25.06.10 – Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Η Εταιρεία PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ γνωστοποιεί ότι την 24/06/2010 και ώρα 14:00 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας στα γραφεία της στον Άγιο Δημήτριο Αττικής (Λεωφ. Βουλιαγμένης 338) στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου 8 μέτοχοι εκπροσωπούντες 3.128.561 μετοχές σε σύνολο 3.908.990 μετοχών, ήτοι ποσοστό 80,035% επί του μετοχικού κεφαλαίου.

 

Συζητήθηκαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:

 

1. Ενέκρινε τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (της εταιρίας και του ομίλου) της δέκατης τρίτης (13ης) εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2009).

 

2. Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (της εταιρίας και του ομίλου) της δέκατης τρίτης (13ης) εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2009).

 

3. Ενέκρινε την μη διανομή μερίσματος για την εταιρική χρήση 1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2009.

 

4. Απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και τον Ορκωτό Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της δέκατης τρίτης (13ης) εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2009) και των διαχειριστικών ενεργειών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας.

 

5. Ενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις καθώς και τις συμβάσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της δέκατης τρίτης (13ης) εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2009) και προενέκρινε την καταβολή αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2010).

 

6. Εξέλεξε ομόφωνα για τον τακτικό έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας και του ομίλου για τη χρήση 2010 ως τακτικό ελεγκτή τον κ. Δεμέτη Κωνσταντίνο του Βασιλείου (ΑΜ ΣΟΕΛ 10471) και ως αναπληρωματικό τον κ. Σκότη Νομικό του Νικολάου (ΑΜ ΣΟΕΛ 16869) και ενέκρινε την αμοιβής τους.

 

7. Ενέκρινε ομόφωνα την τροποποίηση του άρθρου 2 (σκοπός) του Καταστατικού της.

 

8. Ενέκρινε ομόφωνα τη συμμετοχή της Εταιρείας στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρίας “PETABYTE ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ”.

 

9. Στο θέμα 9 (Διάφορες ανακοινώσεις) η Εταιρία δεν έχει να προβεί σε κάποια ανακοίνωση.

Add event to calendar

Apple  •  Google  •  Office 365  •  Outlook Web  •  Outlook  •  Yahoo

Learn more about IBM Cloud Pak for Business Automation

One pager: Accelerate business growth with automation
Download and read this one page introduction to how a business automation platform can help you transform fragmented workflows and achieve up to 97% straight-through processing.
Download
The Total Economic Impact of IBM Cloud Pak for Business Automation
Read this paper by Forrester to help you evaluate the potential financial impact of IBM Cloud Pak for Business Automation for your organization.
Download
Improve business performance with AI-powered automation
Improve business performance with AI-augmented automation by identifying opportunities for improvement, applying automation to key areas for business impact, empowering business users to create applications quickly to address changing requirements, and augmenting your workforce with AI-powered automation.
Download
Solution brief: IBM Cloud Pak for Business Automation
Read the solution brief to see how IBM Cloud Pak for Business Automation helps clients accelerate growth and performance with end-to-end business automation.
Download
Go to IBM Cloud Pak for Business Automation main page

Learn more about Agile integration and IBM Cloud Pak for Integration

Accelerating Modernization with Agile Integration • Video
Watch the video to see how integration has changed over recent years, how modern cloud-native architectures affect it, and how organizations are adapting their approaches to take advantage of contemporary approaches to APIs, messaging, and streaming.
Watch
Accelerating Modernization with Agile Integration • PDF
This IBM® Redbooks® publication explores the merits of what we refer to as agile integration; a container-based, decentralized, and microservice-aligned approach for integration solutions that meets the demands of agility, scalability, and resilience required by digital transformation.
Download
IBM Cloud Pak for Integration - Solution brief
Get the solution brief to quickly go through the major highlights, benefits, integration capabilities, and deployment options availbale to you.
Download
IBM Cloud Pak for Integration - Infographic
Check this quick graphic overview of the IBM Cloud Pak for Integration platform that applies the functionality of closed-loop AI automation to support multiple styles of integration.
Download
Go to IBM Cloud Pak for Integration main page

Protect your data wherever it resides with the IBM Security Guardium data protection platform

This ebook offers insights and considerations, and outlines how the IBM Security Guardium data protection platform can help.