότι είμαστε σε άριστη θέση για να συνεχίσουμε την κερδοφόρα ανάπτυξη μας τα επόμενα χρόνια.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε:

Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων

Τηλ. +302109947100

E-mail: [email protected]

Add event to calendar

Apple  •  Google  •  Office 365  •  Outlook Web  •  Outlook  •  Yahoo

Learn more about IBM Cloud Pak for Business Automation

One pager: Accelerate business growth with automation
Download and read this one page introduction to how a business automation platform can help you transform fragmented workflows and achieve up to 97% straight-through processing.
Download
The Total Economic Impact of IBM Cloud Pak for Business Automation
Read this paper by Forrester to help you evaluate the potential financial impact of IBM Cloud Pak for Business Automation for your organization.
Download
Improve business performance with AI-powered automation
Improve business performance with AI-augmented automation by identifying opportunities for improvement, applying automation to key areas for business impact, empowering business users to create applications quickly to address changing requirements, and augmenting your workforce with AI-powered automation.
Download
Solution brief: IBM Cloud Pak for Business Automation
Read the solution brief to see how IBM Cloud Pak for Business Automation helps clients accelerate growth and performance with end-to-end business automation.
Download
Go to IBM Cloud Pak for Business Automation main page

Learn more about Agile integration and IBM Cloud Pak for Integration

Accelerating Modernization with Agile Integration • Video
Watch the video to see how integration has changed over recent years, how modern cloud-native architectures affect it, and how organizations are adapting their approaches to take advantage of contemporary approaches to APIs, messaging, and streaming.
Watch
Accelerating Modernization with Agile Integration • PDF
This IBM® Redbooks® publication explores the merits of what we refer to as agile integration; a container-based, decentralized, and microservice-aligned approach for integration solutions that meets the demands of agility, scalability, and resilience required by digital transformation.
Download
IBM Cloud Pak for Integration - Solution brief
Get the solution brief to quickly go through the major highlights, benefits, integration capabilities, and deployment options availbale to you.
Download
IBM Cloud Pak for Integration - Infographic
Check this quick graphic overview of the IBM Cloud Pak for Integration platform that applies the functionality of closed-loop AI automation to support multiple styles of integration.
Download
Go to IBM Cloud Pak for Integration main page

Protect your data wherever it resides with the IBM Security Guardium data protection platform

This ebook offers insights and considerations, and outlines how the IBM Security Guardium data protection platform can help.