28.04.2023: Η Performance Technologies δημοσίευσε τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις 2022 και την έκθεση Διαχείρισης Δ.Σ.

Σε ενοποιημένη βάση ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 10,2%, ανερχόμενος στο ποσό των 41.913 χιλ. ευρώ. Τα μικτά κέρδη αυξήθηκαν κατά 14,9%, στα 12.928 χιλ. ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν κατά 1%, στα 5.203 χιλ. ευρώ, καθώς το 2022 αυξήθηκαν σημαντικά οι δαπάνες μισθοδοσίας της μητρικής Εταιρείας που σχετίζονται με την ανάπτυξη της σε διάφορους τομείς δραστηριότητας. Τα κέρδη μετά φόρων αυξήθηκαν κατά 9,8%, στα 3.812 χιλ. ευρώ.

Το 2022 ήταν χρονιά ορόσημο για την Εταιρεία. Ολοκληρώσαμε στο τέλος του 2021 την πρώτη αύξηση κεφαλαίου μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης σε μεγάλα και έγκυρα θεσμικά χαρτοφυλάκια, ενισχύοντας σημαντικά τα κεφάλαια και την μετοχική μας βάση. Οι πόροι της αύξησης ήταν επομένως στη διάθεση της διοίκησης από την αρχή του 2022 και έδωσαν το απαραίτητο momentum και εμπιστοσύνη να εξελίξει και να προσαρμόσει τη στρατηγική της στις καινούργιες προκλήσεις της αγοράς. Κατόπιν τούτου:

  • Συνεχίσαμε με μεγάλη επιτυχία την προσπάθεια προσέλκυσης και ένταξης υψηλού επιπέδου ανθρώπινου δυναμικού που στελεχώνει δραστηριότητες μας σε τομείς υψηλής ζήτησης, απευθυνόμενες σε έργα που θα προκύψουν από τις τεράστιες επενδύσεις του δημοσίου για έργα πληροφορικής και ψηφιακού μετασχηματισμού και θα χρηματοδοτηθούν από το RRF, ΕΣΠΑ κ.α. Αναδιοργανώθηκαν και ενισχύθηκαν σημαντικά τα τμήματα Cloud, Analytics & BI, ESS, TSS και του Δημοσίου Τομέα.
  • Ολοκληρώσαμε με επιτυχία την εξαγορά της ADAPTERA, και ήδη τα αποτελέσματα της τελευταίας περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα του Ομίλου για το τελευταίο τετράμηνο του 2022. Η οργανική ενσωμάτωση της ADAPTERA έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία. Τα πρώτα σημάδια συνεργιών και κοινών πρωτοβουλιών απέναντι στους πελάτες μας είναι ορατά και προσδοκούμε ότι θα προσθέσουν σημαντική αξία τόσο στους πελάτες όσο και στον όμιλο. Με την είσοδο της ADAPTERA στον όμιλο είμαστε σε θέση να παρέχουμε ένα ευρύτατο φάσμα λύσεων για end–to–end service–aware και infrastructure monitoring, network monitoring και application performance monitoring (APM).
  • Οι επενδύσεις μας αποδίδουν με αύξηση των πωλήσεων και του μικτού κέρδους και, ιδιαίτερα σημαντικό, με αύξηση του ποσοστού καθαρού κέρδους επι των πωλήσεων που αντικατοπτρίζει τη σταδιακή στροφή μας σε υπηρεσίες μεγαλύτερης προστιθέμενης αξίας.
  • Οι επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναμικό είχαν αναμενόμενο αποτέλεσμα την αύξηση των εξόδων μισθοδοσίας και επακόλουθο αντίκτυπο στην κερδοφορία της χρήσης. Το EBITDA παρέμεινε ουσιαστικά σταθερό σε σχέση με το 2021, ή και παρουσίασε μικρή μείωση αν αφαιρεθεί η συνεισφορά του τετραμήνου των αποτελεσμάτων της ADAPTERA.
  • Ήδη το πρώτο τρίμηνο του 2023 παρατηρούμε σημαντική αύξηση εσόδων και του EBITDA σε σχέση με αυτό του πρώτου τριμήνου του 2022 καθώς οι επενδύσεις μας αρχίζουν να αποδίδουν. Επομένως βλέπουμε με ικανοποίηση ότι αυτή η τάση επιβεβαιώνει τη στρατηγική και τις επιλογές της διοίκησης. Θεωρούμε ότι έχουμε φθάσει σε ένα εξαιρετικό επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού που καλύπτει τη στρατηγική ανάπτυξης και τις ανάγκες μας.

 

Ευχαριστούμε τους μετόχους μας για την εμπιστοσύνη και υποστήριξη που παρέχουν στην Εταιρεία και έχουμε κάθε προσδοκία να εξακολουθήσουμε την πολύ θετική πορεία των τελευταίων ετών και να τους ανταμείψουμε ανάλογα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Εταιρείας: https://www.performance.gr/category/investor_relations_and_financials/

Add event to calendar

Apple  •  Google  •  Office 365  •  Outlook Web  •  Outlook  •  Yahoo

Learn more about IBM Cloud Pak for Business Automation

One pager: Accelerate business growth with automation
Download and read this one page introduction to how a business automation platform can help you transform fragmented workflows and achieve up to 97% straight-through processing.
Download
The Total Economic Impact of IBM Cloud Pak for Business Automation
Read this paper by Forrester to help you evaluate the potential financial impact of IBM Cloud Pak for Business Automation for your organization.
Download
Improve business performance with AI-powered automation
Improve business performance with AI-augmented automation by identifying opportunities for improvement, applying automation to key areas for business impact, empowering business users to create applications quickly to address changing requirements, and augmenting your workforce with AI-powered automation.
Download
Solution brief: IBM Cloud Pak for Business Automation
Read the solution brief to see how IBM Cloud Pak for Business Automation helps clients accelerate growth and performance with end-to-end business automation.
Download
Go to IBM Cloud Pak for Business Automation main page

Learn more about Agile integration and IBM Cloud Pak for Integration

Accelerating Modernization with Agile Integration • Video
Watch the video to see how integration has changed over recent years, how modern cloud-native architectures affect it, and how organizations are adapting their approaches to take advantage of contemporary approaches to APIs, messaging, and streaming.
Watch
Accelerating Modernization with Agile Integration • PDF
This IBM® Redbooks® publication explores the merits of what we refer to as agile integration; a container-based, decentralized, and microservice-aligned approach for integration solutions that meets the demands of agility, scalability, and resilience required by digital transformation.
Download
IBM Cloud Pak for Integration - Solution brief
Get the solution brief to quickly go through the major highlights, benefits, integration capabilities, and deployment options availbale to you.
Download
IBM Cloud Pak for Integration - Infographic
Check this quick graphic overview of the IBM Cloud Pak for Integration platform that applies the functionality of closed-loop AI automation to support multiple styles of integration.
Download
Go to IBM Cloud Pak for Integration main page

Protect your data wherever it resides with the IBM Security Guardium data protection platform

This ebook offers insights and considerations, and outlines how the IBM Security Guardium data protection platform can help.