Performance Technologies: Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Εννεάμηνου 2021

English Version follows the Greek

—————————————

Δελτίο Τύπου: Performance Technologies: Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Εννεάμηνου 2021

Αθήνα, Ελλάδα – 09.11.2021,  Η Performance Technologies Α.Ε. (Bloomberg: PERF.GA) ανακοινώνει βασικά οικονομικά στοιχεία σε ενοποιημένη βάση για το εννεάμηνο έως 30.9.2021.

 • Τα έσοδα ανήλθαν στα €25,69 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 30,24% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020
 • Το EBITDA ανήλθε στα 2,78  εκατ., σημειώνοντας αύξηση 44,3% σε σύγκριση με το εννεάμηνο του 2020.
 • Ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε σε 2,97 εκατομμύρια στις 30.9.21, έναντι 1.038 εκατ. € την 30.9.20
 • Δείκτης μόχλευσης (Καθαρός Δανεισμός / EBITDA) 1.

Έχοντας αναγνωρίσει τις προκλήσεις από την έναρξη της πανδημίας, η Εταιρεία έχει καταφέρει όχι απλά να προσαρμοστεί, αλλά και να επιταχύνει την λειτουργία της. Μέχρι στιγμής έχει επιτύχει υψηλά έσοδα και κερδοφορία-ρεκόρ για το ενιάμηνο του 2021, ενώ παράλληλα έχει αυξήσει σημαντικά τις επενδύσεις της θέτοντας τα θεμέλια για συνεχιζόμενη αύξηση εσόδων και κερδοφορίας τα επόμενα χρόνια.

ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Ενοποιημένη βάση)

(in thousand €) 9Μ 2021 9Μ 2020 Δ
Έσοδα 25.694 19.728 30,24%
Μικτό κέρδος 6.819 5.198 29,90%
EBITDA 2.778 1.925 44,29%
EΒΙΤ 2.441 1.573 55,21%
Κέρδη προ Φόρων 2.257 1.399 61,37%

Η Εταιρεία διατηρεί επαρκή ρευστότητα για να καλύψει τις επιχειρηματικές της ανάγκες, που διευκολύνεται από την ισχυρή λειτουργική κερδοφορία. Ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός γίνεται κυρίως μέσω τραπεζικού factoring. Η κεφαλαιακή διάρθρωση αναμένεται να ισχυροποιηθεί σημαντικά με την επικείμενη άντληση  κεφαλαίων  μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης που αποφασίστηκε από την πρόσφατη Γ.Σ.

Την 30.9.2021 τα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα του Ομίλου ανέρχονταν σε € 1,473Μ με συνολικό μακροπρόθεσμο δανεισμό του ομίλου € 0,8Μ (έναντι € 1Μ έναν χρόνο πριν). Ο συνολικός βραχυπρόθεσμος δανεισμός ήταν € 3,55Μ (έναντι 2,06Μ ένα χρόνο πριν) και ο καθαρός δανεισμός ήταν € 2,97Μ  έναντι € 1,04Μ  την 30.9.2020.

Η Εταιρεία διαβλέπει ένα ιδιαίτερα ευνοϊκό περιβάλλον μπροστά καθώς o ρυθμός ανάπτυξης της αγοράς που δραστηριοποιείται αναμένεται να είναι πολύ μεγαλύτερος από αυτόν της Ελληνικής οικονομίας. Σωρεία παραγόντων τόσο διεθνών (ψηφιακός μετασχηματισμός, Cloud, Τεχνητή Νοημοσύνη, κ.α.), όσο και τοπικών (κρατικές ενισχύσεις, εισροή επενδυτικών κεφαλαίων σημαντικές επενδύσεις για ψηφιοποίηση της Ελληνικής οικονομίας, ενώ υπήρξε υστέρηση επενδύσεων τα προηγούμενα χρόνια, κ.α.), αναμένεται να επιταχύνουν το ρυθμό αύξησης κερδοφορίας.

Κατά συνέπεια, από την αρχή του έτους η Εταιρεία  εντατικοποίησε τη δραστηριότητα Ε&Α και τις σχετικές δαπάνες προκειμένου να αξιοποιήσει στο μέγιστο τις ευκαιρίες που διαμορφώνονται. Στα πλαίσια αυτά, δημιουργούνται νέες καινοτόμες λύσεις-υπηρεσίες, με στόχο την περαιτέρω διεύρυνση της πελατειακής βάσης, τη γεωγραφική επέκταση αξιοποιώντας το SaaS/cloud μοντέλο και την επέκταση σε νέες τεχνολογικές και κλαδικές περιοχές.

