Skip to content

09.08.2018 – Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ “PERFORMANCE TECHNOLOGIES

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ” ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 39337/01ΝΤ/Β/97/217

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 123782001000

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» με έδρα το δήμο Αθηναίων Αττικής, οδός Ευρυμέδοντος, αρ. 4, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας καλεί τους μετόχους της σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 6 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00, στα γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα Αττικής, επί της οδού Ευρυμέδοντος, αρ. 4, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του ομίλου της 21ης εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2017), των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
  2. Έγκριση διάθεσης κερδών της 21ης εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2017) και σχηματισμού τακτικού αποθεματικού.
  3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 21ης εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2017) και των διαχειριστικών ενεργειών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
  4. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την 21η εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2017) και προέγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων για την τρέχουσα εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2018).
  5. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση 2018 και την έκδοση ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού.
  6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
  7. Θέσπιση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών. Καθορισμός του εύρους της τιμής αγοράς των ιδίων μετοχών από την Εταιρία. Καθορισμός  χρονικού  διαστήματος  υλοποίησης της απόφασης αυτής και εξουσιοδότηση στο Δ.Σ. για την υλοποίηση αυτής.
  8. Θέσπιση προγράμματος δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option plan) για το Δ.Σ. και το προσωπικό.
  9. Διάφορες ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας της Γ.Σ. για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει στις 17 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00, στον ίδιο χώρο. Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης θα είναι τα ως άνω αναφερόμενα θέματα με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση και στην Επαναληπτική αυτής, δικαιούνται να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν όλοι οι Μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, εφόσον εμφανίζονται ως μέτοχοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του τελευταίου.

Η ιδιότητα του Μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 1η Σεπτεμβρίου 2018 (ημερομηνία καταγραφής) και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 3η Σεπτεμβρίου 2018.

Για την Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής), ήτοι την 13η Σεπτεμβρίου 2018, η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία την τρίτη (3η) ημέρα πριν από την συνεδρίαση της Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 14η Σεπτεμβρίου 2018.

Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Τακτική Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παραγρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 (Δικαιώματα μετόχων) συμπεριλαμβανομένης της πρόσκλησης, του έντυπου διορισμού αντιπροσώπου, του σχεδίου αποφάσεων για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της ΓΣ και τυχόν εγγράφων διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.performance.gr καθώς επίσης και σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της Εταιρείας (οδός Ευρυμέδοντος 4, Αθήνα, αρμόδια κυρία Δήμητρα Κοντού, Υπεύθυνη Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων, ώρες εξυπηρέτησης 10.00 – 17.00).

Το Διοικητικό Συμβούλιο