11.03.2020 – Γνωστοποίηση Συναλλαγής Performance Technologies

Η Performance Technologies A.E. με την παρούσα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου και την απόφαση 6 της από 29.7.2019 Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας ότι την Τρίτη 10/03/2020 πραγματοποίησε αγορά 1.500 μετοχών της Performance Technologies Α.Ε. συνολικής αξίας 3.370 ευρώ.