Η Εταιρεία ενισχύει  σημαντικά και με γρήγορο ρυθμό το ανθρώπινο δυναμικό της. Μέσα στο 2021 προσέλκυσε περισσότερους από 30 νέους συνεργάτες, αυξάνοντας το δυναμικό της κατά περίπου 30%. Επίσης, πέρα της μέχρι τώρα καθαρά οργανικής ανάπτυξης που αναμένουμε να ενταθεί, εξετάζουμε και εξαγορές που μπορούν να παρέχουν συμπληρωματικότητα στα προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρουμε  καθώς και ταχύτερο time-to-market.

Η χρηματοδότηση των επενδύσεων γίνεται  από τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας και αναμένεται να  διευκολυνθεί μετά την επικείμενη άντληση  κεφαλαίων.

Παράλληλα η Διοίκηση  έχει ξεκινήσει να επεξεργάζεται σχέδιο και χρονοδιάγραμμα για τη μετάταξη της  στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών.

Πολλές χώρες -συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας- προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τις συνεχιζόμενες επιπτώσεις της πανδημίας Covid-19, το υψηλό ενεργειακό κόστος και τις πληθωριστικές πιέσεις που απειλούν να επιβραδύνουν την οικονομική δραστηριότητα. Παρά τις απειλές αυτές, πιστεύουμε ότι είμαστε σε άριστη θέση για να επιτύχουμε σημαντική ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια. Ως κορυφαίος προμηθευτής εξειδικευμένων λύσεων και υπηρεσιών πληροφορικής, η Performance Technologies βοηθά τους οργανισμούς να μεταβούν και να αξιοποιούν στο Cloud, να παρακολουθούν, να διαχειρίζονται, να ασφαλίζουν τη λειτουργία των καίριων εφαρμογών, τα δεδομένα και υποδομές τους, να αναλύουν τα δεδομένα για έξυπνο επιχειρηματικό σχεδιασμό κ.α. Η ζήτηση για τις λύσεις και υπηρεσίες μας παραμένει ισχυρή καθώς η οικονομική δραστηριότητα βασίζεται ολοένα και περισσότερο στην ψηφιακή τεχνολογία και οι εταιρείες προσπαθούν να προσφέρουν τη καλύτερη δυνατή εμπειρία στον πελάτη τους. Επιπλέον ώθηση στην ανάπτυξη μας αναμένουμε από τη συμμετοχή μας σε έργα και υπηρεσίες πληροφορικής που χρηματοδοτούνται από φιλόδοξο επενδυτικό πρόγραμμα της Ελληνικής Κυβέρνησης, που στοχεύει στον ψηφιακό μετασχηματισμό και εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών του δημόσιου τομέα.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με:

Επενδυτικές Σχέσεις

Τηλ. +30-210-9947100 | Φαξ +30-210-9947111 | E-mail: [email protected]

 

—————————————————————

Press Release: Performance Technologies: Record-High Level of Revenue and Profitability for the 9m2021

Athens, Greece – 09.11.2021 – Performance Technologies SA (Bloomberg: PERF.GA) announces key financial results on a consolidated basis for the nine months to 30.9.21.

 • Revenue reached € 25,69 million, a 30,24% increase compared to the corresponding period of 2020.
 • EBITDA rose to € 2,78 million, a 44,3% increase the nine months of 2020.
 • Net Debt stood at €2,97 million on 30.9.21, vs. € 1,04 million on 30.9.20
 • Leverage Ratio (Net Debt / EBITDA) of 1

Having recognized the challenges since the start of the pandemic, the Company has succeeded not just to adapt but to accelerate its operations. It has succeeded in achieving increased revenues and record profitability for the period to end September 2021 while in parallel it has increased significantly its investment laying the foundations for sustained revenue and profitability growth in coming years.

KEY FINANCIAL FIGURES (Consolidated basis)

(in thousand €) 9Μ 2021 9Μ 2020 Δ
Revenue 25.694 19.728 30,24%
Gross Profit 6.819 5.198 29,90%
EBITDA 2.778 1.925 44,29%
EΒΙΤ 2.441 1.573 55,21%
Profits before Tax 2.257 1.399 61,37%

 

Performance Technologies maintains a very strong financial position. Liquidity remained ample facilitated by strong operating profitability; short term borrowings are primarily via bank factoring. Financial strength should improve significantly following the capital raise via a private placement which was approved by the recent Annual General Meeting.

