28.06.13 – Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Η Εταιρεία PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ γνωστοποιεί ότι την 28/06/2013 και ώρα 15:00 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας στα γραφεία της στον Άγιο Δημήτριο Αττικής (Λεωφ. Βουλιαγμένης 338) στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου 7 μέτοχοι εκπροσωπούντες 3.373.350 μετοχές σε σύνολο 3.908.990 μετοχών, ήτοι ποσοστό 86,297% επί του μετοχικού κεφαλαίου.

 

Συζητήθηκαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:

 

1. Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρίας και του ομίλου καθώς και τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της δέκατης έκτης (16ης) εταιρικής χρήσης (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012).

 

2. Ενέκρινε την μη διανομή μερίσματος.

 

3. Απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της δέκατης έκτης (16ης) εταιρικής χρήσης (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012) και των διαχειριστικών ενεργειών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας.

 

4. Ενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της δέκατης έκτης (16ης) εταιρικής χρήσης (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012) και προενέκρινε την καταβολή αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013).

 

5. Εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο με 5ετή θητεία ήτοι μέχρι 30 Ιουνίου 2018 το οποίο αποτελείται από τους:

 

Α) Εκτελεστικά Μέλη

 

1.   Παπαντωνίου Αντ. Δημήτριος – Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

 

2.   Τσαγκάρης Μιχ. Ανδρέας – Αντιπρόεδρος

 

3.   Κιαγιάς Χαρ. Ανδρέας – Μέλος

 

Β) Μη Εκτελεστικό – Μή Ανεξάρτητο Μέλος

 

4.   Παπαδόπουλος Νικ. Ιωάννης

 

Γ) Μη Εκτελεστικό – Ανεξάρτητο Μέλος

 

5.   Δήμας Παν. Σταύρος

 

6. Εξέλεξε για τον τακτικό έλεγχο και την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας και του ομίλου για τη χρήση 2013 από την ελεγκτική εταιρία Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. ως τακτικό ελεγκτή τον κ. Θεόδωρο Παπανικολάου του Αποστόλου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14321) και ως αναπληρωματικό τον κ. Σκότη Νομικό του Νικολάου (ΑΜ ΣΟΕΛ 16869) και ενέκρινε την αμοιβή τους.

 

7. Ενέκρινε την πώληση – μεταβίβαση ποσοστού 20% της θυγατρικής εταιρείας ALFAVAD ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, εξουσιοδοτώντας το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί στις δέουσες ενέργειες.

 

8. Ενέκρινε την δέσμευση ιδίων κεφαλαίων μέχρι ύψους € 350.000, από τα υφιστάμενα υπέρ το άρτιο αποθεματικά, για την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής της Εταιρίας για την εκτέλεση του αναπτυξιακού έργου ICT4Growth, προϋπολογισμού € 557.073,77 εφόσον εγκριθεί η χρηματοδότηση του από την KτΠ.

 

9. Μεταβίβασε για μια 3ετία στο Διοικητικό Συμβούλιο την αρμοδιότητα για την έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων του Ν. 3156/2003 μέχρι του συνολικού ποσού των 3 εκατ. Ευρώ και το εξουσιοδότησε να διαπραγματευθεί με τις Τράπεζες τους ειδικότερους όρους των δανείων, και να συνάψει οποιαδήποτε σχετική σύμβαση.

 

Add event to calendar

Apple  •  Google  •  Office 365  •  Outlook Web  •  Outlook  •  Yahoo

Learn more about IBM Cloud Pak for Business Automation

One pager: Accelerate business growth with automation
Download and read this one page introduction to how a business automation platform can help you transform fragmented workflows and achieve up to 97% straight-through processing.
Download
The Total Economic Impact of IBM Cloud Pak for Business Automation
Read this paper by Forrester to help you evaluate the potential financial impact of IBM Cloud Pak for Business Automation for your organization.
Download
Improve business performance with AI-powered automation
Improve business performance with AI-augmented automation by identifying opportunities for improvement, applying automation to key areas for business impact, empowering business users to create applications quickly to address changing requirements, and augmenting your workforce with AI-powered automation.
Download
Solution brief: IBM Cloud Pak for Business Automation
Read the solution brief to see how IBM Cloud Pak for Business Automation helps clients accelerate growth and performance with end-to-end business automation.
Download
Go to IBM Cloud Pak for Business Automation main page

Learn more about Agile integration and IBM Cloud Pak for Integration

Accelerating Modernization with Agile Integration • Video
Watch the video to see how integration has changed over recent years, how modern cloud-native architectures affect it, and how organizations are adapting their approaches to take advantage of contemporary approaches to APIs, messaging, and streaming.
Watch
Accelerating Modernization with Agile Integration • PDF
This IBM® Redbooks® publication explores the merits of what we refer to as agile integration; a container-based, decentralized, and microservice-aligned approach for integration solutions that meets the demands of agility, scalability, and resilience required by digital transformation.
Download
IBM Cloud Pak for Integration - Solution brief
Get the solution brief to quickly go through the major highlights, benefits, integration capabilities, and deployment options availbale to you.
Download
IBM Cloud Pak for Integration - Infographic
Check this quick graphic overview of the IBM Cloud Pak for Integration platform that applies the functionality of closed-loop AI automation to support multiple styles of integration.
Download
Go to IBM Cloud Pak for Integration main page

Protect your data wherever it resides with the IBM Security Guardium data protection platform

This ebook offers insights and considerations, and outlines how the IBM Security Guardium data protection platform can help.