Επικαιροποίηση των ποσοστών δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων

Η Performance Technologies A.E ανακοινώνει ότι μετά την από 09/08/2022 έναρξη της διαπραγμάτευσης στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών των 585.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών που προέκυψαν από την άσκηση του υποπρογράμματος β διάθεσης μετοχών (stock options plan) από 9 στελέχη της εταιρίας σε τιμή διάθεσης 0,6666667 ευρώ ανά μετοχή, σύμφωνα με την από 03/08/2020 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με απόφαση της ΓΣ της 09/09/2021 και της σχετικής από 30/06/2022 απόφασης του ΔΣ της εταιρίας, τα ποσοστά δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων που κατέχουν ποσοστό άνω του 5% διαμορφώνονται ως εξής:

Ποσοστά δικαιωμάτων ψήφου μετά την εισαγωγή μετοχών από stock options plan (09/08/2022)  
Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Αριθμός μετοχών Ποσοστό
ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 2.582.069 18,58%
DURATECH LIMITED 2.351.136 16,91%
ΣΚΛΑΒΟΥΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1.290.762 9,28%
ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΕΜ-01 1.178.937 8,48%
ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 1.036.858 7,46%
Μέτοχοι με ποσοστό συμμετοχής >5%     8.439.762 60,71%
Μέτοχοι με ποσοστό συμμετοχής <5% 5.462.921 39,29%
Σύνολο μετοχών 13.902.683 100,00%
Ποσοστά δικαιωμάτων ψήφου πριν την εισαγωγή μετοχών από stock options plan (09/08/2022)  
Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Αριθμός μετοχών Ποσοστό
ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 2.582.069 19,39%
DURATECH LIMITED 2.351.136 17,65%
ΣΚΛΑΒΟΥΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1.290.762 9,69%
ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΕΜ-01 1.178.937 8,85%
ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 1.036.858 7,78%
Μέτοχοι με ποσοστό συμμετοχής >5%     8.439.762 63,36%
Μέτοχοι με ποσοστό συμμετοχής <5% 4.877.921 36,64%
Σύνολο μετοχών 13.317.683 100,00%

Add event to calendar

Apple  •  Google  •  Office 365  •  Outlook Web  •  Outlook  •  Yahoo

Learn more about IBM Cloud Pak for Business Automation

One pager: Accelerate business growth with automation
Download and read this one page introduction to how a business automation platform can help you transform fragmented workflows and achieve up to 97% straight-through processing.
Download
The Total Economic Impact of IBM Cloud Pak for Business Automation
Read this paper by Forrester to help you evaluate the potential financial impact of IBM Cloud Pak for Business Automation for your organization.
Download
Improve business performance with AI-powered automation
Improve business performance with AI-augmented automation by identifying opportunities for improvement, applying automation to key areas for business impact, empowering business users to create applications quickly to address changing requirements, and augmenting your workforce with AI-powered automation.
Download
Solution brief: IBM Cloud Pak for Business Automation
Read the solution brief to see how IBM Cloud Pak for Business Automation helps clients accelerate growth and performance with end-to-end business automation.
Download
Go to IBM Cloud Pak for Business Automation main page

Learn more about Agile integration and IBM Cloud Pak for Integration

Accelerating Modernization with Agile Integration • Video
Watch the video to see how integration has changed over recent years, how modern cloud-native architectures affect it, and how organizations are adapting their approaches to take advantage of contemporary approaches to APIs, messaging, and streaming.
Watch
Accelerating Modernization with Agile Integration • PDF
This IBM® Redbooks® publication explores the merits of what we refer to as agile integration; a container-based, decentralized, and microservice-aligned approach for integration solutions that meets the demands of agility, scalability, and resilience required by digital transformation.
Download
IBM Cloud Pak for Integration - Solution brief
Get the solution brief to quickly go through the major highlights, benefits, integration capabilities, and deployment options availbale to you.
Download
IBM Cloud Pak for Integration - Infographic
Check this quick graphic overview of the IBM Cloud Pak for Integration platform that applies the functionality of closed-loop AI automation to support multiple styles of integration.
Download
Go to IBM Cloud Pak for Integration main page

Protect your data wherever it resides with the IBM Security Guardium data protection platform

This ebook offers insights and considerations, and outlines how the IBM Security Guardium data protection platform can help.