On 30.9.2021 cash and equivalents stood at € 1,473M. Total long-term debt amounted to € 0,89Μ (versus € 1M a year ago). Total short-term debt amounted to € 3,55Μ (versus € 2,06M a year ago) and net debt amounted to €2,97Μ versus €1,04Μ on 30.9.2020.

The Company sees a particularly favorable environment ahead as growth in its field of activity and specialization is expected to be well ahead of the growth of Greek GDP. A number of factors internationally (digital transformation, Cloud, Artificial Intelligence) as well as purely domestic (supportive state programmes and investments, very satisfactory overall rates of growth of the Greek economy, catch up of the underinvestment of the previous decade etc) are expected to create the opportunities for the Company to grow at faster rates.

As a consequence, since the start of the year the Company, which has in recent years been cautious in its investment plans, has concluded that the time is opportune for an increase in its investments to put itself in the position to exploit to the maximum the opportunities that are developing.

 • We invest significant resources in R&D for the development of new and innovative solutions with the objective of widening our client base, expanding our geographical reach exploiting the Saas/Cloud model and of expanding our expertise into new technological and sectoral fields of interest.
 • We are reinforcing significantly and at a rapid pace our professional resources. During 2021 the Company has attracted more than 30 new qualified professionals increasing its overall resources by about 30%.
 • Our growth has been purely organic until now; we are presently considering acquisitions that can provide complementarity to our product and service offerings and faster time to market.

Financing of these investments has relied on internal resources and from the Company’s profitable growth. The forthcoming capital increase via a private placement that was approved at the recent Annual General Assembly should reinforce our resources. In parallel the Company is already preparing the ground work for its move to the main market of the Athens Stock Exchange.

We witness many countries -including Greece- coping with the continuing impact of the Covid-19 pandemic, high energy costs and inflationary pressures which threaten to slow down economic activity. Despite these threats, we believe that we are well positioned to achieve significant growth in the coming years. As a leading supplier of specialized IT solutions and services, PT enables organizations to transition to Cloud, to monitor, manage, secure and govern key applications, data and infrastructure, to analyze data for intelligent business planning and much more. Additional tail wind to fuel our growth is expected from the engagement in projects funded by the ambitious investment program of the Greek Government, that aims to digitally transform the public sector services at a fast pace.

For further information, please contact:

Investors Relations

Tel. +30-210-9947100 | Fax +30-210-9947111 | E-mail: [email protected]

Add event to calendar

Apple  •  Google  •  Office 365  •  Outlook Web  •  Outlook  •  Yahoo

Learn more about IBM Cloud Pak for Business Automation

One pager: Accelerate business growth with automation
Download and read this one page introduction to how a business automation platform can help you transform fragmented workflows and achieve up to 97% straight-through processing.
Download
The Total Economic Impact of IBM Cloud Pak for Business Automation
Read this paper by Forrester to help you evaluate the potential financial impact of IBM Cloud Pak for Business Automation for your organization.
Download
Improve business performance with AI-powered automation
Improve business performance with AI-augmented automation by identifying opportunities for improvement, applying automation to key areas for business impact, empowering business users to create applications quickly to address changing requirements, and augmenting your workforce with AI-powered automation.
Download
Solution brief: IBM Cloud Pak for Business Automation
Read the solution brief to see how IBM Cloud Pak for Business Automation helps clients accelerate growth and performance with end-to-end business automation.
Download
Go to IBM Cloud Pak for Business Automation main page

Learn more about Agile integration and IBM Cloud Pak for Integration

Accelerating Modernization with Agile Integration • Video
Watch the video to see how integration has changed over recent years, how modern cloud-native architectures affect it, and how organizations are adapting their approaches to take advantage of contemporary approaches to APIs, messaging, and streaming.
Watch
Accelerating Modernization with Agile Integration • PDF
This IBM® Redbooks® publication explores the merits of what we refer to as agile integration; a container-based, decentralized, and microservice-aligned approach for integration solutions that meets the demands of agility, scalability, and resilience required by digital transformation.
Download
IBM Cloud Pak for Integration - Solution brief
Get the solution brief to quickly go through the major highlights, benefits, integration capabilities, and deployment options availbale to you.
Download
IBM Cloud Pak for Integration - Infographic
Check this quick graphic overview of the IBM Cloud Pak for Integration platform that applies the functionality of closed-loop AI automation to support multiple styles of integration.
Download
Go to IBM Cloud Pak for Integration main page

Protect your data wherever it resides with the IBM Security Guardium data protection platform

This ebook offers insights and considerations, and outlines how the IBM Security Guardium data protection platform can help.